Tag: szakmai képzé

Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam

A 4. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 02
1.2 Részszakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5221 Gyermekfelügyelő, dajka Házi időszakos gyermekfelügyelő
3.1.3. Bébiszitter
3.1.4. Segéd gyermekgondozó

A házi időszakos gyermekgondozó az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként biztosít a gyermek életkorának, állapotának megfelelő gondozást, felügyeletet a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában. Gondozza a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget nyújt a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanuló számára. Biztosítja a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének ellátását a kora reggeli, illetve késő esti órákban. Segítséget nyújt a gyermek ellátásában az egyik szülő betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében. Segítséget nyújt az ikergyermekek gondozásában, nevelésében
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– gyermekellátási alapfeladatok ellátására
– a szociális problémák felismerésére
– szakmai etikai szabályok betartására
– általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
– rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
– információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– az ellátást igénybe vevő otthonába való beilleszkedésre, szokásaikhoz való alkalmazkodásra
– adekvát kommunikációra
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
– a gyermekek motiválására
– segítőkész kapcsolatteremtésre
– konfliktusmegoldásra
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– gyermekjátékok és sportszerek használatára
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
3.3 Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 54 761 02 Kisgyermekgondozó, –nevelő  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
4.4. 10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
– a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
= Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét. = A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, a gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó gyermekfelügyeletet biztosítónál) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati
5.2.4. 10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok írásbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gondozási, nevelési feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek– felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
Gyermekvédelmi ismeretek, gyermekellátási alapfeladatok és gyermeknevelési ismeretek, gyermekfelügyeleti feladatok és dokumentációs ismeretek témakörökből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó gyermekfelügyeletet biztosítónál szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1. Oktatás technikai eszközök: számítógép (laptop), projektor, tábla (flipchart tábla) fényképezőgép, videokamera, fénymásoló
6.2. Internet hozzáférés
6.3. Esetbemutatáshoz, oktató filmek, DVD–k, CD–k
6.4. Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.5. A demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktató helyiség
6.6. Alapápolási eszközök: gyermekgondozáshoz, ápoláshoz szükséges legfontosabb bútorok, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök, szerek és textíliák.
6.7. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel
6.8. Szimulációs oktatási eszközök: reanimációs fantom, sebimitációs készlet, lélegeztető ballon + arcmaszk
6.9. Gyógyszerek és vegyszerek a bemutatáshoz, gyakorláshoz, fertőtlenítőszerek bőr– és eszközfertőtlenítéshez
6.10. Mérőműszerek: lázmérő, hőmérő, vérnyomásmérő, vércukormérés eszközei, mérleg, testmagasság mérő
6.11. Egyéb eszközök: inhaláló készülék, orrszívó, szemcseppentő, termofor, jégtömlő
6.12. Különböző életkornak megfelelő szabályos és balesetmentes eszközök és játékok fejlesztéshez: egyéni fejlesztő eszközök, társas játékok, hangszerek, könyvek, kézimunkához és papír munkához eszközök, sporteszközök
6.13. Különböző életkornak megfelelő eszközök a foglalkozás szervezéséhez: házi– , házkörüli és kerti munkákhoz
6.14. Védőruha, védőcipő
B
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimum darabszáma eszközönként:
6.15. Oktatástechnikai eszközök: 1db
6.16. Mérőeszközök: 1db
6.17. Bútorok: 3db
6.18. Textíliák: 6db
6.19. Ápolási – gondozási eszközök: 6db
6.20. Elsősegélynyújtás eszközei: 6db
6.21. Szimulációs oktatási eszközök: 1 db
6.22. Egyéb eszközök: 3db

7. EGYEBEK

7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– a leírt alábbi feladatok:

   A  B  C
 7.1.1.  A modul száma  A modul megnevezése  Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
 7.1.2.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek  A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a
demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása. A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.
 7.1.3.  10528-12  Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok  A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
Az előre megadott megfigyelési és értékelési szempontok alapján vezetett napló leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.

A Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 

Téma: Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés