Our Blog

Falusi vendéglátó tanfolyam

A 34. sorszámú Falusi vendéglátó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 15
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Falusi vendéglátó
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 560 – 840

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.)  FM 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 5242 Házvezető Gazdaasszony Falusi vendéglátó
3.1.3. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít.
A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– kulturált életvitelt folytatni,
– konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,
– szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,
– pályázatokat előkészíteni,
– állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,
– bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet,
– falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni,
– gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,
– termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni,
– szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön),
– ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni,
– gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni,
– tájegységnek megfelelő programokat szervezni,
– népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni,
– árubeszerzést végezni,
– szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,
– szálláshelyeket kialakítani és berendezni,
– vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni,
– teríteni, ételt, italt felszolgálni,
– gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
– háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
– munka és környezetvédelmi szabályokat betartani,
– dokumentációt vezetni,
– készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
– háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,
– szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,
– lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,
– textíliák mosását, javítását végezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
4.4. 11035-12 Vendéglátás
4.5. 11037-12 Falusi vendégfogadás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel írásbeli
5.2.4. 11035-12 Vendéglátás gyakorlat, szóbeli
5.2.5. 11037-12 Falusi vendégfogadás gyakorlat, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Falusi vendégfogadás, Konyhatechnika és felszolgálás
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit, stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat.
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel: vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.
Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vendégfogadás és ellátás
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Vendéglátás”, valamint „Falusi vendégfogadás” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgázónak ismernie kell az ételkészítés első lépésétől (előkészület, tervezés) kezdve, az étel-alapanyagok vásárlásának szabályain keresztül, a felszolgált ételek elfogyasztásának befejezéséig terjedő, és az azt követő munkák végzését.
Fontos, hogy a tanuló a higiéniai, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi, a balesetvédelmi és az elsősegély-nyújtási teendőket is ismerje. Minden feladatnál ki kell térni a helyi, az iskola vagy a lakóhely környékének jellegzetes vendégfogadási lehetőségeire. Kiemelten fontos az egészséges életmódra történő utalás.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Konyhai berendezések, felszerelések és gépek
6.3. Terítés, felszolgálás eszközei
6.4. Takarító eszközök, gépek
6.5. Mosás, vasalás gépei, eszközei
6.6. Csecsemőgondozási felszerelések
6.7. Betegágy, házi beteggondozási felszerelések
6.8. Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai
6.9. Telefon
6.10. Számítógép (szoftverek, hardver, Internet kapcsolat, nyomtató, szkenner)
6.11. Vendégszobai bútorok
6.12. Vendégszoba berendezési kiegészítők
6.13. Mini-bárkocsi
6.14. Szabadtűzön főzés eszközei és berendezései
6.15. Virágoskert, konyhakert terület, művelési eszközök
6.16. Fűnyíró
6.17. Udvargondozási eszközök
6.18. Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei
6.19. Népi kismesterségek bemutatásához szükséges eszközök
6.20. Házkörüli állatok, állattartási eszközök
6.21. Disznóvágás, házi zöldség- és gyümölcsfeldolgozás eszközei

 A Falusi vendéglátó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Falusi vendéglátó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Falusi vendéglátó tanfolyam


OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:

A Falusi vendéglátó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Falusi vendéglátó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés