Our Blog

Kerti járdakövező tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kerti járdakövező
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Kerti járdakövező
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00088-16-09 1 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1. szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A kerti járdakövező az alábbi feladatokat látja el a kerti járdakövezéssel összefüggésben: – előkészítő munkák végzése segítséggel – felhasznált alapanyagok beazonosítása, szakszerű tárolása, kezelése – kitűzési feladatok ellátása segítséggel – kerti járdaburkolat lerakása – építőipari kisgépek kezelése szakmai irányítás mellett – munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartása.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7534 Burkoló Kerti járdakövező

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 180 360
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a helyszínrajzon, az útterveken alkalmazott rajzi jelölések jelentését, a méretarány fogalmát, a vertikális és horizontális mérés lehetőségeit, eszközeit. Helyszíni ellenőrző méréseket végez az egyedi kerti járdakövezés megkezdése előtt. Igyekszik a tőle telhető legpontosabban végezni munkáját. Felügyelet mellett, segítséggel végzi a munkáját.
Rendelkezik a szükséges ismeretekkel az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben az anyagbeszerzés témaköréből. Figyelemmel kíséri az egyedi kerti járdakövezés során használt építőanyagok fogyását, időben jelez az utánpótlás miatt mennyiségérzékének és becslési képességének birtokában Szem előtt tartja az anyagutánpótlás időszükségletét. Kezdeményező magatartást tanúsít felettese felé.
Rendelkezik az egyedi kerti járdakövezéshez szükséges kitűzési ismeretekkel. Egyszerű kitűzést végez mérő- és kitűzőeszközök használatával fektetési terv alapján egyedi kerti út készítéséhez. Törekszik a minél pontosabb munkavégzésre. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt tűzi ki a útburkolat helyét
Rendelkezik az egyedi kerti utak földmunkáinak és útalap készítésének technológiai ismereteivel. Kialakítja a burkolatalap geometriáját (útalaphoz földet emel ki, tükröt készít, elterít, kiegyenlít) egyedi kerti úthoz Igyekszik minél pontosabban megadni az útburkolat lejtését, vastagságát. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat alakítja ki a burkolatalap geometriáját.
Rendelkezik az egyedi kerti utak szegélyezésével összefüggő technológiai ismeretekkel. Burkolatszegélyt rak egyedi kerti úthoz. Törekszik a burkolatszegély minél precízebb kialakítására, tudva az útburkolat milyensége nagyban függ annak megfelelőségétől. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat épít burkolatszegélyt.
Rendelkezik az egyedi kerti utak készítésének technológiai ismereteivel. Előregyártott/helyben készített betonkőből/lépőkőből rak egyedi kerti útburkolatot. A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva rakja az útburkolatot. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat rakja a térkövet.
Rendelkezik az egyedi kerti utak betonozásával összefüggő technológiai ismeretekkel. Egyedi kerti úthoz szükséges betont kever kézzel. A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva betonoz kézzel. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat betonoz
Rendelkezik az egyedi kerti utak betonozásával összefüggő technológiai ismeretekkel Egyedi kerti úthoz kézzel kevert betont a bedolgozás helyén bedolgoz (tömörít és utókezel). A technológiai utasításban foglaltakat maradéktalanul betartva tömöríti és utókezeli a betont. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat tömöríti és utókezeli a betont.
Rendelkezik az egyedi kerti utak javításának technológiai ismereteivel. Felismeri és javítja az egyedi kerti útburkolatok hibáit. A tőle telhető legnagyobb gondossággal emel ki és pótol elemeket az útburkolatban. Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat javít útburkolati hibákat.
Rendelkezik az egyedi kerti útépítéshez kapcsolódó anyagismereti tudással Képes az egyedi kerti járdakövezésnél felhasznált anyagok, az építőanyagfajták jellemzőinek, megjelenési formáinak (ömlesztett, zsákolt, darabáru stb.) megkülönböztetésére. Érdeklődően és kíváncsian követi nyomon a piacon megjelenő új építőanyagokat, alapanyagokat. Biztonsággal különbözteti meg az építőanyagokat
Ismeri az egyedi kerti útépítéshez kapcsolódó anyagtárolás és szállítás szabályait. Az egyedi kerti járdakövezéshez használt különböző halmazállapotú anyagokat szállítja, tárolja. Szem előtt tartva az építőanyagok minőségbiztosítását szállítja és tárolja őket. Segítséggel el tudja dönteni adott anyagot hogyan szállítson, tároljon
Ismeri a színek neveit. Képes az egyedi kerti járdakövezésnél használt színek megkülönböztetésére. Tisztában vele, hogy esztétikai élményt is nyújtó munkájában milyen nagy jelentősége van a színeknek, árnyalatoknak. Önállóan, alkotó módon alkalmazza a színeket
Ismeri a sík- és térgeometria vonatkozó témaköreit Képes az egyedi kerti járdakövezés során felmerülő sík- és térbeli alakzatok megkülönböztetésére, felismerésére, megnevezésére Tisztában vele, hogy esztétikai élményt is nyújtó munkájában milyen nagy jelentősége van a formáknak. Önállóan, alkotó módon alkalmazza a formákat
Ismeri a skiccelésnél alkalmazott ábrázolás szabályait, járatos rajzeszközöket, rajztechnikákat Képes az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben tárgyak lényegi elemeinek kiemelésére, annak rajzos formában történő megjelenítésére. Szívesen készít skicceket többféle megoldásról. Önállóan skiccel rajzeszközök használatával.
Ismeri a magyar ABC-t, tisztában van a magyar nyelv szófordulatainak, jelzős szerkezeteinek jelentésével, tudja a munkájához kapcsolódó terminus technikusokat. Képes az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggésben kulcsszavak kiemelésére, a megértett információ aláhúzással, kiemeléssel történő megjelenítésére leírt szövegrészből. Törekszik a minél pontosabb megértésre szakmai szövegek olvasása/írása közben. Segítséggel végzi írott szakmai szövegek értelmezését.
Rendelkezik megfelelő szakmai szókinccsel. Az egyedi kerti járdakövezéssel összefüggő egyszerű munkautasítást megért, kérdéseket fogalmaz meg, érthetően közli. Törekszik a minél pontosabb megértésre szakmai szövegek hallása/visszaadása közben. Önállóan végzi hallott szakmai szövegek értelmezését.
Ismeri a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi előírásokat. Az egyedi kerti járdakövezés során betartja és betartatja balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat A tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el munkavégzés közben, hogy elkerülje a baleseteket és hogy ne szennyezze munkakörnyezetét. Teljes mértékben felelősséget vállal saját és a munkaterületen tartózkodók testi épségéért és a munkaterület környezetkímélő tisztán tartásáért.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A közkertek, udvarok, átriumok könnyen visszabontható, tetszetős, egyedi megoldásokat alkalmazó, apró elemes útburkolattal történő behálózása egyre elterjedtebb igény országszerte a településeket irányító önkormányzatok és az ott élő polgárok részéről egyaránt. Gazdasági megfontolásokból kifizetődőbb lehet, ha erre a feladatra közfoglalkoztatottakat képeznek ki, de nem a legkevesebb 960 órás Kőműves és hideg burkoló vagy Útépítő szakképesítésekre (melyek tananyaga tartalmazza a térburkolást) iskolázzák be őket, hanem csak erre a képzésre.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Kerti járdakövező tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Kerti járdakövező tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kerti járdakövező tanfolyam