Our Blog

Hulladéktelepkezelő tanfolyam

A 46. sorszámú Hulladéktelepkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 851 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Hulladéktelepkezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 270 – 450

2. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a környezetvédelem szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló Papír-, vas- és színesfém átvevő
3.1.3. Színesfém-felvásárló
3.1.4. Vas- és fémhulladékgyűjtő
3.1.5. Hulladékfelvásárló
3.1.6. MÉH átvevő
3.1.7. 9212 Hulladék-osztályozó Hulladékátvevőhely-kezelő
3.1.8. Hulladéktelep-kezelő
3.1.9. 8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője  

Hulladékfeldolgozógép-kezelő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A hulladéktelepkezelő a szakismereteinek megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági- környezet- és munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni,
– számlákat, nyugtákat kiállítani,
– a hulladékkezelési technológiákat ellenőrizni,
– a telepen lévő gépek biztonságos üzemeltetését ellenőrizni,
– elvégezni/elvégeztetni a szükséges karbantartásokat,
– ellenőrizni a beszállított és feldolgozott hulladékok minőségét,
– az előkészítő-és feldolgozó technológiák biztonságos működését irányítani,
– a nyilvántartásokat vezetni és adatszolgáltatásokat elvégezni,
– kiállítani a szükséges bizonylatokat, kísérődokumentumokat,
– az egyes hulladékfajtákra vonatkozó forgalmazási- és környezetvédelmi követelményeket érvényesíteni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó részszakképesítés
3.3.4. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító részszakképesítés
3.3.5. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12091-16 Hulladékkereskedelem és -gazdálkodás
4.4. 11928-16 Hulladéktelep-kezelés
4.5. 10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás
4.6. 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12091-16 Hulladékkereskedelem és -gazdálkodás szóbeli
5.2.4. 11928-16 Hulladéktelep-kezelés szóbeli
5.2.5. 10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás gyakorlati
5.2.6. 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Hulladéktelepkezelő dokumentációs és üzemeltetési feladatai

Vizsgafeladat ismertetése:
Hulladékok szabványok szerinti besorolása, minősítése
Szerződés, számla, nyugta, vételi jegy kiállítása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó feladatok
Vizsgafeladat ismertetése:
Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási és kísérő dokumentáció, valamint bizonylatok kitöltése, hulladékok fizikai, kémiai jellemzőinek mérése, jegyzőkönyv készítése, eredmények értékelése, anyagmérleg készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékgyűjtő és -szállító feladatok

Vizsgafeladat ismertetése:
Hulladékok felismerése, válogatása, csoportosítása fajtánként együttszállíthatóság szempontjából
A feladat elvégzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök kiválasztása és alkalmazása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 15%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok

Vizsgafeladat ismertetése:
Egy hulladékválogató-szalag biztonságos működtetése
Kevert állapotú hulladékok kézi úton történő válogatása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 15%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése:

A hulladéktelep-kezelő szakmai ismereteit, munkabiztonság és környezetvédelem témaköreit tartalmazó, központilag összeállított , szóbelivizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az 32 851 02 Hulladéktelepkezelő szakképesítés komplex vizsgáján az A, B, C, D jellel jelölt gyakorlati vizsga feladatai összevonhatók a hulladéktelepkezelő dokumentációs és üzemeltetési feladatai elnevezésű gyakorlati vizsgafeladatban, mely tartalmazza mind a négy vizsgafeladat tananyagtartalmát.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Válogató eszközök, berendezések
6.3. Hulladékgyűjtő eszközök
6.4. Kéziszerszámok
6.5. Egyéni védőeszközök
6.6. Biztonsági berendezések
6.7. Mérőeszközök (hosszmérő eszközök, kézi mágnes, mérőszalag, mérleg, laboratóriumi eszközök, gyorstesztek, helyszíni mérőeszközök, stb.)
6.8. Tűzoltó berendezések
6.9. Irodatechnikai eszközök

7. EGYEBEK

A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.

Hulladéktelepkezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés