Tag: Gát – és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr Tanfolyam (Tanusítványos Képzés)

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr  szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
A Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes a természetes/mesterséges vizek és az aszály kártételei elleni védekezés terén a gát- és csatornaőr irányítása mellett végzett vízgazdálkodási feladatok, úgymint: az ár- és belvízmentesítés ill. aszály elleni védekezés során felmerülő és azokkal összefüggő feladatvégzésre.

A betölthető munkakörök:  9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Gátőr (egyszerű őr)
Gát- és csatornaőr segéd –  Vízügyi fenntartó gépkezelő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B003) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00063-16-23 2 09 2 /2

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 43%-elmélet, 57%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 280 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr Tanfolyam

Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Gát- és csatornaőr segéd
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Gát- és csatornaőr segéd
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00063-16-23 2 09 2 /2
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
23 – Vízügy

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A természetes/mesterséges vizek és az aszály kártételei elleni védekezés terén a gát- és csatornaőr irányítása mellett végzett vízgazdálkodási feladatok, úgymint: az ár- és belvízmentesítés ill. aszály elleni védekezés során felmerülő és azokkal összefüggő feladatvégzés.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Gátőr (egyszerű őr)

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 140 280
Elméleti képzés idő aránya (%) 43
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 57

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a vízügyi szervezet felépítését és működését. Képes elhelyezni magát és szerepét a vízgazdálkodás rendszerében. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a hierarchiában betöltött szerepét. Felelősséggel végzi munkáját, tudva hány felettesének döntése függ tőle.
Rendelkezik a vízgazdálkodás alapvető történelmi ismereteivel. Képes bekapcsolódni a napi munkavégzésbe alkotó módon. Nyitott az új megoldásokra az elődök próbálkozásainak, műszaki megoldásainak ismeretében Alkotó módon dolgoz ki új megoldásokat a régiek fejlődéstörténetének ismeretében.
Meteorológiai és hidrológiai alapismeretekkel rendelkezik. Meteorológiai és hidrológiai alapismeretei birtokában alapvető hidrológiai méréseket végez Törekszik minél pontosabban elvégezni a méréseket. Önállóan végzi a hidrológiai méréseket.
Rendelkezik tudással az alapvető árvízi jelenségek bevédésének módjairól, az ahhoz használt eszközökről, anyagokról Gyakorlatban alkalmazza az alapvető árvízi jelenségek bevédésének módjait az ahhoz használt eszközökkel, anyagokkal az ármentesítésről szerzett ismeretei alapján Empatikus módon védekezik árvíz ellen. Útmutatás alapján védekezik árvíz ellen.
Rendelkezik tudással az alapvető bevízmentesítési módokról az ahhoz használt eszközökről, anyagokról a síkvidéki vízrendezés keretein belül Gyakorlatban alkalmazza az alapvető bevízmentesítési módokat az ahhoz használt eszközökkel, anyagokkal a síkvidéki vízrendezésről szerzett ismertei alapján Empatikus módon védekezik belvíz ellen. Útmutatás alapján védekezik belvíz ellen.
Rendelkezik ismeretekkel az aszály elleni, a mezőgazdasági vízhasznosítás köréből Védekezik az aszály ellen a mezőgazdasági vízhasznosítás köréből szerzett alapismeretei birtokában Kompromisszumra törekszik és együttműködésre az aszállyal sújtott területek képviselőivel. Útmutatás alapján védekezik aszály ellen.
Rendelkezik ismeretekkel a vízkárelhárítási létesítmények üzemelése és fenntartása köréből Részt vesz vízkárelhárítási létesítmények körüli karbantartási munkákban. Igyekszik pontosan követni az útmutatásokat. Útmutatás alapján végzi vízkárelhárítási létesítmények karbantartását.
Rendelkezik ismeretekkel az ármentesítés, a belvízmentesítés és az aszály elleni védekezés során alkalmazott munkavédelmi és tűzvédelmi szabályozás köréből Az ármentesítés, a belvízmentesítés és az aszály elleni védekezés során alkalmazza a munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteit Körültekintően végzi munkáját. Felelősséget vállal saját munkájáért.
Rendelkezik ismeretekkel a munkavállaló alapvető munkavédelmi jogai és kötelezettségei témakörben Betartja a munkavállalókra vonatkozó kötelezettségeket és jogait érvényesíti Érzékenyen tart egyensúlyt jogok és kötelezettségek között Öntudatosan végzi munkáját.
Rendelkezik ismeretekkel a várható munkahelyi balesetek bekövetkezéskori teendőiről. Munkahelyi baleset esetén be tud avatkozni. Empátiával siet segítségnyújtásra. Higgadtan végiggondolja, mely beavatkozás a legcélszerűbb.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elmúlt 3 évben 69 db ilyen képzésre, mintegy 1500 fő beiskolázására volt igény országosan a közfoglalkoztató munkáltatók részéről várható további ilyen típusú képzési igény. Valamennyien közfoglalkoztatásban gyakorolták tovább a képzésen tanultakat. [forrás: FIR (megvalósult képzések); http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=afsz_palyazatok_tamop216_15 (megpályázott képzések)] A vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok országszerte felügyelik természetes és mesterséges vizeinket, az aszály sújtotta területeket mentesítik, a lakosság biztonságát óvják-védik, amihez nemcsak az ár- és belvizes, aszályos időszakokban van szükség nagy számú, hozzáértő szakemberre, hanem egész évben. Ez a képzés azokat a tanulási nehézségekkel küzdőket, halmozottan hátrányos helyzetű, iskolai végzettséggel nem rendelkezőket célozza, akik a gátőrök felügyelete alatt biztosítani tudják a megszerzett kompetenciák birtokában a nemcsak a szigorúan vett lakókörnyezetükben elhelyezkedő árterületek lakosainak egész éves biztonságát és nyugalmát, hanem bárhol az országban képesek vízügyi védekezésre. Gondoljunk a menetrendszerűen érkező nagy árvizekre, amikor is ugyan széles társadalmi összefogással civilek is szép számmal éjjel-nappal helyt álltak a gátakon, ám ilyen esetekben, mint tudjuk: átvezénylésre kerülnek a kevésbé csapadékos vidékekről a szakemberek oda, ahol szükség van rájuk. Csak legyenek megfelelő számban, akik ugyanazt értik egy-egy utasításon. Ennek a közös társadalmi-gazdasági célnak az elérésben kíván segítséget nyújtani ez a program.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítés

A Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gát- és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr tanfolyam

 

Gát – és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr tanfolyam 

SzPk-00063-16-23 2 09 2 /2 Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/B003 – Jelentkezzen most!

A Gát – és csatornaőr segéd – segéd gát- és csatornaőr tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzárók teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Gát – és csatornaőr segéd – segéd gát- és csatornaőr tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Gát és csatornaőr segéd  tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
– Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
– Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
– Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
– Egyéb feltételek: nem szükséges

Gát és csatornaőr segéd tanfolyam célja:
A védtöltések, gátak, csatornák, elfolyók, vízemelő művek karbantartása, ár és belvízvédelmi technikák megismerése, alkalmazása, gátak, töltések, csatornák állapotának ellenőrzése, vízkárelhárítási létesítmények karbantartásának elvégzése, árvíz és belvíz elleni védekezés.

Gát és csatornaőr segéd  tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
SzPk-00063-16-23 2 09 2 /2 Gát- és Csatornaőr segéd

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

 

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk!  Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Gát – és csatornaőr segéd – Segéd gát- és csatornaőr tanfolyam –További információért kattintson ide