Our Blog

Útépítő és – fenntartó technikus Tanfolyam

A 31. sorszámú Útépítő és – fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Útépítő és-fenntartó technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
szakgimnázium esetében:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1.FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3117 Építő- és építésztechnikus Építési műszaki ügyintéző
3.1.3. 3117 Építő- és építésztechnikus Útépítő és –fenntartó technikus
3.1.4. 3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő Felelős műszaki vezető, építőipar
3.1.5 3133 Földmérő és térinformatikai technikus Földmérő (technikus)
3.1.6 3133 Földmérő és térinformatikai technikus Térképrajzoló (technikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az útépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
a kivitelezés folyamatait előkészíteni, felmérni és biztosítani a folyamatos munkavégzéshez szükséges
erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag);
– kiviteli és organizációs terveket egyeztetni, irányítani az építési terület lekerítését, megszervezni és
irányítani az ideiglenes energiaellátás és közművek építését;
– kijelölni, felépíttetni, megrendelni az építkezés ideiglenes építményeit, a szállítási útvonalakat az építési
területen belül, és kapcsolódását a külső úthálózattal;
– a munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni;
– betartani és betartatni a munkahelyen előforduló építőanyagok tárolására, használatára, beépítésére
vonatkozó előírásokat;
– minőségellenőrzéshez próbatesteket készíttetni, mintát venni, megszervezni a laboratóriumi
vizsgálatokat;
– koordinálni a zsaluzási munkákat, ellenőrizni a vasalásokat és a méreteket;
– irányítás mellett tervekből mennyiségeket kigyűjteni, költségvetést készíteni;
– egyeztetni a tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal, hatóságokkal;
– terveket digitális formában is kezelni, egyeztetni, irányítás mellett terveket szerkeszteni;
– biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági,
környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat;
– értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki
leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
– a munkahelyi építőanyag és talajmechanikai laboratórium eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű
mérési eredmények értékelésére;
– földmérési feladatokat ellátni, használni a geodéziai műszereket, eszközöket, vízszintes és magassági
pontokat kitűzni;
– értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket;
– az építmény kivitelezése alatt geodéziai mérésekkel vagy a szakma sajátos eszközeivel folyamatosan
ellenőrizni a méret- és alakhelyességet;
– az alépítmény és a felépítmény részmunkafolyamatainak irányítására, az út üzemeltetésére és
fenntartására, a kivitelezésében való részvételre, az aszfalt és betonburkolat építésében való részvételre,
a hibák mérésére, kézi kisgépekkel történő munkavégzésre;
– közreműködni a kivitelezés lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében;
– útépítéshez és fenntartáshoz szükséges anyagmennyiségek számítására, szerszámok, eszközök, kisgépek
szakszerű alkalmazására, a különböző útépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási, szerkezeti,
rajzi, technológiai feladatok megoldására, út-üzemeltetési részfeladatok önálló ellátására;
– kiadni a napi munkát, ellenőrizni annak szakszerű elvégzését, dokumentálni az építési folyamatot,
építési naplót vezetni;
– felmérni az elvégzett munkákat, teljesítést igazolni, igazoltatni, megszervezni az átadás-átvételi eljárást.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja: –
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács azonos ágazat
3.3.4. 34 582 02 Bádogos azonos ágazat
3.3.5. 32 582 01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó azonos ágazat
3.3.6. 34 582 13 Burkoló azonos ágazat
3.3.7. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó azonos ágazat
3.3.8. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.9. 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász azonos ágazat
3.3.10.34 582 14 Kőműves azonos ágazat
3.3.11. 54 582 03 Magasépítő technikus azonos ágazat
3.3.12. 54 582 04 Mélyépítő technikus azonos ágazat
3.3.13. 34 582 10 Szárazépítő azonos ágazat
3.3.14. 34 582 15 Tetőfedő azonos ágazat
3.3.15. 34 582 11 Útépítő azonos ágazat
3.3.16. 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek
4.4. 11956-16 Közlekedésépítő közös ismeretek
4.5. 10476-16 Útépítéstan
4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás ÍI.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.2. azonosító száma megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek írásbeli, szóbeli
5.2.4. 11956-16 Közlekedésépítő közös ismeretek gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10476-16 Útépítéstan gyakorlati, írásbeli szóbeli
5.2.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az útépítés kivitelezéséből egy-egy részfeladat megoldása, anyagmennyiség számítása, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű használata, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi előírások betartása (csoportos feladat, az egyéni teljesítmény értékelésével) Vízszintes mérések, magasságmérés, jegyzőkönyvvezetés, a mérési eredmények számítása, ábrázolása, kitűzése (a mérésekhez geodéziához nem értő figuránsokat kell biztosítani)
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Utak szerkezeti kialakítása, útpályára jutó erőhatások, építéstechnológiák
A vizsgafeladat ismertetése: A különböző útépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási-, szerkezeti-, rajzi-, technológiai feladatok megoldása. Útüzemeltetési és útgazdálkodási feladatok.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Utakkal szemben támasztott követelmények, szerkezeti kialakítások, építés és fenntartás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A rajzeszközökről és számológépről a vizsgázó gondoskodik. A szóbeli vizsgán a segédleteket a vizsgaszervező biztosítja.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.3. Egyéni védőfelszerelések
6.4. Műszaki dokumentációk
6.5. Informatikai eszközök
6.6. Laboratóriumi eszközök
6.7. Geodéziai kitűző eszközök és műszerek
6.8. Földmunka kisgépei
6.9. Ács és betonacél szerelő szerszámok és kisgépek
6.10. Betonozás kisgépei
6.11. Kézi szerszámok
6.12. Elektromos kisgépe
6.13. Útpálya és útkörnyezet, műtárgyak monitorozására alkalmas multikopter kamerával és digitális kiegészítőkkel

A útépítő és-fenntartó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A útépítő és-fenntartó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Útépítő és – fenntartó technikus tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Útépítő és-fenntartó technikustanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Útépítő és-fenntartó technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés