Our Blog

Méhész tanfolyam

A 71. sorszámú Méhész (Mezőgazdasági szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 621 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Méhész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6123 Méhész Méhészeti munkás

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    saját méhészetet létesíteni,
–    méhcsaládokat vándoroltatni,
–    méhcsaládokat kezelni, takarmányozni,
–    méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni,
–    méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni,
–    méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani,
–    méhbetegségek és kártevők ellen védekezni,
–    méhészeti eszközöket karbantartani, javítani,
–    méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni,
–    a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni,
–    a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,
–    az állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
4.4. 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy
4.6. 11041-12 A méhészet technológiája
4.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
4.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek szóbeli
5.2.4. 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok szóbeli
5.2.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy írásbeli
5.2.6. 11041-12 A méhészet technológiája gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés gyakorlati
5.2.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
– elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet
építtet, eteti a méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket)
– elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket, kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet
– gyúrt, főzött cukorlepényt készít
– tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt
– elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket
– előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat
– egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol
– a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti
– kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat
– méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz)
– kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat
A tételeknek tartalmazni kell a teljes méhészeti tevékenységet, minden olyan munkaműveletet, mellyel a méhész napi munkavégzése során találkozik, találkozhat.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia 30-35 %
II. Témakör: Méhegészségügy 30-35 %
III. Témakör: A méhészet technológiája 30-35 %
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
– A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
– Méhbiológia, méhegészségügy
– A méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás
– Vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsga csak május 1. és augusztus 30. között szervezhető.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Méhészeti célra kialakított rendezett zárt telephely
6.3. Legalább 50 méhcsalád
6.4. Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos, legalább 3 db különböző típusú kaptár

(Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1 NB rakodó, stb.)

6.5. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása (pl. füstölő, kaptárszolga)
6.6. A tanulók létszámának megfelelő befogadásra, leültetésre, illetve az elmélet és a gyakorlat megtartására alkalmas zárt, fűthető helység használati lehetősége. Ivóvíz lehetőség, mosdóhelység, vízöblítéses WC biztosítása. Megközelítése, parkolás időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható legyen.
6.7. Pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel (pörgető, fedelező állvány, fedelező villa, fedelező kés)
6.8. A méz tárolásához és feldolgozásához szükséges eszközök (hordók, pihentető tartályok, mézszűrők, letöltők, méz kimelegítés eszközei)
6.9. Anyagmozgatás eszközei
6.10. Viaszolvasztás eszközei
6.11. Virágporelszedő berendezések
6.12. Propolisz gyűlytő rácsok
6.13. Keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlép beolvasztó, kéziszerszámok, gázpörzsölő
6.14. Kerettartó bak, kezelő láda
6.15. méhszöktető, méhleseprő kefe (esetleg motoros méhlesöprő, motoros méhlefújó)
6.16. Anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás)
6.17. Etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető)
6.18. Kaptár összefogató heveder, rakományrögzítő spanifer
6.19. Tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó
6.20. Pároztató kaptár, kaptárpároztató
6.21. Méhanya szállító- és anyásító zárka
6.22. Rajszállító láda
6.23. A raj befogásának eszközei
6.24. Anyajelölő festék
6.25. Álcázó tű
6.26. Teleltetéshez szükséges belső takarók, egérrács
6.27. Tartalék védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, méhész kalap)

A Méhész tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Méhész tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Méhész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Méhész tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Méhész tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés