Tag: Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

Egészségfejlesztési segítő szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után  tudni fogja, hogy hogyan kell  a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését segíteni, ápolási gondozási feladatokat ellátni, krízishelyzetet felismerni, kezelésben való részvétel szükségességét a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben alkalmazni, a családi környezetben , illetve az adott közösségen (hátrányos helyzetű kistérségű településen) belül  alkalmazható ismereteket szerezni.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Egészségfejlesztési segítő
Egészségfejlesztési segítő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A071) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 720 01
Az Egészségügy szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében az Egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 400 óra

Képzési Modulok listája:

  • 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
  • 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
  • 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
  • 11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
  • 11499–12 Foglalkoztatás II.
  • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Egészségfejlesztési segítő OKJ Képzés

 

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 23/2018. (VII. 18.) NGM rendelettel módosított 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségfejlesztési segítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
– Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma-térképet készíteni
– Felismerni a fogyatékosság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
– Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
– Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
– Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
– Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
– Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
– Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
– Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
– Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
– Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
– Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
– Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
– Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
– Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
– Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
– Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
– Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
– Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
– Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
– Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések-

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
4.4. 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
4.5. 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
4.6. 11499–12 Foglalkoztatás II.
4.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában gyakorlati
5.2.4. 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában szóbeli
5.2.5. 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem gyakorlati
5.2.6. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció
A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás
A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. “Kocsik”: ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék
6.5. Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.6. Veszélyes hulladék– és szelektív hulladék tárolásának eszközei
6.7. Bemutató eszközök, mulázsok
6.8. Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések (vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra, hőmérsékletmérő)
6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők , sebkötözők
6.10. Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek
6.11. Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14. Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei
6.15. Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök
6.16. Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)
6.17. Csecsemő–, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac, pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű, hajkefe, olló, lázmérő, mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat, evőeszközök, játékok)
6.18. Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)
6.19. Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, kapaszkodók)
6.20. Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)
6.21. Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér, szalvéta, szívószál, csőrös csésze)
6.22. Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések (hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi oktató DVD)
6.23. Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszközei
6.24. Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, “házipatikai” készítmények
6.25. Tápanyagtáblázatok
6.26. Falitáblák, vagy CD/DVD–k: mérgező növények, gombák, egészségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó multimédiás anyagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam


OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés