Our Blog

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Mélyépítő segédmunkás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Mélyépítő segédmunkás
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00073-16-09 2 09 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő, jól funkcionáló érzékszervek.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A mélyépítésben elvégzendő tevékenységek közül, a beton és vasbeton szerkezetek készítése, zsaluzás és betonacél-szerelés,kézi földmunkák végzése.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
9.Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9321 kubikos mélyépítő segédmunkás

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 300 420
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a munkahelyi egészségvédelem és biztonságtechnika főbb területeit, a munkahelyi veszélyforrásokat. Tudja az alapvető munkavédelmi előírásokat. Ismeri a munkavédelmi eszközöket. Ismeri az építőipar és a mélyépítés környezetre gyakorolt hatását. Képes a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára. Képes a munkaterület rendjét és biztonságát, balesetmentességét megőrizni, a munkabiztonsági előírások betartásával. Belátja a szabályok betartásának fontosságát, törekszik a biztonságos munkavégzésre. Együttműködő, figyelmeztetés nélkül használja a védőfelszerelést.
Tudja a munkájához szükséges jogszabályokat, a műemlékvédelem és környezetvédelem területén. Ismeri a környezetvédelem főbb területeit, a legfontosabb környezeti problémákat Képes a mindennapi életvitele során környezettudatosan viselkedni Érzékeny a környezetszennyezés problémái iránt, elkötelezett a környezetvédelem mellett. Önállóan és utasítás nélkül végez el alapfeladatokat a környezetvédelem érdekében.
Ismeri az épületek szerkezeti felépítését, az épületszerkezetek típusait, azok feladatát, és egymásra gyakorolt hatásukat. Tudja az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelményeket. Tudja a mechanika alapfogalmait. Képes az épületszerkezetek csoportosítására és jellemzésére. Képes a mechanikai ismereteit munkája során alkalmazni a betonkészítés, a zsaluzatok építése és a földművek építése közben. Érdeklődik a az építészet egésze iránt, és tevékenységét ebbe a komplex rendszerbe illesztve, törekszik annak elsajátítására. Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel, melyeket alkalmazni is tud.
Ismeri a beton és vasbeton szerkezetek készítésének technológiáját. Tudja, hogyan kell a betont keverni, bedolgozni és utókezelni. Ismeri a vasszerelés elhelyezésének szabályait. Jártas a betonkeverésben, bedolgozásban és utókezelésben. Képes az armatúra szakszerű elhelyezésére (vasvázat, távtartókat, és áttörést biztosító kizáró elemeket). Nedvesítéssel és más korszerű technológiával gondoskodik a beton utókezeléséről. Ismeri az alkalmazandó alapanyagokat, alkalmazási módjukat, összetételüket, tulajdonságaikat. Önállóan és szakszerűen tudja felhasználni az alapanyagokat.
Ismeri a mélyépítésben előforduló zsaluzási technológiákat, a zsaluszerkezetek rögzítésének és merevítésének módjait, a zsaluzat bontásának szabályait. Tudja a betonacél méretre vágásához és hajlításához a számára szükséges rajzi jelöléseket. Jártas a zsalutáblák összeállításában, rögzítésében, merevítésében, bontásában- zsaluzatot méret szerint szerel, tisztít és tapadásmentesít Képes a betonacél egyengetésére, kézi vagy gépi eszközökkel méretre vágására, hajlítására. Nyitott az építőipari, faipari munkamódszerek szakszerű alkalmazására. Elfogadja a szakmai utasításokat. Önállóan tud mérni és a rendelkezésre álló anyagokat utasítás alapján összeállítani.
Ismeri a mélyépítésben használt kézi földmunkák technológiáját. Ismeri a földpart megtámasztásának szabályait, földművekkel kapcsolatos fogalmakat (földmű, földmunka, töltés, bevágás, hossz- és kereszt-szelvények, rézsű, padka, stb.) azok meghatározását. Képes a munkaárok és munkagödör kiásásának műszaki és munkavédelmi ismereteit alkalmazni Elfogadja a szakmai utasításokat, pontos, alapos munkára, együttműködésre törekszik. Készséges együttműködő, felelősségtudattal rendelkezik a munkájával szemben, esetleges hibákat felismeri, felelősséget vállal, korrigálja a hibát.
Tudja a rézsűk állékonyságának, a jellemző rézsűkialakításoknak, a rézsűhajlás kialakításának kritériumait. Ismeri a munkagödör függőleges fallal való határolásának, a munkaárok, munkagödör dúcolásának kritériumait. Képes munkavédelmi ismereteit alkalmazni, a kézi földmunkák végzése közben. Képes a dúcolatok elméleti ismereteit, a gyakorlatban is alkalmazni. Ismeri a különböző helyzetű munkagödör falának kialakítási módjait, szabályait, ezeket fontosnak tartja betartani. Rendelkezik a munkavédelmi ismeretekkel, amit a gyakorlatban is képes alkalmazni, felelősségteljes magatartással munkatársaival szemben is.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A mélyépítés szakmai képzései specifikusak,így jogosan merül fel az igény alapszinten és sokoldalúan képzett munkavállalók alkalmazására. Ők el tudják végezni azokat a feladatokat, amelyekhez nem szükséges szakmunkások bevonása. A képzési program tartalmazza a betonozás, zsaluzás és földmunkák alapvető ismereteit.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Mélyépítő segédmunkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Mélyépítő segédmunkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam