Tag: Egészségfejlesztési segítő OKJ Tanfolyam

Egészségfejlesztési segítő szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után  tudni fogja, hogy hogyan kell  a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését segíteni, ápolási gondozási feladatokat ellátni, krízishelyzetet felismerni, kezelésben való részvétel szükségességét a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben alkalmazni, a családi környezetben , illetve az adott közösségen (hátrányos helyzetű kistérségű településen) belül  alkalmazható ismereteket szerezni.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Egészségfejlesztési segítő
Egészségfejlesztési segítő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A071) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 720 01
Az Egészségügy szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében az Egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 400 óra

Képzési Modulok listája:

 • 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
 • 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
 • 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
 • 11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Egészségfejlesztési segítő OKJ Képzés

 

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

A 12. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 23/2018. (VII. 18.) NGM rendelettel módosított 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségfejlesztési segítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
– Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma-térképet készíteni
– Felismerni a fogyatékosság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
– Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
– Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
– Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
– Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
– Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
– Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
– Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
– Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
– Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
– Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
– Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
– Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
– Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
– Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
– Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
– Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
– Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
– Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
– Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések-

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
4.4. 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
4.5. 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
4.6. 11499–12 Foglalkoztatás II.
4.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában gyakorlati
5.2.4. 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában szóbeli
5.2.5. 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem gyakorlati
5.2.6. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció
A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás
A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. “Kocsik”: ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék
6.5. Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.6. Veszélyes hulladék– és szelektív hulladék tárolásának eszközei
6.7. Bemutató eszközök, mulázsok
6.8. Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések (vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra, hőmérsékletmérő)
6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők , sebkötözők
6.10. Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek
6.11. Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14. Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei
6.15. Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök
6.16. Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)
6.17. Csecsemő–, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac, pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű, hajkefe, olló, lázmérő, mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat, evőeszközök, játékok)
6.18. Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)
6.19. Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, kapaszkodók)
6.20. Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)
6.21. Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér, szalvéta, szívószál, csőrös csésze)
6.22. Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések (hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi oktató DVD)
6.23. Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszközei
6.24. Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, “házipatikai” készítmények
6.25. Tápanyagtáblázatok
6.26. Falitáblák, vagy CD/DVD–k: mérgező növények, gombák, egészségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó multimédiás anyagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam


OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Egészségfejlesztési segítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam

OKJ száma: 32 720 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A071

Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy magunk, vagy családtagunk, rokonunk, szomszédunk stb. megbetegszik, akár súlyos , elhanyagolt vagy csak figyelmen kívül hagyott betegség alakulhat ki, tehát fontos a megelőzés. Mi ilyenkor a teendő? Hova fordulhatunk segítségért?
Ha kérdéseire szakszerű választ keres, akkor iratkozzon be az Egészségfejlesztési segítő megnevezésű OKJ tanfolyamunkra. Megismerheti, megtanulhatja ezt a szakmát és minden helyzetben segítségére lesz munkája során a közösségének és a környékén élő családoknak.

Az egészségfejlesztési segítő tanfolyam célja:
Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken team munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
Az egészségügyi kormányzat és az orvostársadalom is egyértelműen támogatja az egészségfejlesztési segítőket. A Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati, alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon.

Amit tanulni fog:

 •  Alapszintű elsősegélynyújtás
 •  Primer prevenciós tevékenység
 •  Ügyintézési tevékenység
 •  Ápolási-gondozási feladatok ellátása
 •  Krízishelyzet felismerés, kezelésben való részvétel
 •  Szükségletfelmérés

Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét. Kiváló képzést nyújtunk garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk a képzésben résztvevőket.

Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záró vizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Az Egészségfejlesztési segítő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint
– Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
– 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
– 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
– 11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499–12 Foglalkoztatás II.
– 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

Egészségfejlesztési segítő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!


10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 •  GYED-en, GYES-en lévő!
 •  regisztrált álláskereső!
 •  nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 •  a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Egészségfejlesztési segítő tanfolyam – További információért kattintson ide!