Our Blog

Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
1.2 Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420

2. EGYÉB ADATOK

2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: –
2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  5221  Gyermekfelügyelő, dajka  Gyermekfelügyelő, dajka
 3.1.3.  Gyermekgondozó, – nevelő
 3.1.4.  Gyermekgondozó
 3.1.5.  Gyermekvédelmi asszisztens

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmai etikai szabályok betartására,
– általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
– különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
– adekvát kommunikációra,
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
– a gyermek motiválására,
– segítőkész kapcsolatteremtésre,
– konfliktusmegoldásra,
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
– gyermekjátékok és sportszerek használatára,
– informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
– különböző rendezvények, programok lebonyolítására.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  A kapcsolódás módja
 3.3.3.  54 761 01  Gyermekotthoni asszisztens  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 4.4.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok
 4.5.  10524-16  Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
= Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a naplót a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazza a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását legfeljebb 1 oldal terjedelemben, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének vagy klienseinek rövid élettörténetét.
= A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről – 20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja – szóló igazolás.
– Minimum 100 óra – 20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben – letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 5.2.3.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és
alapelvek
 gyakorlati
 5.2.4.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok  gyakorlati, írásbeli
 5.2.5.  10524-16  Gyermek-felügyeleti dokumentációs
feladatok
 gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
– A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportban szervezhető, amelyben a gyakorló az egybefüggő szakmai gyakorlatát végezte. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
– Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.1.  Oktatás technikai eszközök: számítógép (laptop), projektor, tábla (flipchart tábla)
fényképezőgép, videokamera, fénymásoló
 6.2.  Internet hozzáférés
 6.3.  Esetbemutatáshoz, oktató filmek, DVD-k, CD-k
 6.4.  Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
 6.5.  A demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktató helyiség
 6.6.  Alapápolási eszközök: gyermekgondozáshoz, ápoláshoz szükséges legfontosabb bútorok, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök, szerek és textíliák.
 6.7.  Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel
 6.8.  Szimulációs oktatási eszközök: reanimációs fantom, sebimitációs készlet, lélegeztető ballon + arcmaszk
 6.9.  Gyógyszerek és vegyszerek a bemutatáshoz, gyakorláshoz, fertőtlenítőszerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
 6.10.  Mérőműszerek: lázmérő, hőmérő, vérnyomásmérő, vércukormérés eszközei, mérleg, testmagasság mérő
 6.11.  Egyéb eszközök: inhaláló készülék, orrszívó, szemcseppentő, termofor, jégtömlő
 Különböző életkornak megfelelő szabályos és balesetmentes eszközök és játékok fejlesztéshez:
egyéni fejlesztő eszközök, társas játékok, hangszerek, könyvek, kézimunkához és papír munkához eszközök, sporteszközök
 6.12.  Különböző életkornak megfelelő eszközök a foglalkozás szervezéséhez: házi- , házkörüli és kerti munkákhoz
 6.13.  Védőruha, védőcipő
 B
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimum
darabszáma eszközönként:
 6.14.  Oktatástechnikai eszközök: 1 db
 6.15.  Mérőeszközök: 1 db
 6.16.  Bútorok: 3 db
 6.17.  Textíliák: 6 db
 6.18.  Ápolási – gondozási eszközök: 6 db
 6.19.  Elsősegélynyújtás eszközei: 6 db
 6.20.  Szimulációs oktatási eszközök: 1 db
 6.21.  Egyéb eszközök: 3 db

7. EGYEBEK

7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

– a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

– a leírt alábbi feladatok:

 

 A  B  C
 7.1.1.  A modul száma  A modul megnevezése  Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
 7.1.2.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek  A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.
 7.1.3.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok  Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
 7.1.4.  10524-16  Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok  A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok leadása.

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:

FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért

Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.