Our Blog

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
1.2. Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló Logisztikai ügyintéző
3.1.3 Anyag logisztikus
3.1.4 Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
3.1.5 Beszerzési ügyintéző
3.1.6 Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
3.1.7 Anyagbeszerzési előadó
3.1.8 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
Szállítmányozási ügyintéző
3.1.9 Árufuvarozói ügyintéző
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
– tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
– kezelni a reklamációs eseteket
– elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket
– az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
– nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
– kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
– döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
– munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
– különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával
– használni az informatikai hálózatokat, rendszereket
– idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat
–   megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket
–   ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 345 06 Raktárvezető részszakképesítés
3.3.4 31 341 04 Raktáros részszakképesítés
3.3.5. 54 841 10 Jegyvizsgáló azonos ágazat
3.3.6 54 841 02 Közúti közlekedés üzemvitel ellátó azonos ágazat
3.3.7 54 841 03 Légi közlekedés üzemvitel ellátó azonos ágazat
3.3.8 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző azonos ágazat
3.3.9. 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző azonos ágazat
3.3.10. 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
4.4. 10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai
4.5. 10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok
4.6. 10496-16 Közlekedés-szállítási alapok
4.7. 11786-16 Raktárvezető feladatai
4.8 10036-16 A raktáros feladatai
4.9 10070-12 Munkahelyi kommunikáció
4.10 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11 11499-12 Foglalkoztatás II.
A munkavédelmi követelmények az egyes szakmák követelménymoduljaiban szerepelnek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek írásbeli
5.2.4. 10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai írásbeli
5.2.5. 10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 10496-16 Közlekedés-szállítási alapok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 11786-16 Raktárvezető feladatai írásbeli
5.2.8 10036-16 A raktáros feladatai Írásbeli
5.2.9 10070-12 Munkahelyi kommunikáció írásbeli
5.2.10 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.11 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
C) Raktározási feladatok:
A vizsgafeladat ismertetése
A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi
követelményeit.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
Rendelésütemezési feladatok
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
Logisztikai döntések költségeinek értékelése
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
A logisztikai minőség fogalma
A minőség mérési és fejlesztési módszerei
TE N-hálózat és hazai szakaszai
Szállítmányozói ismeretek
Külkereskedelmi ismeretek
Okmánykezelés
Szakmai idegen nyelv alkalmazása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok.
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai rendszer felépítése
Lean elvek érvényesítése
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
A kiszolgálási színvonal és mérése
A disztribúciós csatornák sajátosságai
A rendelés feldolgozás folyamata
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
A termelésirányítás rendszere
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában
Nemzetközi fuvarozási egyezmények
Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük
Szállítmánybiztosítás
INCOTERMS 2010
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A raktározás szerepe az ellátási láncban
A raktár-technológia összetevői
Automatikus áruazonosítás és árukövetés
Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
A raktározás során használt mérőeszközök
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei
A lean menedzsment eszközrendszere
Minőségbiztosítási szabványok
A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei
A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai
Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai
A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
C) A vizsgafeladat ismertetése: Raktározás
A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai lánc raktártípusai
Raktári folyamatmodulok,
A raktár-technológia fogalma, összetevői
A raktárirányítás informatikai rendszere
Tárolási módok és jellemzőik
FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
Az áruátvétel módszerei és szabályai
A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek értelmezése
A veszélyes áru kezelése, tárolása
Élelmiszerek kezelése, tárolása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakképesítés megszerzésének feltételei:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés:
gyakorlati vizsga:A; B; C feladat teljesítése min. 51%
írásbeli vizsgafeladat teljesítése min. 51%
szóbeli vizsga: A;B;C feladat teljesítése min. 51%
Raktárvezető részszakképesítés:
gyakorlati vizsga:C feladat teljesítése min. 51%
szóbeli vizsga:B;C feladat teljesítése min.51%
Raktáros részszakképesítés: gyakorlati vizsga:
C feladat teljesítés min. 51%
szóbeli vizsga: C feladat teljesítése min. 51%

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Telefon, fax
6.3. Számítógép internet csatlakozással
6.4. Projektor
6.5. Szoftverek (irodai, raktári és ágazati alkalmazások)
6.6. Térképek (közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról)
6.7. Számológép
6.8. Nyomtató, szkennelési funkcióval
6.9 Fénymásoló
6.10 Tarifakönyvek
6.11 Menetrendek (digitális és/vagy papíralapú formában)
6.12 Jogszabálygyűjtemén (digitális és/vagy papíralapú formában)
6.13 Fuvarozási szabályzatok (digitális és/vagy papíralapú formában)
6.14 Okmányminták (digitális és/vagy papíralapú formában)
6.15 Raktári árumozgások nyilvántartási dokumentumai

A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés