Our Blog

Kiskerti növénytermesztő tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kiskerti növénytermesztő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kiskerti növénytermesztő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00116-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A kiskerti növénytermesztő szakmai irányítás mellett a kiskertben termeszthető növények termesztésével, ápolásával, betakarításával, tárolásával kapcsolatos alapszintű munkatevékenységeket végez. Részt vesz a növénytermesztéshez kapcsolódó előkészítő tevékenységekben, elveti a magvakat, palántát ültet, öntöz, mechanikai gyomirtást, tápanyag utánpótlást, betakarítást végez. Előkészíti a megtermelt terményt tárolásra, és törekszik a minőség-romlás megelőzésére a tárolás során. Munkavégzése során felügyelet mellett használja a növénytermesztés gépeit, biztonsággal használja az egyszerű eszközöket.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezéseFEOR számaFoglalkozás megnevezéseA szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
foglalkozások
611 Egyéb növénytermesztési foglalkozásúKiskerti növénytermesztő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés  Minimum Maximum
A képzés óraszáma160240
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a kiskerti növénytermesztéshez szükséges alapvető eszközöket, gépeket, szerszámokat. Megérti az üzemeltetésük alapvető szabályait.Szakmai irányítással képes szakszerűen és biztonságosan használni a kiskerti növénytermesztés alapgépeit, alapvető eszközeit, szerszámait.Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását.Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a kiskerti növénytermesztés alapgépeit, önállóan alkalmazza az alapvető eszközeit, szerszámait.
Ismeri kiskerti növénytermesztésben alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb) felhasználói szintű karbantartási feladatait.Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását.A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását.
Ismeri a kiskertben termeszthető gabonaféléket, takarmánynövényeket és zöldségféléket.Képes felismerni és elkülöníteni a kiskertben termeszthető gabonaféléket, takarmánynövényeket és zöldségféléket.A felismerés során törekszik a pontosságra. A szakmai irányító útmutatásai alapján, egyszerűbb esetekben önállóan ismeri fel a kiskertben termeszthető növényeket.
Ismeri a talajelőkészítés eszközeit, munkafázisait.Részt vesz a talajelőkészítési munkákban.A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a talaj előkészítését, törekedve a minőségi munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett vesz részt a talaj előkészítésében.
Ismeri a kiskerti növénytermesztésben használt leggyakoribb trágyaanyagokat, megérti azok környezetkárosító hatásait.Szakmai irányítás mellett részt vesz a tápanyagutánpótlási feladatok végrehajtásában.A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a tápanyag utánpótlást, törekedve a minőségi munkavégzésre, a környezetkárosítás kiküszöbölésére.Szakmai irányítás mellett elvégzi a növények tápanyag utánpótlását.
Ismeri a palántaneveléssel kapcsolatos feladatokatKépes palántát előállítani.A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a palántanevelést, törekedve a minőségi munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett elvégzi a palántanevelést.
Ismeri a magvetéssel kapcsolatos alapvető feladatokat.Képes magágyat készíteni, magot vetni.A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a növényi magvak elvetését, törekedve a pontosságra, a minőségi munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett részt vesz a növényi magvak elvetésében.
Ismeri az öntözési módokat, az öntözőberendezéseketKezeli az öntözőberendezéseket, elvégzi a manuális öntözési feladatokat.Szem előtt tartja az öntözés során a víztakarékossági szempontokat.Szakmai irányítás mellett elvégzi a növények öntözését.
Ismeri a leggyakoribb kórokozók, kártevők tüneteit.Képes felismerni a leggyakoribb növénybetegségeket, kártételeket.Törekszik a kártevőkre, kórokozókra utaló jelek felismerésére.Szakmai irányítás mellett felismeri a gyakoribb kárképeket, kórképeket. Jelzi, ha a növényen a tüneteket észleli.
Ismeri a gyomnövény fogalmát, a mechanikai gyomirtás eszközeit.Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben.A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett, vagy részben önállóan vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban.
Ismeri a növények gondozásának, ápolásának eljárásait.Képes elvégezni a növények gondozási, ápolási feladatait.Szabálykövető, a növények gondozását, ápolását rendszerezetten végzi.Szakmai irányítás mellett gondozza, ápolja a növényeket.
Ismeri a termések kézi betakarítási módjait.Képes elvégezni a termések kézi betakarítását.Törekszik a betakarítás gazdaságos elvégzésére.Szakmai irányítás mellett elvégzi a termesztett növények betakarítását.
Ismeri a termések alapvető romlási jelenségeit, a tárolás lehetőségeit.Képes a terméseket tárolni, megakadályozni a tárolás alatti minőségromlást.A szakmai irányító elvárásai szerint tárolja a terméseket.Szakmai irányítás mellett elvégzi a termesztett növények tárolását.
Ismeri a kiskerti növénytermesztés baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályait.Képes betartani a baleset- , munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat.Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok betartását.Felelősséget vállal a baleset-, munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon.Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani.Baleset esetén törekszik a szakszerű elsősegélynyújtásra.Fontosnak tartja az elsősegélynyújtást.
Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait.Képes a hatékony csoportos munkavégzésre.Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre.Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kiskerti növénytermesztő szakmai végzettséggel a növénytermesztésben olyan egyszerűbb munkafeladat elvégzésére van lehetőség, amelyet szakmai irányítás mellett képesek ellátni alacsony iskolázottságú felnőttek. Ezzel hatékonyabbá teszik a magasabb szintű kompetenciákkal rendelkező szakemberek munkáját. Ezen felül a megszerzett ismeretek segítik a ház körüli növénytermesztést, az önellátásra való berendezkedést.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Kiskerti növénytermesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kiskerti növénytermesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kiskerti növénytermesztő tanfolyam