Our Blog

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
1.2 Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekfelügyelő, dajka
3.1.3. Gyermekgondozó, – nevelő
3.1.4. Gyermekgondozó
3.1.5. Gyermekvédelmi asszisztens

3.2    A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására
– általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
– a gyermekek motiválására
– segítőkész kapcsolatteremtésre
– konfliktusmegoldásra
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– gyermekjátékok és sportszerek használatára
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
– különböző rendezvények, akciók lebonyolítására
3.3    Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
4.4. 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
4.5. 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
– Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
– A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati
5.2.4. 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati

feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.
5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %
5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1. Oktatás technikai eszközök: számítógép (laptop), projektor, tábla (flipchart tábla) fényképezőgép, videokamera, fénymásoló
6.2. Internet hozzáférés
6.3. Esetbemutatáshoz, oktató filmek, DVD–k, CD–k
6.4. Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.5. A demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktató helyiség
6.6. Alapápolási eszközök: gyermekgondozáshoz, ápoláshoz szükséges legfontosabb bútorok, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök, szerek és textíliák.
6.7. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel
6.8. Szimulációs oktatási eszközök: reanimációs fantom, sebimitációs készlet, lélegeztető ballon + arcmaszk
6.9. Gyógyszerek és vegyszerek a bemutatáshoz, gyakorláshoz, fertőtlenítőszerek bőr– és eszközfertőtlenítéshez
6.10. Mérőműszerek: lázmérő, hőmérő, vérnyomásmérő, vércukormérés eszközei, mérleg, testmagasság mérő
6.11. Egyéb eszközök: inhaláló készülék, orrszívó, szemcseppentő, termofor, jégtömlő
Különböző életkornak megfelelő szabályos és balesetmentes eszközök és játékok fejlesztéshez: egyéni fejlesztő eszközök, társas játékok, hangszerek, könyvek, kézimunkához és papír munkához eszközök, sporteszközök
6.12. Különböző életkornak megfelelő eszközök a foglalkozás szervezéséhez: házi– , házkörüli és kerti munkákhoz
6.13. Védőruha, védőcipő
B
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimum darabszáma eszközönként:
6.14. Oktatástechnikai eszközök: 1db
6.15. Mérőeszközök: 1db
6.16. Bútorok: 3db
6.17. Textíliák: 6db
6.18. Ápolási – gondozási eszközök: 6db
6.19. Elsősegélynyújtás eszközei: 6db
6.20. Szimulációs oktatási eszközök: 1 db
6.21. Egyéb eszközök: 3db

7. EGYEBEK
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
– a leírt alábbi feladatok:

Modulszáma A modul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási–ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély nyújtási feladatok megoldása.
10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete
LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés