Category: Ügyviteli szakmák

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Közfoglalkoztatás szervező szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Közfoglalkoztatás szervező szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében, megvalósításában részt venni. Képes közfoglalkoztatási terv, pályázat összeállítására, közfoglalkoztatottak számára a munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatások megszervezésére, szükség esetén alapvető elsősegély nyújtási feladatok ellátására. Képes  végezni a közfoglakoztatás munkaügyi adminisztratív és munkaszervezési feladatait, az ehhez szükséges informatikai eszközök kezelését, használatát. Jogszabályban nevesített intézmény munkatársaként képes a FOKA adatbázis kezelésére. Képes a közfoglalkoztatottak körében mintegy mentori feladatot is ellátva, segítséget nyújtani egyéni problémáik megoldásához, vagy a megfelelő intézményhez, tanácsadóhoz irányítani a segítségre szorulókat.
A betölthető munkakörök: 4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4134 Humánpolitikai adminisztrátor Közfoglalkoztatás-szervező
A Közfoglalkoztatás szervező képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B040) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma:  SzPk-00087-16-16 4 04 3 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 45%-elmélet, 55%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 160 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Közfoglalkoztatás szervező Tanfolyam

A Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után akár saját vállalkozást indíthat! Minden évben több, az Európai Unió vagy a Kormány által finanszírozott mezőgazdasági pályázatra, támogatásra is lehet jelentkezni, amelyek egyszerűbb, és könnyebb indulást jelentenek egy pályakezdő vállalkozónak.
Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés olcsó OKJ Képzést, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után tudni fogja a számítógép-kezelés elméleti és gyakorlati alapjait. Adminisztratív és dokumentációs feladatokat tud ellátni, számítógépes adatrögzítést végezni. A részszakképesítés után további kedvezményekkel megszerezheti a 54 346 01 Irodai asszisztens OKJ-s szakképesítést is egy helyen!
A Számítógépes adatrögzítő részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Adatrögzítő, Adatrögzítő adminisztrátor, Pénzintézeti adatrögzítő, Számítógépes adatrögzítő, Adminisztrációs ügyintéző, Dokumentációs ügyintéző, Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő
Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A012) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 346 02
Az Ügyvitel szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 480 óra

Képzési Modulok listája:
– 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

– 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Számítógépes adatrögzítő OKJ Képzés

 

Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Közfoglalkoztatás szervező
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Közfoglalkoztatás szervező
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00087-16-16 4 04 3 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
16 – Ügyvitel

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
  4 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Közfoglalkoztatás-szervező, az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében, megvalósításában vesz részt. Képes közfoglalkoztatási terv, pályázat összeállítására, közfoglalkoztatottak számára a munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatások megszervezésére, szükség esetén alapvető elsősegélynyújtási feladatok ellátására. Végzi a közfogalkoztatás munkaügyi adminisztratív és munkaszervezési feladatait, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök kezelésére, használatára. Jogszabályban nevesített intézmény munkatársaként képes a FOKA adatbázis kezelésére. A közfoglalkoztatottak körében mintegy mentori feladatot is ellátva, segítséget nyújt egyéni problémáik megoldásához, vagy a megfelelő intézményhez, tanácsadóhoz irányítja a segítségre szorulókat.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4134 Humánpolitikai adminisztrátor Közfoglalkoztatás-szervező

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 80 160
Elméleti képzés idő aránya (%) 45
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 55

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása.

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a közfoglalkoztatásban részt vevők baleset-, tűz-, környezetvédelem oktatására vonatkozó előírásokat. Képes a rábízott csoport számára megszervezni, lebonyolítani és dokumentálni az oktatásokat. Elkötelezett munkája során a munkahelyi balesetek, tűzesetek megelőzése, a munkaterület és környezete megóvása tekintetében. Felelős az oktatások megtartásáért, dokumentálásáért.
Felismeri a közfoglalkoztatás során a munkavégzés és a munkahely baleseti és egyéb veszélyforrásait. Képes intézkedéseket tenni, vagy intézkedést kérni a veszélyhelyzetek elhárítása érdekében. Higgadtságát veszélyhelyzetekben is megőrzi, határozottan, szakszerűen intézkedik. Káresemény bekövetkeztekor köteles a tőle elvárható magatartást tanúsítani
Alapvető elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkezik.  Képes szükség esetén alapvető elsősegélynyújtási feladatokat ellátni, az eseményt dokumentálni. Határozottan, szakszerűen cselekszik. Szakszerűen használja az elsősegélynyújtás eszközeit, pontosságra törekszik a dokumentálás során. Önállóan is tudnia kell döntést hozni a szükséges külső segítség igénybevételéről. Felelős az esemény dokumentálásáért.
Ismeri a verbális és nemverbális kommunikáció alapjait és tudja alkalmazni a munkája során. Képes hatékonyan kommunikálni a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények munkatársaival és a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel. Együttműködésre törekvő, empatikus. Nyitottság, rugalmasság jellemzi az eltérő személyiségekből álló hátrányos helyzetű csoportokkal való kommunikáció és munkavégzés során. Önállóan kapcsolatot tart a közfoglalkoztatásban érintett intézményekkel, munkatársakkal, közfoglakoztatottakkal.
Ismeri a közfoglalkoztatási terv tartalmi és formai követelményeit Képes elfogadásra előkészíteni, véglegesíteni az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási tervét. Egyeztet az intézmény közfoglalkoztatásban érintett szakterületek munkatársaival, áttanulmányozza a korábbi évek terveit. Felelős az intézmény közfoglalkoztatási tervének tartalmi, formai követelményeknek való megfeleléséért.
Ismeri a közfoglalkoztatási pályázatok tartalmi és formai követelményeit. Képes a közfoglalkoztatási pályázatot letölteni az internetről, a kiírás szerinti feltételeknek megfelelően elkészíteni. Figyelembe veszi a pályázati követelményeket, az intézmény közfoglalkoztatási tervét. Felelős az közfoglalkoztatási pályázat tartalmi, formai követelményeknek való megfeleléséért
Ismeri a közfoglalkoztatásban a munkaerő kiválasztás szempontjait és folyamatát. Részt vesz az intézmény közfoglalkoztatási tervében szereplő feladataihoz a szükséges közfoglalkoztatotti létszám toborzásában, kiválasztásában. Szakszerűen használja a foglalkoztatás, közfoglalkoztatás fogalmait, kifejezéseit, együttműködik a közfoglalkoztatásban érintett intézményekkel. Humánus, empatikus a hátrányos helyzetű jelentkezőkkel. Feladatát vezetői irányítás mellett végzi.
Ismeri a közfoglalkoztatás munkaügyi, adminisztratív feladatait. Képes előkészíteni a közfoglalkoztatottak munkaszerződését, munkaköri leírását, munkaviszony megszüntetések dokumentumait.Tudja kezelni a munkabérek elszámolásához szükséges dokumentumokat.Időszakosan jelentéseket, elszámolásokat készít. Pontosságra, határidők betartására törekszik. Naprakészen figyeli a jogszabályváltozásokat. Felelős az elkészített dokumentumok valóságtartalmáért, pontosságáért, határidők betartásáért.
Ismeri a közfoglalkoztatás munkaszervezési feladatait, az elvégzett munka dokumentálásának és elszámolásának tartalmi és formai követelményeit. Képes a közfoglalkoztatási feladatok elvégzésének megszervezésére, elkészíti a szükséges munkaterveket, időbeosztásokat, koordinálja, ellenőrzi, dokumentálja a munkát. Együttműködik a munkacsoportok vezetőivel, megszervezi az adatok, dokumentumok, információk forgalmát. Nyitottság, rugalmasság jellemzi az eltérő személyiségekből álló hátrányos helyzetű csoportokkal való kommunikáció és munkavégzés során. Felelős a kezelt dokumentumok valóságtartalmáért, pontosságáért, határidők betartásáért.
Ismeri a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis (FOKA) felépítését, felhasználói csoportjait és jogosultságait. Képes a FOKA adatbázisba adatokat rögzíteni, kereséseket végezni. Adatbevitelnél pontosságra törekszik, ellenőrzi az adatokat, a hibás adatokat korrigálja. Felelős az általa végzett adatrögzítési feladatok pontosságáért, az adatvédelmi, adatkezelési előírások betartásáért
Ismeri egy irodai programcsomag főbb szolgáltatásait. Képes szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel a szükséges dokumentumokat előállítani, munkaköréhez tartozó adminisztrációt elvégezni. Magabiztosan használja az informatikai eszközöket, szoftvereket, súgót, kézikönyvet, törekszik tudása folyamatos tökéletesítésére. Felelős az adminisztrációs feladatok pontosságáért, naprakészségéért, teljeskörűségéért, határidők betartásáért.
Ismeri egy elektronikus levelező és egy böngésző program használatát, főbb szolgáltatásait. Képes elektronikus levelet küldeni, fogadni, interneten jogszabályok keresésére, űrlapok letöltésére, foglalkoztatással, közfoglalkoztatással kapcsolatos adatok, információk keresésére letöltésére. Az elektronikus kommunikáció során betartja a “netikett” szabályait, az interneten céltudatosan keresi a munkájához szükséges információkat. Felelős az adatvédelmi, üzleti/vállalati titoktartási szabályok betartásáért .
Ismeri az álláskeresők és aktív korúak ellátására vonatkozó jogszabályokat, valamint a családtámogatások rendszerét. Egyszerűbb esetekben képes a hozzáforduló közfoglalkoztatottak számára felvilágosítást nyújtani, összetettebb problémák megoldásához a segítségre szorulót a megfelelő hivatalhoz irányítani. Empatikus a hozzá fordulókkal szemben. A tudomására jutott egyéni problémákat, információkat titokban tartja. Nem lépi túl a saját kompetenciái határait, a tanácskérő számára megkeresi a legmegfelelőbb intézményt, tanácsadót.
Ismeri a konfliktus keletkezésének kiváltó okait, típusait, kezelésének lépéseit. Képes a közfoglalkoztatás jellegéből adódó konfliktushelyzeteket felismerni és kezelni. Konfliktushelyzetekben nyitottság, figyelem, empátia, asszertivitásra való törekvés jellemzi. Vezetői tájékoztatása mellett kezdeményezően lép fel problémák, konfliktusok megoldásában.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Kormány szándéka szerint több százezer ember dolgozik közfoglalkoztatásban. Közülük kerülnek kiválasztásra és kiképzésre azok a szervezők, akik a foglalkoztatók igényei alapján a közfoglalkoztatottak helyzetét ismerve képesek hatékony munkaszervezésre. A közfoglalkoztatásszervező a Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 1§ (3) által nevesített közszolgáltatóknál (pl. helyi és nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, közhasznú jogállású szervezet, civil szervezet, vízitársulat, erdőgazdálkodó, szociális szövetkezet, a vasúti pályahálózatműködtető szervezet), valamint a Foglalkoztatásról és a munkanélküli ellátásról szóló 1991. évi CIV. törvény 57/C §-ban felsorolt FOKA adatbázist kezelő intézmények (kormányhivatalok, önkormányzatok, munkaügyi kirendeltségek, Foglalkoztatási Hivatal, Magyar Államkincstár, Belügyminisztérium, Türr István Képző és Kutató Intézet) munkatársaiként részt vesznek munkáltatójuk közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak ellátásában.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Közfoglalkoztatás szervező tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Közfoglalkoztatás szervező tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam

Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam

SzPk-00087-16-16 4 04 3 /1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B040

A Kormány szándéka szerint több százezer ember dolgozik közfoglalkoztatásban. Ha szívesen segítene a rászorulóknak és ezt hivatásként tudná végezni, akkor ez Önnek való szakma! Olyan szervezőkké válnak a Közfoglalkoztatás szervező képzés során, akik a foglalkoztatók igényei alapján a közfoglalkoztatottak helyzetét ismerve képesek hatékony munkaszervezésre. Az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében, megvalósításában vesz részt. Képes közfoglalkoztatási terv, pályázat összeállítására, közfoglalkoztatottak számára a munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatások megszervezésére, szükség esetén alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. Végzi a közfogalkoztatás munkaügyi adminisztratív és munkaszervezési feladatait, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök kezelésére, használatára. Jogszabályban nevesített intézmény munkatársaként képes a FOKA adatbázis kezelésére. A közfoglalkoztatottak körében mintegy mentori feladatot is ellátva, segítséget nyújt egyéni problémáik megoldásához, vagy a megfelelő intézményhez, tanácsadóhoz irányítja a segítségre szorulókat

Ha egy olyan szakmát szeretne szerezni, amivel másokon tud segíteni, akkor ne hagyja ki ezt a remek alkalmat, jelentkezzen a Közfoglalkoztatás szervező tanfolyamunkra.

A tanfolyam végeztével az alábbi feladatokat leszel képes ellátni:
– intézkedéseket tenni, vagy intézkedést kérni a veszélyhelyzetek elhárítása érdekében
– szükség esetén alapvető elsősegély-nyújtási feladatokat ellátni, az eseményt dokumentálni
– hatékonyan kommunikálni a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények munkatársaival és a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel
– hatékonyan kommunikálni a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények munkatársaival és a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel
– a közfoglalkoztatási pályázatot letölteni az internetről, a kiírás szerinti feltételeknek megfelelően elkészíteni, az intézmény közfoglalkoztatási tervében szereplő feladataihoz a szükséges közfoglalkoztatotti létszám toborzásában, kiválasztásában
– előkészíteni a közfoglalkoztatottak munkaszerződését, munkaköri leírását, munkaviszony megszüntetések dokumentumait. Tudja kezelni a munkabérek elszámolásához szükséges dokumentumokat. Időszakosan jelentéseket, elszámolásokat készít
– szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel a szükséges dokumentumokat előállítani, munkaköréhez tartozó adminisztrációt elvégezni
– szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel a szükséges dokumentumokat előállítani, munkaköréhez tartozó adminisztrációt elvégezni
– a hozzáforduló közfoglalkoztatottak számára felvilágosítást nyújtani, összetettebb problémák megoldásához a segítségre szorulót a megfelelő hivatalhoz irányítani

A jó közfoglalkoztatási szervező kiegyensúlyozott ember, aki nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a hozzá fordulók, segítségre szorulók személyiségét.

A Közfoglalkoztatás szervező tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínét is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra. A Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
Iskolai előképzettség: gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltétele: nem szükséges

Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam célja:
A Közfoglalkoztatás-szervező, az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében, megvalósításában vesz részt. Képes közfoglalkoztatási terv, pályázat összeállítására, közfoglalkoztatottak számára a munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatások megszervezésére, szükség esetén alapvető elsősegélynyújtási feladatok ellátására. Végzi a közfoglalkoztatás munkaügyi adminisztratív és munkaszervezési feladatait, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök kezelésére, használatára. Jogszabályban nevesített intézmény munkatársaként képes

Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00087-16-16 4 04 3 /1- Közfoglalkoztatás szervező

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam – További információért kattintson ide!

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02 1.2.
Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.   4114   Adatrögzítő, kódoló Adatrögzítő
3.1.3. Adatrögzítő adminisztrátor
3.1.4. Pénzintézeti adatrögzítő
3.1.5. Számítógépes adatrögzítő
3.1.6. 4112 Általános irodai adminisztrátor Adminisztrációs ügyintéző
3.1.7. Dokumentációs ügyintéző
3.1.8. 4113 Gépíró, szövegszerkesztő Gépíróasszisztens
3.1.9. Számítógépes szövegszerkesztő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végez. A részszakképesítéssel rendelkező képes: – számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); – számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; – külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; – közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában; – táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni; – iratokat és dokumentumokat kezelni; – irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; – megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
4.4. 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások írásbeli
5.2.4. 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:-
A vizsgafeladat ismertetése:-
A vizsgafeladat időtartama:-
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógépterem
6.3. Számítógépasztal, görgős, háttámlás, állítható magasságú szék (tanulónként)
6.4. Számítógép (tanulónként)
6.5. Irodai programcsomag
6.6. Internet-hozzáférés (számítógépenként)
6.7. Nyomtató (minden számítógépről elérhetően)
6.8. Szkenner
6.9. Fénymásoló vagy multifunkciós készülék
6.10. Telefon (hálózati, mobil)
6.11. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.12. Hangrögzítő eszköz
6.13. Irodaszerek
6.14. Nyomtatványok (másolatok)
6.15. Bizonylatok (másolatok)
6.16. Szakkönyvek
6.17. Projektor

A számítógépes adatrögzítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A számítógépes adatrögzítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán: Az Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések. Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu Téma: Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Irodai titkár tanfolyam

OKJ száma: 54 346 03 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A040

Amennyiben szereti a szervezéssel kapcsolatos feladatokat, és a kihívásokat, ne habozzon! Ezzel a bizonyítvánnyal otthonosan fog mozogni a humánpolitika és az ügyvitel területén.
Ha érdekli Önt a gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudáson alapuló munkavégzés, szívesen végezne asszisztensi tevékenységet irodában, akkor az Irodai titkár tanfolyam Önnek való!
Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók magasan képzett, elhívatott szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak.
A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a munkájukat színvonalasan, hozzáértéssel és a megfelelő készségek és kompetenciák birtokában tudják elvégezni.

Az Irodai titkár OKJ Képzés elvégzése után alkalmassá válik:

 • Az Irodai titkár gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat ellátni. A szakképesítéssel rendelkező képes adatbeviteli feladatot végezni, táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni, kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal, adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni, adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével, kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni, dokumentumszerkesztési feladatokat végezni.
 • Adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton, közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában, iratokat és dokumentumokat kezelni. Ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni, gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani, gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni, kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a szervezet külső partnereivel, gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni, jelentéseket kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással.
 • Képes elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges dokumentumokat, háttéranyagokat, ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat, a szervezet működtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával.

OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kiváló képzést nyújtunk garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Irodai titkár OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után nálunk igényelhető!

Az Irodai titkár tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Irodai titkár tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Irodai titkár tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Irodai titkár tanfolyam – Jelentkezés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Irodai titkár tanfolyam célja:
Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját

Irodai titkár tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok
12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
12083-16 Gyorsírás
12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll
10072-16 Rendezvény- és programszervezés
12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata
11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

Az Irodai titkár tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő
 • regisztrált álláskereső résztvevő
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Irodai titkár tanfolyamTovábbi információért kattintson ide!

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

OKJ száma: 31 346 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A012

Más területen elhelyezkedőknél előnyt jelent az Számítógépes adatrögzítő bizonyítvánnyal elismert számítógépes ismeret. Napjainkban egyre jobban elterjedőben van a távmunka lehetőség, melyhez alapvetően szükséges a számítógépes adatrögzítő végzettség.

Tudjuk, hogy a számítástechnika, a számítógép a legnépszerűbb eszköz a XXI. század munkavállalói számára. A Számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés az Ügyviteli szakmacsoporton belül, az Irodai asszisztens szakképesítés rész–szakképesítése. Ha ezen a területen szeretne munkát vállalni, akkor a tanfolyam (OKJ-s Képzés) segíteni fog céljai elérésében, tervei megvalósításában. Jelentkezzen most. A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a számítógép-kezelés elméleti és gyakorlati alapjait, és felkészüljenek a szakképesítő vizsgára.

Amennyiben sikeresen elvégzi a tanfolyamot, képes lesz:

 • adminisztratív és dokumentációs feladatokat ellátni, számítógépes adatrögzítést végezni.
 • kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni.
 • dokumentum szerkesztési feladatokat végezni.
 • adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton.
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában.
 • kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal.
 • táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni.
 • adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végez.
 • adatokat megjelenít grafikon, diagram segítségével, adatbeviteli feladatot végezni
 • adatkezeléssel, feldolgozással kapcsolatos feladatokat végezni.
 • iratokat és dokumentumokat kezelni.
 • ügyvitel–technikai, irodai kommunikációs eszközöket, berendezéseket használni.

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
– 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Számítógépes adatrögzítő szakma nem határolja be álláskeresésnél a lehetőségeit, bármilyen területen szükség lehet Önre.

Számítógépes adatrögzítő olcsó Tanfolyamunk kiváló képzést nyújt, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. Számítógépes adatrögzítő tanfolyam államilag elismert szakmai képzettséget tanúsító OKJ bizonyítványt ad.

Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően ezt nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven, amely egy idegen nyelvű bizonyítvány, amely igazolja képesítést.

Mindent egy helyen biztosítunk. Felméréseink szerint sok nálunk szakmát tanult ember keresett külföldön munkát, ahol szakmai tudását elismerték. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

A Számítógépes adatrögzítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!

További információért kattintson ide!