Tag: Gyermek- és ifjúsági felügyelő Tanfolyam (OKJ Képzés)

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

Képzési Modulok listája:
– 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
– 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
– 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
– Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
1.2 Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekfelügyelő, dajka
3.1.3. Gyermekgondozó, – nevelő
3.1.4. Gyermekgondozó
3.1.5. Gyermekvédelmi asszisztens

3.2    A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására
– általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
– a gyermekek motiválására
– segítőkész kapcsolatteremtésre
– konfliktusmegoldásra
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– gyermekjátékok és sportszerek használatára
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
– különböző rendezvények, akciók lebonyolítására
3.3    Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
4.4. 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
4.5. 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
– Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
– A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati
5.2.4. 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati

feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1. Oktatás technikai eszközök: számítógép (laptop), projektor, tábla (flipchart tábla) fényképezőgép, videokamera, fénymásoló
6.2. Internet hozzáférés
6.3. Esetbemutatáshoz, oktató filmek, DVD–k, CD–k
6.4. Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.5. A demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktató helyiség
6.6. Alapápolási eszközök: gyermekgondozáshoz, ápoláshoz szükséges legfontosabb bútorok, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök, szerek és textíliák.
6.7. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel
6.8. Szimulációs oktatási eszközök: reanimációs fantom, sebimitációs készlet, lélegeztető ballon + arcmaszk
6.9. Gyógyszerek és vegyszerek a bemutatáshoz, gyakorláshoz, fertőtlenítőszerek bőr– és eszközfertőtlenítéshez
6.10. Mérőműszerek: lázmérő, hőmérő, vérnyomásmérő, vércukormérés eszközei, mérleg, testmagasság mérő
6.11. Egyéb eszközök: inhaláló készülék, orrszívó, szemcseppentő, termofor, jégtömlő
Különböző életkornak megfelelő szabályos és balesetmentes eszközök és játékok fejlesztéshez: egyéni fejlesztő eszközök, társas játékok, hangszerek, könyvek, kézimunkához és papír munkához eszközök, sporteszközök
6.12. Különböző életkornak megfelelő eszközök a foglalkozás szervezéséhez: házi– , házkörüli és kerti munkákhoz
6.13. Védőruha, védőcipő
B
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimum darabszáma eszközönként:
6.14. Oktatástechnikai eszközök: 1db
6.15. Mérőeszközök: 1db
6.16. Bútorok: 3db
6.17. Textíliák: 6db
6.18. Ápolási – gondozási eszközök: 6db
6.19. Elsősegélynyújtás eszközei: 6db
6.20. Szimulációs oktatási eszközök: 1 db
6.21. Egyéb eszközök: 3db

7. EGYEBEK
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– a leírt alábbi feladatok:

Modulszáma A modul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási–ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély nyújtási feladatok megoldása.
10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete
LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

OKJ száma: 31 761 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A007

Amennyiben úgy érzi, hogy rendelkezik a szükséges emberi tulajdonságokkal és szívesen választaná a pedagógiai pályát, jelentkezzen tanfolyamunkra!

A pedagógiai hivatás napjainkban számtalan területből tevődik össze a mai igényeknek megfelelően, melynek egyik jellegzetes szegmense a gyermek és ifjúsági felügyelő pálya. Elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében vesz részt, továbbá ellátja a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben. Segíti az alapvető (főleg higiéniai, egészségügyi) szokásaik kialakítását és fejlesztését. Irányítja és szervezi az étkezések lebonyolítását. Felügyeletet lát el éjszaka is.
Gyermek- és ifjúsági felügyelő hivatáshoz a szakmai elhivatottság és a szükséges emberi tényezők egyaránt elengedhetetlenek a mindennapos tevékenységek során.

Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók magasan képzett, elhívatott szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes a jegyzet, az elméleti tudásszint felmérés árát a részvételi díj tartalmazza.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő Olcsó OKJ Tanfolyamunk a szociális szolgáltatások szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.

„IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely nyelvi képzéseket is kínál, ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakembert képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat akár külföldön is.
Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam célja:
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő  részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
– 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
– 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
– 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam – További információért kattintson ide!