Our Blog

Gyógynövénygyűjtő tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Gyógynövénygyűjtő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Gyógynövénygyűjtő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

A programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-03 A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-04 Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Megtervezi, megszervezi és elvégzi a gyógynövények gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat. Meghatározza a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégzi az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Gyógynövénygyűjtő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 295 590
Elméleti képzés idő aránya (%) 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 71

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 6 12
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása.

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a gyógynövénygyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmakat. Képes alkalmazni a gyógynövény-gyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmakkal kapcsolatos ismereteit. Elfogadja a lehetséges fizikai és vegyi ártalmakat, melyek a gyógynövénygyűjtés során felléphetnek, és ennek megfelelően végzi munkáját. Önállóan védekezik a gyógynövény-gyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmak ellen.
Ismeri a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat. Képes az előírásoknak megfelelően használni a kéziszerszámokat. Munkavégzés során szem előtt tartja a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat. Önállóan alkalmazza a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat
Ismeri a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat Képes betartani a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat. Szabálykövető magatartást tanúsít gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezetvédelmi- és természetvédelmi szabályok betartását illetően. Önállóan és társaival együttműködve is betartja a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat
Ismeri a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat Képes munkavégzése során alkalmazni a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat. Szem előtt tartja munkavégzés során a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat. Mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó ismereteit saját és társai egészségének megőrzését szem előtt tartva felügyelettel alkalmazza.
A gyógynövény-gyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásai megismeri. Képes alkalmazni a gyógynövény-gyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait. Magára nézve kötelezőnek tartja a megismert gyógynövénygyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait. Felelősséggel önállóan alkalmazza a gyógynövény-gyűjtéssorán használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait.
Ismeri az elsősegélynyújtás szabályait Képes kiválasztani az alkalmazandó elsősegély nyújtási tevékenységet. Vállalja, hogy szükség esetén elsősegélynyújtásról gondoskodik a munkavégzés idején. Önállóan képes elsősegélyt nyújtani és segítséget hívni.
Ismeri a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Képes betartani a munka és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Belátja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásának fontosságát. Betartja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 85 170
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Tudja a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezését. Képes felismerni a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket. Nyitott a szabadon gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezésének elsajátítására. Önállóan felismeri a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket.
Tudja a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezését. Képes felismerni a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket.  Nyitott a engedéllyel gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezésének elsajátítására  Önállóan felismeri a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket.
  Ismeri a meghatározást segítő morfológiai jegyeket.  Képes a meghatározást segítő morfológiai jegyeket a gyakorlatban növényhatározásra felhasználni.  Szem előtt tartja a növényismereti jegyzékben szereplő gyógynövények meghatározásánál a meghatározást segítő morfológiai jegyeket.  Segítséggel és útmutatással meghatározza a növényismereti jegyzékben szereplő tanult gyógynövényeket.
 Megnevezi a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Képes felismerni a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot.  Önállóan felismeri a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.
 Megnevezi a hajtás-és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Képes felismerni a hajtás- és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot.  Önállóan felismeri a hajtás-és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.
 Megnevezi a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Képes felismerni a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot.  Önállóan felismeri a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.
 Megnevezi a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Képes felismerni a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.  Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot.  Önállóan felismeri a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket.
Megnevezi az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Képes felismerni az egyéb drogot adó gyűjthetőt gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot. Önállóan felismeri az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 102 204
Elméleti képzés idő aránya (%) 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 71

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a vadontermő gyógynövények gyűjtési helyét Képes az adott gyűjtési helynek megfelelő gyógynövények felkutatására. Gyűjtés során szem előtt tartja az adott élőhely sajátosságait, az ott előforduló gyűjthető növényeket. Önállóan gyűjti az adott gyűjtési helyen az ott élő gyógynövényeket
Ismeri a gyógynövénygyűjtés általános szabályait. Alkalmazza a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Elfogadja és törekszik alkalmazni a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Önállóan, másokkal együttműködve alkalmazza a gyógynövénygyűjtés általános szabályait
Rendelkezik a gyűjtési idő meghatározásához szükséges ismerettel. Képes meghatározni az optimális gyűjtési időt. Törekszik a gyógynövényeket az optimális időben gyűjteni. Önállóan meghatározza a gyógynövények gyűjtésének optimális időpontját.
Rendelkezik a gyűjtési mód meghatározásához szükséges ismerettel. Képes meghatározni a megfelelő gyűjtési módot. Elfogadja, hogy a gyűjtési mód meghatározza a gyógynövény részének drogtartalmát. Önállóan, tudatosan végzi a drogot adó részek gyűjtését.
Növénygyűjtési gyakorlatot végez rét, legelő, szántóföld területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat réten, legelőn, szántóföldi körülmények között Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során
Növénygyűjtési gyakorlatot végez erdő területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat erdő területen Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során
Növénygyűjtési gyakorlatot végez ártéri, vízpari területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat ártéri, vízparti területen Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során.
Azonosítja a nyugalmi időszakban (okt.-márc.), tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövény fajokat Kiválasztja a nyugalmi időszakban (okt.-márc.) tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövény fajokat Szem előtt tartja azt a szakmai elvárást, amely a nyugalmi időszakban tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövényekre vonatkoznak. Önállóan, a szabályoknak megfelelően végzi a nyugalmi időszakban tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjtést.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-16-20 2 06 1 /1 /M-04
A programkövetelmény modul megnevezése Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 102 204
Elméleti képzés idő aránya (%) 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 71

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a gyógynövények elsődleges feldolgozásának célját. Képes elvégezni a gyűjtött gyógynövények elsődleges feldolgozását. Belátja, hogy a gyógynövények elsődleges feldolgozása a minőségnövelést és az értéknövekedést szolgálja. Önállóan, és másokkal együttműködve felelősen végzi a gyógynövények elsődleges feldolgozását.
Megnevezi a gyógynövény szárítás módjait, egyszerűbb eszközeit, a szárítás alatti változásokat. Képes kiválasztani a drogot adó növényi részek legegyszerűbb szárítási módját, figyelembe veszi a szárítás alatt végbemenő folyamatokat. Törekszik a szárítás alatti negatív változások kiküszöbölésére. A szárítási feladatokat tudatosan végzi, felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzéséért.
Ismeri a szárítás időtartamát befolyásoló tényezőket és ismeri azok szabályozásának lehetőségeit. Megtervezi a drogot adó növényi részek szárítási idejét és feltételeit. Törekszik a szárítást befolyásoló tényezők optimális szinten tartására. Önállóan ellenőrzi, és szükség esetén a korrigálja a szárítási feltételeket.
Ismeri a gyökér drog szárításának munkafázisait. Képes a gyökereket szakszerűen előkészíteni szárításra. Szem előtt tartja, hogy a befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért.
Ismeri a hajtás-és levél, virágdrog szárításának munkafázisait. Előkészíti a hajtásokat, leveleket, virágzatokat a szakszerű szárításra. Szem előtt tartja, hogy a növényi rész előkészítése befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért
Ismeri a termés és egyéb drogok szárításának munkafázisait. Képes előkészíteni szárításra a terméseket és egyéb drogokat adónövényi részeket. Szem előtt tartja, hogy a növényi rész előkészítése befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért.
Ismeri a szárítás utáni műveletek szerepét, elvégzésének sorrendjét. Képes meghatározni a drogot adó növényi részek optimális nedvességtartalmát. Törekszik a legkevesebb minőségi romlással a növényi részeket összegyűjteni. Önállóan, másokkal együttműködve képes száraz terméket összegyűjteni, az utólagos tisztítási munkálatokat elvégezni.
Ismeri a drogok minősítésnek szabályait. Drogok minősítésekor alkalmazza a tanult minősítési szabályokat. Önállóan, másokkal együttműködve képes száraz terméket minősíteni.
Ismeri a növényi drogok csomagolásának lehetőségeit. Képes a drogok csomagolásakor az egyes növényi részek csomagolására vonatkozó szabályok betartására. Elfogadja, hogy a csomagolási mód befolyásolja a tárolásra szánt drog minőségét és a forgalmazhatóságát. Felelősséget vállal saját munkájáért, a becsomagolt drogért. Azonosítja a tároló, raktározó helyeket. Képes azonosítani a gyógynövények optimális tárolására alkalmas helyeket, képes megválasztani a raktározásuk megfelelő módjait. Törekszik olyan helyek kialakítására, amelyek a legalkalmasabbak a kész termékek raktározására. Kezdeményezi olyan megoldások alkalmazását, amelyek hosszú távon biztosítják a termékek minőségi tárolását.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam