Our Blog

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

A 193. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
1.2 Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5 Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükségesek
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9 Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékosok gondozója
3.1.3. 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Nappali és intézményi gondozó
3.1.4. 5223 Házi gondozó Házi szociális gondozó

3.2    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
–    köznyelvi és szakmai szöveget írni
–    információkat gyűjteni
–    a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
–    érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
–    elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
–    adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
–    klienseit motiválni
–    felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
–    a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
–    a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
–    info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
–    feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
–    gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
–    segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
–    segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
–    az alapvető szükségleteket felmérni
–    a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
–    megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
–    saját gondozási munkáját dokumentálni
–     részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
–    az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
–    a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
–    az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
–    háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani
3.3    Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 35 762 01 Demencia gondozó szakképesítés–ráépülés
3.3.4. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens azonos ágazat
3.3.5. 54 761 02 Kisgyermekgondozó, –nevelő azonos ágazat
3.3.6. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő azonos ágazat
3.3.7. 54 762 02 Szociális asszisztens azonos ágazat
3.3.8. 54 762 03 Szociális szakgondozó azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
4.4. 10570–16 A szükségletek felmérése
4.5. 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
4.6. 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
4.7. 11497–12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499–12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
–    Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
–    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor:
–    “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
–    “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
–    “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
–    A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
–    Minimum 400 óra (20%–a demonstrációs/gyakorló termi, 80%–a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető –irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzésben:
–    Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
–    A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó tanítási napon:
–    “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
–        “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
–        “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
–    A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
–    A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető – irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10570–16 A szükségletek felmérése gyakorlati
5.2.5. 10571–16 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati
5.2.6. 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció gyakorlati
5.2.7. 11497–12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.8. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.
5.3.1    Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben, amely során egy–egy vizsgázó egy–egy ellátott mellett tevékenykedik.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási–gondozási feladatok értelmezése, indoklása
A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási–ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött, valamint amellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt szükségletfelmérést és naplót a tereptanár vagy a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1 1.A demonstrációs terem felszerelése
6.1.1. kapaszkodóval és oldalráccsal ellátott funkcionális betegágy
6.1.2. lábtámasz
6.1.3. kombinált éjjeliszekrény
6.1.4. támlás szék
6.1.5. gurulós fürdetőszék
6.1.6. ülőke
6.1.7. zsámoly
6.1.8. spanyolfal
6.1.9. előkészítő kocsi
6.1.10. ágyazó kocsi
6.1.11. szennyes ledobó kocsi
6.1.12. gyógyszerszekrény
6.1.13. textíliás szekrény
6.1.14. gördülő WC–szék
6.1.15. személymérleg magasság–mérővel
6.1.16. badella pedálos
6.2 2. Ágynemű és egyéb fehérnemű
6.2.1. nagylepedő
6.2.2. haránt lepedő
6.2.3. takaróhuzat
6.2.4. párnahuzat
6.2.5. kispárna huzat
6.2.6. matracvédő
6.2.7. ágymatrac
6.2.8. kispárna
6.2.9. párna
6.2.10. takaró
6.2.11. pléd
6.2.12. törölköző
6.2.13. hálóing
6.2.14. pizsama
6.2.15. köntös
6.2.16. papucs
6.2.17. borogató ruha
6.2.18. mosdókesztyű
6.2.19. konyharuha
6.2.20. szennyeszsák
6.2.21. gyopár párnacsalád sorozat
6.3 3. Az ápolás–gondozás eszközei
6.3.1. műanyag tálca
6.3.2. evőeszköz készlet
6.3.3. étkészlet (tányérok)
6.3.4. pohárkészlet
6.3.5. csésze (készlet)
6.3.6. csőrös csésze, csőrös pohár
6.3.7. nyakba akasztható előke
6.3.8. kancsó
6.3.9. üvegmosó
6.3.10. mosdótál (kicsi és nagy)
6.3.11. vödör
6.3.12. vízhőmérő
6.3.13. hőmérő
6.3.14. szappantartó
6.3.15. sampon, szappan, stb.
6.3.16. fésű, hajkefe
6.3.17. hajszárító
6.3.18. tükör
6.3.19. fogkefe
6.3.20. fogkrém
6.3.21. fogmosó pohár
6.3.22. körömkefe
6.3.23. körömcsipesz
6.3.24. körömolló
6.3.25. hintőporos doboz
6.3.26. egyszer használatos borotva
6.3.27. nylon köpeny
6.4 4. Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.4.1. vesetál
6.4.2. egyszer használatos köpőcsésze
6.4.3. ágytál
6.4.4. ágytálmosó kefe
6.4.5. vizelő edény, férfi, női
6.4.6. vizelőüveg mosókefe
6.4.7. Petri csésze
6.4.8. széklettartály
6.4.9. mérőhenger
6.5 5. Gumi eszközök
6.5.1. gumikesztyű
6.5.2. gumiujj
6.5.3. gumilepedő
6.5.4. katéterek
6.5.5. termofor
6.5.6. jégtömlő
6.5.7. sarok és könyökgyűrű
6.6 6. Egyszer használatos eszközök
6.6.1. fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)
6.6.2. inzulin–fecskendő
6.6.3. egyszer használatos tűk
6.6.4. szájmaszk
6.6.5. decubitus alátét
6.6.6. inkontinencia betét
6.6.7. vizeletgyűjtő zsák
6.6.8. anus–prea tartály
6.6.9. spatula
6.7 7. Laboratóriumi eszközök
6.7.1. vércukorszint–mérő készülék
6.7.2. tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
6.7.3. tesztcsík vizelet meghatározáshoz
6.7.4. kémcsövek
6.8 8. Gyógyszerek, vegyszerek
6.8.1. gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.8.2. fertőtlenítő szerek bőr– és eszközfertőtlenítéshez
6.8.3. vazelin
6.8.4. parafinolaj
6.8.5. Betadine oldat
6.8.6. háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
6.9 9. Kötszerek
6.9.1. vatta
6.9.2. papírvatta
6.9.3. gézpólya különböző méretben
6.9.4. gyorskötöző pólya
6.9.5. Ramofix
6.9.6. Peha–haft
6.9.7. steril mullap különböző méretben
6.9.8. rugalmas pólya
6.9.9. Alutex fólia
6.9.10. speciális kötszerek
6.10 10. Egyéb eszközök
6.10.1. vérnyomásmérő
6.10.2. fonendoszkóp
6.10.3. PEN
6.10.4. lázmérő
6.10.5. mérőszalag
6.10.6. horgas csipesz
6.10.7. anatómiai csipesz
6.10.8. olló
6.10.9. vatta tartó
6.10.10. szemcseppentő
6.10.11. veszélyes hulladéktároló
6.10.12. inhaláló készülék
6.10.13. napi, heti gyógyszerosztó doboz
6.10.14. nyomtatványok
6.11 11.Az elsősegélynyújtás eszközei
6.11.1. mentőláda, felszereléssel
6.11.2. pléd
6.11.3. lepedő
6.11.4. sebimitációs készlet
6.11.5. steril mullpólya különböző méretben
6.11.6. steril mullap különböző méretben
6.11.7. vatta
6.11.8. papírvatta
6.11.9. bőrfertőtlenítő szer többféle
6.11.10. ragtapasz
6.11.11. Ramofix csőháló kötszer, különböző méretben
6.11.12. steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben
6.11.13. SteriStrip sebösszehúzó
6.11.14. rugalmas pólya
6.11.15. kötszerkapocs
6.11.16. biztosítótű
6.11.17. kötszerolló
6.11.18. olló
6.11.19. anatómiai csipesz
6.11.20. ledobó–tál
6.11.21. tálka
6.11.22. kesztyű
6.11.23. kézfertőtlenítő
6.11.24. papírtörölköző
6.11.25. törölköző
6.11.26. pneumatikus sín
6.11.27. nyakrögzítő gallér
6.11.28. háromszögletű kendő
6.11.29. Alutex fólia
6.11.30. reanimációs fantom
6.11.31. lélegeztető ballon + arcmaszk
6.11.32. Mayo–pipa
6.11.33. hordágy
6.12 12. Szemléltető eszközök
6.12.1. csontváz
6.12.2. szív falitábla
6.12.3. vérkeringés falitábla
6.12.4. emésztőrendszer falitábla
6.12.5. agy falitábla
6.12.6. egész test izomrendszer falitábla
6.12.7. vese falitábla
6.12.8. idegrendszer falitábla
6.12.9. nemi szervek falitábla
6.12.10. nyirokkeringés falitábla
6.12.11. szétszedhető törzs moulage
6.12.12. szív moulage
6.12.13. fül moulage
6.12.14. szem moulage
6.12.15. agy moulage
6.12.16. légúti moulage
A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
6.13 13. Háztartási– és konyhatechnikai eszközök
6.13.1. konyhaszekrény
6.13.2. konyha asztal
6.13.3. szék
6.13.4. hűtőgép
6.13.5. hűtőhőmérő
6.13.6. tűzhely
6.13.7. mikrohullámú sütő
6.13.8. edény készlet
6.13.9. étkészlet
6.13.10. tálkészlet
6.13.11. szalvétatartó
6.13.12. evőeszközkészlet
6.13.13. tálca
6.13.14. kancsó
6.13.15. mércézett pohár
6.13.16. pohárkészlet
6.13.17. robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
6.13.18. konyhamérleg
6.13.19. asztalterítő
6.13.20. konyharuha
6.13.21. kötény
6.13.22. háztartási tisztítószerek
6.13.23. badella pedálos
6.13.24. méregszekrény
6.13.25. takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő, stb.)
6.13.26. porszívó
6.13.27. mosógép
6.13.28. ruhaszárító
6.13.29. vasaló
6.13.30. vasalódeszka
6.13.31. szobahőmérő
6.14 14. Gyógyászati segédeszközök
6.14.1 bot
6.14.2. támbot
6.14.3. járókeret
6.14.4. kerekesszék
6.14.5. rollátor
6.15 15. Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez
6.15.1. TV
6.15.2. Videó lejátszó
6.15.3. videokamera
6.15.4. CD–, DVD lejátszó
6.15.5. rádió
6.15.6. számítógép
6.15.7. társasjátékok (sakk, stb.)
6.15.8. kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál, stb.)
6.15.9. eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)
6.15.10. sporteszközök
6.16 16. Egyéb eszközök
6.16.1. védőruhák
6.16.2. védőcipők
6.16.3. tűzoltó készülék

7. EGYEBEK
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– és a leírt alábbi feladatok

Modulszáma A modul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gondozási–ápolási, elsősegélynyújtási feladatmegoldása

A képző intézmény által összeállított feladatlap megoldása

10570–16 A szükségletek felmérése “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”
10571–16 Sajátos gondozási feladatok “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló” bemutatása (leadása)
10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok” leadása

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 120 óra, mely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME)
Szociális Klaszter Egyesület

A Szociális gondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szociális gondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szociális gondozó és ápoló tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Szociális gondozó és ápoló tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés