Our Blog

Kiskerti növénytermesztő tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kiskerti növénytermesztő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kiskerti növénytermesztő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00116-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A kiskerti növénytermesztő szakmai irányítás mellett a kiskertben termeszthető növények termesztésével, ápolásával, betakarításával, tárolásával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végez. Részt vesz a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben, elveti a magvakat, palántát ültet, öntöz, mechanikai gyomirtást, tápanyag utánpótlást, betakarítást végez. Előkészíti a megtermelt terményt tárolásra, és törekszik a minőség-romlás megelőzésére a tárolás során. Munkavégzése során felügyelet mellett használja a növénytermesztés gépeit, biztonsággal használja az egyszerű eszközöket.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
foglalkozások
611 Egyéb növénytermesztési foglalkozású Kiskerti növénytermesztő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés   Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a kiskerti növénytermesztéshez szükséges alapvető eszközöket, gépeket, szerszámokat. Megérti az üzemeltetésük alapvető szabályait. Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a kiskerti növénytermesztés alapgépeit, alapvető eszközeit, szerszámait. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a kiskerti növénytermesztés alapgépeit, önállóan alkalmazza az alapvető eszközeit, szerszámait.
Ismeri kiskerti növénytermesztésben alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb) felhasználói szintű karbantartási feladatait. Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását. A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását.
Ismeri a kiskertben termeszthető gabonaféléket, takarmánynövényeket és zöldségféléket. Képes felismerni és elkülöníteni a kiskertben termeszthető gabonaféléket, takarmánynövényeket és zöldségféléket. A felismerés során törekszik a pontosságra.  A szakmai irányító útmutatásai alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a kiskertben termeszthető növényeket.
Ismeri a talajelőkészítés eszközeit, munkafázisait. Részt vesz a talajelőkészítési munkákban. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a talaj előkészítését, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a talaj előkészítésében.
Ismeri a kiskerti növénytermesztésben használt leggyakoribb trágyaanyagokat, megérti azok környezetkárosító hatásait. Szakmai irányítás mellett részt vesz a tápanyagutánpótlási feladatok végrehajtásában. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a tápanyag utánpótlást, törekedve a minőségi munkavégzésre, a környezetkárosítás kiküszöbölésére. Szakmai irányítás mellett elvégzi a növények tápanyag utánpótlását.
Ismeri a palántaneveléssel kapcsolatos feladatokat Képes palántát előállítani. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a palántanevelést, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi a palántanevelést.
Ismeri a magvetéssel kapcsolatos alapvető feladatokat. Képes magágyat készíteni, magot vetni. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a növényi magvak elvetését, törekedve a pontosságra, a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett részt vesz a növényi magvak elvetésében.
Ismeri az öntözési módokat, az öntözőberendezéseket Kezeli az öntözőberendezéseket, elvégzi a manuális öntözési feladatokat. Szem előtt tartja az öntözés során a víztakarékossági szempontokat. Szakmai irányítás mellett elvégzi a növények öntözését.
Ismeri a leggyakoribb kórokozók, kártevők tüneteit. Képes felismerni a leggyakoribb növénybetegségeket, kártételeket. Törekszik a kártevőkre, kórokozókra utaló jelek felismerésére. Szakmai irányítás mellett felismeri a gyakoribb kárképeket, kórképeket. Jelzi, ha a növényen a tüneteket észleli.
Ismeri a gyomnövény fogalmát, a mechanikai gyomirtás eszközeit. Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Ismeri a növények gondozásának, ápolásának eljárásait. Képes elvégezni a növények gondozási, ápolási feladatait. Szabálykövető, a növények gondozását, ápolását rendszerezetten végzi. Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a növényeket.
Ismeri a termések kézi betakarítási módjait. Képes elvégezni a termések kézi betakarítását. Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére. Szakmai irányítás mellett elvégzi a termesztett növények betakarítását.
Ismeri a termések alapvető romlási jelenségeit, a tárolás lehetőségeit. Képes a terméseket tárolni, megakadályozni a tárolás alatti minőségromlást. A szakmai irányító elvárásai szerint tárolja a terméseket. Szakmai irányítás mellett elvégzi a termesztett növények tárolását.
Ismeri a kiskerti növénytermesztés baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályait. Képes betartani a baleset- , munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat. Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok betartását. Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon. Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani. Baleset esetén törekszik a szakszerű elsősegélynyújtásra. Fontosnak tartja az elsősegélynyújtást.
Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kiskerti növénytermesztő szakmai végzettséggel a növénytermesztésben olyan egyszerűbb munkafeladat elvégzésére van lehetőség, amelyet szakmai irányítás mellett képesek ellátni alacsony iskolázottságú felnőttek. Ezzel hatékonyabbá teszik a magasabb szintű kompetenciákkal rendelkező szakemberek munkáját. Ezen felül a megszerzett ismeretek segítik a ház körüli növénytermesztést, az önellátásra való berendezkedést.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Kiskerti növénytermesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kiskerti növénytermesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kiskerti növénytermesztő tanfolyam