Tag: Energetikai ültetvény-gondozó feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője fenntartója Tanfolyam (Tanúsítványos Képzés)

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója Tanúsítványos tanfolyam   szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz energetikai ültetvényt telepíteni (talajt előkészíteni, trágyázni, növényt ültetni, és egyéb), fenntartani (gyomlál,növényvédelmet végezni, öntözni, kötözni, támasztani, feldolgozásra betakarítani, és egyéb), a szükséges kézi- és gépi eszközökkel, melyeket karbantart és ápol. Tud alapanyagokat előkészíteni, pelletet és brikettet előállítani, tárolási feladatokat végezni (prizmát készíteni, takarni, és egyéb), ültetvényt felszámolni és újratelepíteni.

A betölthető munkakörök : 9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Energetikai ültetvénygondozó, feldolgozó
Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B023) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma:  SzPk-00091-16-20 2 09 1 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Általános egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek éspedig: Tankötelezettség teljesítése.

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 400 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója Tanfolyam

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00091-16-20 2 09 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Általános egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
Tankötelezettség teljesítése.

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A képzést eredményesen befejező energetikai ültetvényt telepít (talajt előkészít, trágyáz, növényt ültet, és egyéb), fenntart (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, feldolgozásra betakarít, és egyéb), a szükséges kézi- és gépi eszközökkel, melyeket karbantart és ápol. Alapanyagokat előkészít pelletet és brikettet állít elő. Tárolási feladatokat végez (prizmát készít, takar, és egyéb). Ültetvényt felszámol és újratelepít.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Energetikai ültetvénygondozó, feldolgozó

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 200 400
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények tulajdonságait, hasznosítási lehetőségeit. Képes megismerni a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények tulajdonságait, igényeit hasznosítási lehetőségeit. Kellő körültekintéssel dolgozik, magára nézve kötelezőnek tartja a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi munkáját.
Ismeri az ültetvények telepítéséhez (növények környezeti igényei, terület- és talajelőkészítés, vetés, ültetés, trágyázás), fenntartásához (növényápolás, növényvédelem) szükséges irányelveket, a kézi eszközökkel történő műveleteket (ásás, kapálás). Képes az energianövények telepítéséhez (talajt előkészít, ültet, trágyáz, kijelöl, egyéb) és fenntartásához (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, egyéb) kapcsolódó kézierő igényes feladatait elvégezni. Betartja a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi a telepítési, fenntartási munkákat a különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények esetén, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával.
Ismeri a gépi eszközök (vető- , ültető-, növényvédelmi-, egyéb) üzemelés közbeni kiszolgálását, a karbantartásukkal kapcsolatos feladatokkal együtt, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi ismeretekkel. Képes a folyamatok során alkalmazott gépeket kiszolgálni, karbantartani és ápolni, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával. Kellő körültekintéssel dolgozik, magára nézve kötelezőnek tartja  a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi a gépi eszközök (vető- , ültető-, növényvédelmi-, egyéb) üzemelés közbeni kiszolgálását, a karbantartásukkal kapcsolatos feladatokkal együtt.
Ismeri a pellet és a brikett készítés folyamatát, az ezekhez szükséges alapanyagok előkészítését, aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálásának, karbantartásának szabályait, és a vonatkozó tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírásokat. Képes pellet és brikett készítésére, az ezekhez szükséges alapanyagok előkészítésére, aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálására. Betartja az aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálásának, karbantartásának szabályait, valamint a vonatkozó tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírásokat. Körültekintő, precíz. Irányítás mellett, felelősségteljesen végzi munkáját.
Ismeri az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagok, végtermékek (pellet, brikett, egyéb) helyes tárolásának lehetőségeit és módját, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Képes az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárolni a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárol, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Önállóan, másokkal együttműködve törekszik az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagok, végtermékek (pellet, brikett, egyéb) tárolás közbeni állagmegóvására, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint.
Ismeri az lágy- és fás szárú ültetvények felszámolásának(növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) szabályait ,az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Képes elvégezni a lágy és fás szárú ültetvények felszámolásának (növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) munkálatait, az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Betartja a lágy- és fás szárú ültetvények felszámolására vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásokat. Irányítás mellett, felelősségteljesen végzi munkáját.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az Unió és Magyarország céljai között szerepel, hogy megújuló energiaforrások felhasználását 20 %-ra növelje. A jelenlegi létesítmények korlátozott élettartama miatt szükségessé válik az új energiaforrások felhasználási lehetőségeinek bővítése. A 2020-as cél, hogy a megújuló energiaforrások és technológiák gazdaságilag versenyképessé váljanak, folyamatosan rendelkezésre álljanak, és az ország kitettsége energiaellátás szempontjából csökkenjen. Az új lehetőségek kiaknázása, új munkahelyteremtő erővel is rendelkezik. Olyan szakemberekre van szükség ehhez a feladathoz, akik tudásukkal és értékteremtő erejükkel segítik a megújuló energia felhasználás lehetőségeinek minél jobb kihasználását.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó – Védelmi célú erdősávok – energiaerdők tanfolyam