Our Blog

Gazda tanfolyam

A 37. sorszámú Gazda tanfolyam megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye. Szakmacsoport: Mezőgazdaság.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADAT
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazda
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a
mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök),foglalkozás(ok)

3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növánytermesztő
3.1.3. 6130 Önálló gazda
3.1.4. 6130 Őstermelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
– Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
– Állatot szaporítani
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
– Kereskedelmi tevékenységet végezni
– Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
– Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
– Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 31 621 02 Aranykalászos gazda részszakképesítés
3.3.4. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás részszakképesítés
3.3.5. 35 621 02 Biogazdálkodó szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 34 621 03 Állattartó szakmunkás azonos ágazat
3.3.7. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus azonos ágazat
3.3.8. 34 814 01 Családi gazdálkodó azonos ágazat
3.3.9. 34 624 01 Halász, haltenyésztő azonos ágazat
3.3.10. 34 621 02 Lovász azonos ágazat
3.3.11. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 10997-16 Állattartás
4.6. 10998-16 Növénytermesztés
4.7. 10999-16 Kertészeti alapok
4.8. 11000-16 Mezőgazdasági géptan
4.9. 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
4.10. 11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2 azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3. 10997-16 Állattartás szóbeli
5.2.4. 10998-16 Növénytermesztés szóbeli
5.2.5. 10999-16 Kertészeti alapok szóbeli
5.2.6. 11000-16 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
5.2.7. 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli
5.2.8. 11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
– Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés,
takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai
alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel)
(aránya: 65%)
– Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó,
valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok,
eszközök, gépek, gépelemek)
(aránya: 10%)
– Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos
feladat végrehajtása
Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása
(pl. takarmány-előkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei,
tojásgyűjtés és –kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás
és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)
(aránya: 25%)
Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek
más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként
minimum 10 db.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási
feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
– Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok,
vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési
munkák elvégzése)
(aránya: 40%)
– Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával,
karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl.: mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei,
tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei,
növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek
üzemeltetése, öntözőberendezés)
(aránya: 20%)
– Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek,
56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.08.28-tól
kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek).
(aránya: 10%)
– Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés
szaporító ládába/tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása,
ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás,
szőlőművelés és metszés)
(aránya: 30%)
Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek
más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként
minimum 10 db.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő
„Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő
„Növénytermesztés” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő
„Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő
„Gazda kiegészítő tevékenységei” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
Tekintettel a feladatok összetettségére, valamint a feladatvégrehajtás térben és időben történő – a mezőgazdasági
sajátosságokat figyelembe vevő – összehangolásának nehézségeire, egy napon vizsgánként – a
vizsgafeladatoknál meghatározott időtartamtól függetlenül – maximum 25 fő vizsgázó vizsgáztatható.
Az Állattartási feladat végrehajtásához az állatokkal való biztonságos munkavégzés érdekében a vizsgaszervező
vagy a képző részéről segítő technikai személyzet biztosítása és jelenléte a vizsgafeladat teljes időtartamában
kötelező.
Az A) és B) gyakorlati vizsgafeladat valamennyi gyakorlati tétele tartalmazzon végrehajtandó és felismerési
feladatot egyaránt. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek
más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként
minimum 10 db.
A komplex gyakorlati vizsgafeladatokban a feladatrészek aránya:
A) Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:
– Állattartási feladat aránya 65%
– Felismerési feladat aránya 10%
– Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos
feladat aránya 25%
B) Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:
– Növénytermesztési feladat aránya 40%
– Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával,
karbantartásával kapcsolatos feladat aránya 20%
– Felismerési feladat aránya 10%
– Kertészeti feladat végrehajtása aránya 30%
Felismerési feladatok:
Az állattartás gyakorlati vizsgafeladat A) felismerési részfeladatában a faj/fajta/testtájak/csontok felismerése elő
állaton történhet. A takarmányminták felismerése során csak valódi takarmányminta használható.
Állattenyésztésben, állattartásban, állatápolásban használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére
kép, ábra, rajz nem használható.
A növénytermesztési, kertészeti gyakorlati vizsgafeladat B) felismerési részfeladatában a szántóföldi növények,
zöldségfajok, gyomnövények esetében minden növényi résszel rendelkező szárított, préselt vagy zöld növény
használható. Gyümölcsfajok esetében leveles vesszőt vagy hajtást és termést tartalmazó szárított, préselt vagy
zöld növény, illetve mulázs használható. Szántóföldi, valamint zöldségnövények magjainak felismeréséhez kép,
ábra, rajz nem használható. Kór- és kárképek esetében élő minta, kép, ábra, rajz egyaránt használható.
Szántóföldi növénytermesztésben, kertészetben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére
kép, ábra, rajz nem használható.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állatjelölő eszközök
6.3. Állatgyógyászati eszközök
6.4. Elletés, fiaztatás eszközei
6.5. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.6. Mérlegek
6.7. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.8. Gépi fejés berendezései
6.9. Tojáskezelés eszközei, berendezései
6.10. Takarmány előkészítés, kiosztás gépei, eszközei
6.11. Terménytárolás gépei, eszközei
6.12. Istállók, ólak berendezései
6.13. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.14. Állategészségügyi vizsgáló műszerek
6.15. Talajvizsgálati eszközök, műszerek
6.16. Meteorológiai mérőeszközök
6.17. Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
6.18. Öntözőberendezések
6.19. Növényápolási eszközök
6.20. Növényvédelem gépei, eszközei
6.21. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.22. Kéziszerszámok
6.23. Szerelőszerszámok
6.24. Építőipari kisgépek
6.25. Mérőeszközök
6.26. Növényház, fóliasátor
6.27. Kertészeti kéziszerszámok
6.28. Szőlészeti kisgépek
6.29. Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
6.30. Épület karbantartás szerszámai, eszközei
6.31. Konyhaeszközök, berendezések, kisgépek
6.32. Sertésvágás eszközei
6.33. Füstölőkamra
6.34. Egyéni védőfelszerelés
6.35. Munkabiztonsági berendezések

A Gazda tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gazda tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gazda tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gazda tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Gazda tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés