Our Blog

Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Rostnövény ápoló és betakarító
b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Rostnövény ápoló és betakarító
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete: 2016-03-10

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
Igen
programkövetelmény modul azonosító száma, modul megnevezése
SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Rostkender ápolási és betakarítási alapismeretek
SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A finom rost előállítására alkalmas növények ápolási és betakarítási alapismeretei
SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-03 Rostnövények elsődleges feldolgozási alapismeretei

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20. Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A rostnövény termesztő szakmai irányítás mellett a rostnövények (kender, len, rostcsalán) termesztésével, ápolásával, betakarításával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végez. Részt vesz a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben, mechanikai gyomirtásban, betakarításban. Előkészíti a megtermelt rostnövényt tárolásra, elsődleges feldolgozásra. A munkavégzése során biztonsággal használja az egyszerű eszközöket. Tevékenysége a vegetációs időszakban a növények termesztéséhez kapcsolódó feladatokra tevődik, a vegetációs időszakon kívül az elsődleges feldolgozás fizikai műveleteiben vesz részt.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése, FEOR száma, Foglalkozás megnevezése, A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6111 Szántóföldi növénytermesztő   Rostnövény ápoló és betakarító

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “csoportos képzés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos képzés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma: 240-300
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A képzés “távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A kender termesztése mellett fokozódó igény van a finomabb rosttartalmú rostnövényekre, mint a rostlen és a rostcsalán. A rostnövények szélesebb körű termesztését a magas élőmunka-igény is indokolja. A képzés után a résztvevők a feldolgozás alapismereteit is elsajátítva magasabb hozzáadott értékű termék előállításában vehetnek részt, és hosszú távon is megélhetési forráshoz jutnak. Ezzel a végzettséggel olyan egyszerűbb munkafeladatok is elláthatók,amelyeket szakmai felügyelet mellett alacsony iskolai végzettségűek is képesek ellátni. A képzés befejezése után önállóan képesek lesznek a rostnövény termesztés feladatainak megvalósítására, mely növeli a foglalkoztatottságot, a feldolgozóipar növekedésével a résztvevők elhelyezkedési esélyei nőnek. A halmozottan hátrányos helyzetű térségekben lehetővé válik az emberek kilépése a közfoglalkoztatásból. Az eltérő növényfajok különböző tenyészideje kiszélesíti a foglalkoztatási periódust, folyamatos foglalkoztatást tesz lehetővé, és megnöveli az értékesítési potenciált is. A képzésbe olyan, alacsony iskolázottságúak is bekapcsolódhatnak, akiknek nagyobb óraszámú, bemeneti feltételekhez kötött képzések nem jelentenek valós lehetőséget.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2.
a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Rostkender ápolási és betakarítási alapismeretek
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 180
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns


3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a rostkender termesztéshez szükséges alapvető eszközöket, szerszámokat. Megérti a működtetésük alapvető szabályait.
Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a rostkender termesztés alapvető eszközeit, szerszámait.
Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását.
Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a rostkender termesztésének alapvető eszközeit, önállóan alkalmazza a kézi szerszámait.
Ismeri a rostkender termesztésben alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb) felhasználói szintű karbantartási feladatait.
Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását.
A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre.
Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását.
Ismeri a termeszthető rostnövény típusokat. Képes felismerni és elkülönítetni a termeszthető rostnövény típusokat.
A felismerés során törekszik a pontosságra. A szakmai irányító útmutatásai alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a termeszthető rostnövényeket.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
Ismeri a gyomnövény fogalmát, a mechanikai gyomirtás eszközeit.
Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben.
A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a mechanikai gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre.
Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Ismeri a rostkender gondozásának, ápolásának eljárásait.
Képes elvégezni a rostkender gondozási, ápolási feladatait.
Szabálykövető, a rostkender gondozását, ápolását rendszerezetten, az adott növényfaj igényei szerint végzi.
Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a különböző, célra termesztett rostkendert.
Ismeri a különböző célra termesztett rostkender kézi betakarítási módjait.
Képes elvégezni a rostkender kézi betakarítását.
Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére.
Szakmai irányítás mellett kellő gondossággal elvégzi a rostkender betakarítását.
Ismeri a rostkender termesztésének baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályait.
Képes betartani a baleset- , munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartását.
Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait.
Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon.
Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani.
Baleset esetén törekszik a szakszerű elsősegélynyújtásra. Fontosnak tartja az elsősegélynyújtást.
Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait.
Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A finom rost előállítására alkalmas növények ápolási és betakarítási alapismeretei
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 40 60
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns


3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a rostlen, rostcsalán termesztéshez szükséges alapvető eszközöket, szerszámokat. Megérti a működtetésük alapvető szabályait. Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a rostlen, rostcsalán termesztés alapvető eszközeit, szerszámait. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett
felelősségteljesen használja a rostlen, rostcsalán termesztésének alapvető eszközeit, önállóan alkalmazza a kézi szerszámait. Ismeri a rostlen, rostcsalán termesztésben alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartási feladatait. Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását. A karbantartási feladatai
ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását. Ismeri a termeszthető rostnövény típusokat (len,
csalán). Képes felismerni és elkülönítetni a termeszthető rostnövényeket. A felismerés során törekszik a pontosságra. A szakmai irányító útmutatásai alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a termeszthető rostnövényeket.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24
Ismeri a rostlen és a rostcsalán termesztése során előforduló gyomnövények fogalmát, a mechanikai gyomirtás eszközeit. Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben. A szakmai irányító
elvárásai szerint végzi a mechanikai gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Ismeri a rostlen, rostcsalán gondozásának, ápolásának eljárásait. Képes elvégezni a rostlen, rostcsalán gondozási, ápolási feladatait. Szabálykövető, a rostlen és rostcsalán gondozását, ápolását rendszerezetten, az adott növényfaj igényei szerint végzi. Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a termesztett rostlen és rostcsalán növényeket. Ismeri a rostlen és rostcsalán kézi betakarítási módjait. Képes elvégezni a rostlen és rostcsalán kézi betakarítását. Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére. Szakmai irányítás mellett kellő gondossággal elvégzi a rostlen és rostcsalán betakarítását. Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre.
Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00148-16-20 2 06 1 /1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése Rostnövények elsődleges feldolgozási alapismeretei
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 40 60
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és  módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a különböző rostnövények (kender, len, csalán) elsődleges feldolgozásához szükséges alapvető eszközöket, szerszámokat. Megérti a működtetésük alapvető szabályait. Szakmai irányítással
képes szakszerűen és biztonságosan használni a rostnövények elsődleges feldolgozásának alapvető eszközeit, szerszámait. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai
előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a rostnövények feldolgozásának alapgépeit, önállóan alkalmazza az alapvető eszközeit, szerszámait.
Ismeri a rostnövény feldolgozás munkavédelmi előírásait. Képes betartani a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartását. Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Ismeri a feldolgozás során használt kézi eszközök napi karbantartási folyamatait. Képes elvégezni a kézi feldolgozó eszközök felhasználói szintű karbantartását.
A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű

 

A Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Rostnövény ápoló és betakarító tanfolyam