Our Blog

Vájár tanfolyam

A 250. sorszámú Vájár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.A szakképesítés azonosító száma: 34 544 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vájár
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2.Szakmai előképzettség: –
2.3.Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nincs
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A B C
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. 

 

 

 

 8311

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

 

 

 

 

 

 Vájár (segédvájár)
 3.1.3. Ásvány-előkészítő
 3.1.4. Mélybányászati osztályozó kezelő
 3.1.5. Jövesztőgép-kezelő
 3.1.6. Rakodógép-kezelő
 3.1.7. Gépkezelő
 3.1.8. Szalagkezelő
 3.1.9. Vontatógép-kezelő
 3.1.10. Szivattyúkezelő
 3.1.11. Tömedékelő

3.2. Mélyművelésű szén-, érc-, ásványbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat,
– gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről,
– elsősegélyt nyújtani,
– felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket,
– alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait,
– működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.),
– gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról,
– napi karbantartási műveleteket végezni,
– szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni,
– eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni,
– mérési eredményt értékelni, rögzíteni,
– munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között,
– vágatot hajt,
– fejtési munkát végezni,
– ideiglenes biztosítást készíteni,
– fenntartási munkát végezni,
– különleges vágathajtási technológiát alkalmazni,
– intézkedni a váratlan események bekövetkezésekor,
– részt venni bányamentési feladatok ellátásában.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó alap-szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.1.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.1.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10099-12Ácsszerkezetek
4.410162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.6.10194-12Bányagépek működtetése
4.7.10199-12Termelési feladatok
4.8.11419-12Bányagépek kezelése
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban el ő írt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10099-12Ácsszerkezetekgyakorlati
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.5.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemgyakorlati, szóbeli
5.2.6.10194-12Bányagépek működtetéseírásbeli
5.2.7.10199-12Termelési feladatokírásbeli
5.2.8.11419-12Bányagépek kezeléseírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mélybányászati feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Mélybányászati művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya a vizsgarészben: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mélybányászati munkafolyamatok, technológiák
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi szakmai modulok követelményeit tartalmazza a megadott arányban.

 ABC
5.3.3.1.a szakmai követelménymodul számaa szakmai követelménymodul megnevezésearánya a szóbeli tételsorban
5.3.3.2.10194-14Bányagépek működtetése30%
5.3.3.3.10199-14Termelési feladatok40%
5.3.3.4.11419-14Bányagépek kezelése30%

A vizsgafeladat idő tartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
5.4. A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://munka.hu weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelés jegyzék
6.2.Lakatos kéziszerszámok és kézi kisgépek
6.3.Faipari kéziszerszámok és kézi elektromos kisgépek
6.4.Faipari telepített gépek
6.5.Szállítószalag
6.6.Kotrógép
6.7.Szállítójármű 
6.8.Csővezeték
6.9.Szivattyú
6.10.Villamos energiaellátás berendezései
6.11.Villamos berendezések
6.12.Törőberendezések
6.13.Osztályozó berendezések
6.14.Geodéziai eszközök
6.15.Informatikai berendezések
6.16.Hidraulikus – és pneumatikus berendezések
6.17.Porlekötő berendezések
6.18.Fúróberendezések
6.19.Egyéni védő eszközök
6.20.Tűzoltó eszközök
6.21.Emelő berendezések
6.22.Hírközlési eszközök

7. EGYEBEK

A Vájár tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Vájár tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Vájár tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Vájár tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Vájár tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés