Tag: Faápoló Tanfolyam (Tanúsítványos Képzések)

Faápoló tanfolyam Szakmai Programkövetelménye

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Faápoló
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Faápoló
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00105-16-20 3 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-12-15

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség:
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig
31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükségesek, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.)NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig:
A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők), települések bevezető útjainak, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek fáinak szakszerű ápolása.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6212 Fakitermelő (favágó) Faápoló

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 120 180
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása:

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a fák biológiáját. Felismeri a védekezési zónát. Szereteti a fákat, érdeklődik a védett természeti értékek iránt. Óvja a természetet.
Ismeri a fás növények szerkezetének felépítését, a fás szerkezet kémiai és fizikai tulajdonságait. Képes felismerni a farész hibáit, a kéreg hibáit, az odvasodás folyamatát. Nyitott a fás növényekkel kapcsolatos ismereteinek bővítésére. Önállóan felismeri a fahibákat.
Ismeri a fák természetes védekezési mechanizmusát. Képes felismerni a különböző védekezési reakció típusokat. Érdeklődik a fák természetes védekezési mechanizmusának működése iránt.
Ismeri a fák felépítését, a korona szerkezetét, a gyökér szerkezetét, a famechanika alapelveit.
Ismeri a fa természetes környezetét és a fa lakott területi (városi) környezetét. Képes felismerni a lakott területen (városban) előforduló gyakoribb fa fajokat és fajtákat. Önállóan felismeri a lakott területen (városban) előforduló gyakoribb fa fajokat és fajtákat.
Ismeri a díszfák fajtáit, környezeti igényeit, fizikai jellemzőit, élőhelyeinek jellemzőit. Felismeri, hogy az adott élőhelyre milyen díszfák illeszkednek. Esztétikai szempontokat is figyelembe vesz a díszfák telepítése, gondozása során. Felelősséggel alakítja környezetét a fajtaválasztással.
Ismeri a metszés és a metszlap kialakításának alapvető szabályait és technikáit. Képes a különféle metszlapok kialakítására. A technológiai fegyelem betartásával végzi el a munkáját. Munkavégzés közben önállóan határozza meg a szükséges metszlap kialakításának módját.
Ismeri az ággalléros metszés, az ággallér nélküli metszés technikáját. Alkalmazni tudja az ággalléros metszés, az ággallér nélküli metszés technikáját.
Ismeri az elhalt, száraz ág, a beszáradt kérgű ág levágásának módszereit. Alkalmazni tudja az elhalt, száraz ág, a beszáradt kérgű ág levágásának módszereit. Felelősséggel gondolja át és dönt az alkalmazható ágvágási technikákról. Munkája közben önállóan dönt a szükséges ágvágási technikáról.
Dönteni tud a vetélkedő vezérhajtások levágásában.
Ismeri az idős fa metszésének sajátosságait. Képes felismerni az idős fákat és azok metszésének sajátosságait. Felelősséggel gondolja át az idős fák metszési sajátosságait. Önállóan dönt az idős fák esetében alkalmazandó metszési módokról.
Ismeri a három vágás szabályát. Képes a vágási műveleteket szakszerűen végrehajtani. Elfogadja a munkafolyamatokat szabályozó feltételeket. Képes a szabályos munkavégzés érdekében önellenőrzésre és a hibák javítására.
Ismeri a különböző koronaformákat, azok jellemzőit és kialakításuk módját. Megfelelően alkalmazza az igényekhez igazodó koronaforma-alakítási módokat. Kötelezően betartja a koronaalakítás technológiáját. Képes másokkal együtt gondolkodni a megfelelő koronaalakítás módjának kiválasztásában.
Ismeri a különböző metszési típusokat – kurtítás, sudár levágás, alakító metszés, indító metszés, törzsmagasság növelés, ápoló metszés, ritkító metszés, kurtító metszés, torz koronák helyreállítása, valamint az esztétika szempontú metszésmódokat Képes szakszerűen elvégezni a különféle metszési típusokat. Pontosan és következetesen hajtja végre a metszési munkaműveleteket. Vezető irányításával választja ki a megfelelő metszési típust.
Ismeri a metszés időpontjának biológiai, esztétikai és gyakorlati tényezőit. Képes meghatározni a metszés helyes időpontját, az ápolás gyakoriságát. Minden esetben figyelme veszi a metszés biológiai, esztétikai és gyakorlati tényezőit. Felelősséggel dönt a helyes metszési időpont megválasztásáról, ápolásról.
Ismeri a metszési sebek kezelésének módját és szabályait. Képes a sebkezelést a megfelelő eszközökkel és anyagokkal szakszerűen elvégezni Minden szükséges esetben elvégzi a vágás utáni sebkezelést. Önállóan képes a sebkezelést elvégezni.
Ismeri a különböző sajátos famegközelítési módok eszközeit, típusait (emelőkosaras autó, kötéltechnika, létra) Képes eldönteni, hogy melyik sajátos famegközelítési technikával végezhető el a feladat. Szabályosan alkalmazza a biztonságos technikai alkalmazást a feladat elvégzése során. Önállóan képes dönteni a famegközelítési technikák kiválasztásáról.
Ismeri a magasban végzett munkák végzésének technológiáját (emelőkosaras, kötéltechnika, létra). A megfelelő technológia kiválasztásával képes elvégezni a faápolás magasban végzett feladatait. Törekszik a balesetmentes munkavégzésre a magasban végzett munkák során. Felelősséggel irányítja a magasban munkát végzőt felelősséggel követi az irányító jelzésit.
Ismeri a magasban végzett munkákkal kapcsolatos szabályokat. Képes magasban végzett munkavégzésre vonatkozó előírások és munkabiztonsági szabályok betartásával a munkáját elvégezni. Minden esetben betartja a munkavédelmi szabályokat, óvja saját és mások testi épségét. Önmagára és társaira nézve fontosnak és kötelezőnek tartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását.
Ismeri a faápolás eszközeit, szerszámait (ágvágó, kardfűrész, magassági gallyazó, motoros fűrész, stb.) Kiválasztja a munkaműveletekhez szükséges megfelelő eszközöket, szerszámokat. Biztonságosan használja a faápolás eszközeit, szerszámait. Felelősséget vállal saját munkájáért.
Ismeri a faápolási munkák során használt eszközök, szerszámok karbantartásának feladatait. Képes elvégezni a faápolási munkák során használt eszközök, szerszámok karbantartását. Igényes a szerszámainak a jó munkavégzésre alkalmas állapotára. Vagyonvédelmi szempontból felelősnek érzi magát a munkaszerszámok állagának megóvására.
Ismeri az egyéb faápolási eljárásokat (faültetés, nagy fa átültetés, statikai megerősítés, gyökérkezelés, favédelem az építkezéseken). Képes alkalmazni az egyéb faápolási eljárásokat (faültetés, nagy fa átültetés, statikai megerősítés, gyökérkezelés, favédelem az építkezéseken). Vezető irányításával képes alkalmazni az egyéb faápolási eljárásokat (faültetés, nagy fa átültetés, statikai megerősítés, gyökérkezelés, favédelem az építkezéseken).
Ismeri a faápolási feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi (építési, szállítási, magasban végzett munkavégzési) előírásokat. Képes betartani faápolási feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi (építési, szállítási, magasban végzett munkavégzési) előírásokat. Törekszik a faápolási feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi (építési, szállítási, magasban végzett munkavégzési) előírások betartására. Önmagára és munkatársaira nézve kötelezőnek tartja a faápolási feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi (építési, szállítási, magasban végzett munkavégzési) előírások betartását.
Ismeri a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Képes betartani a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Felelősségteljesen bánik a szerszámokkal. Önmagára nézve kötelezőnek tartja és betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.
Érti és komplex módon átlátja a faápolás jelentőségét és feladatait. Képes komplex módon látni és elvégezni a faápolási feladatokat. Tisztában van a faápolás jelentőségével, és fontosnak tartja annak szakszerű elvégzését. Elfogadja és pontosan végrehajtja a faápolást irányító vezetők utasításait.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A fák hosszú élettartamának és életerejének, “egészségének” megőrzése a környezeti fenntarthatóság egyik kulcsfontosságú eleme. Az önkormányzatoknak a faállományuk fontos vagyonelemük. Újratermelésük gazdasági ráfordítása jelentős, ezért a fák karbantartása, élettartamának meghosszabbítása az érdekük, emellett a fák díszítő értéke, valamint a szennyezett levegő tisztításában, gépjárművek okozta zajterhelés csökkentésében betöltött szerepük is jelentős. Az egyre gyakoribb időjárási szélsőségek (erős szél, szárazság, jég) károkat okoznak a közlekedési utak menti fákban. Ezen veszélyes fákon szakszerűen végzett faápolás növeli a közlekedés biztonságát, csökkenti a károkozás kockázatát a közlekedésben, vagyonvédelemben. A szakszerű faápolás segít a fákat érintő egyéb betegségek megelőzésében is. A megfelelő faápolási ismeretek nélkül végzett szakszerűtlen vágás 10-20 éven belül a fa életébe kerülhet, míg szakszerű faápolással hosszú élettartamot biztosíthatunk a faállománynak, ezzel komoly természetvédelmi értékeket őrzünk meg. A környezeti értékek megőrzése és a gazdasági érdekek mellett fontos munkaerő-piaci szempont is, hogy a fakitermelést végző szakemberek Faápoló szakmai végzettséggel is rendelkezzenek a munkájuk szakszerű elvégzéséhez.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Faápoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Faápoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Faápoló tanfolyam