Our Blog

Energianövény termesztő tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Energianövény termesztő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Energianövények termesztője
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezés
SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1 /M-01 Az energianövények termesztésének szabályozása, felhasználási lehetőségei
SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1 /M-02 Az energianövények termelése, a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakiskolai középfokú végzettség
Szakmai előképzettség
a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 31 621 01 Aranykalászos gazda
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig:
5 év önálló gazdálkodási tapasztalat
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi energianövények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6111 Szántóföldi-növénytermesztő Energianövény termesztés, felhasználás

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 32 64
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Az energianövények termesztésének szabályozása, felhasználási lehetőségei

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 12 24
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a terület alapú (SAPS) szántóföldi növénytermesztési támogatási rendszert Ismeri az energetikai célú lágy és fás szárú ültetvények telepítésének és támogatásának szabályait Képes kezelni, kis segítséggel kitölteni a földalapú támogatások online rendszerét Képes letölteni az energetikai ültetvények támogatási dokumentumait Nyitott a hagyományostól eltérő növénytermesztési ismeretek megszerzésére, technológiák alkalmazására Önállóan meghatározza vállalkozása esetében az energetikai célú növények termesztéséhez kapcsolódó támogatások jogosultsági kritériumainak teljesülését
Ismeri a növények energetikai felhasználási lehetőségeit A rendelkezésére álló információk birtokában képes meghatározni egy mezőgazdasági üzemben az növényekből előállított energiával működtethető területeket Gazdálkodása során törekszik a külső energiaigényének saját termelésű fő- és melléktermékekkel történő kiváltására Érdeklődő a megújuló energiaforrások legújabb felhasználási lehetőségei iránt Önállóan meghatározza a gazdaságában leghatékonyabban felhasználható megújuló energia előállítási lehetőségeket

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Magyarország 2020-ra a megújuló energiaforrásból előállított energia végső energiafogyasztásban képviselt részarányát 14,65%-ban, az ehhez kapcsolódó gazdaság-fejlesztéssel létrejövő új munkahelyek számát legalább 150-200 ezer főben határozta meg. A mezőgazdasági ágazat az említett célokhoz az energianövények termesztésével és a megújuló energiák fokozott felhasználásával járul hozzá. Az energianövények termesztésének, felhasználásának szabályozását a gazdálkodók alig ismerik, ami jelentős növekvő versenyhátrányt jelent számukra európai gazdatársaikkal szemben. A modul által nyújtott ismeretek birtokában szakértelemmel növelhetik a termesztett növények körét, a saját termelésű energia felhasználást, csökkentve ezzel piaci kitettségüket input és output oldalon egyaránt.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése Az energianövények termelése, a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 20 40
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a megújuló enrgiatermelésre használható növények körét. A rendelkezésére álló információk birtokában képes meghatározni egy mezőgazdasági üzemben termelhető enrgianövények körét. Törekszik az együttműködésre más termelőkkel, energetikai felhasználókkal termelésének inputjait és outputjait illetően. Önállóan meghatározza a gazdaságában leghatékonyabban termeszthető energianövények körét
Ismeri a legfontosabb, enrgiatermelésre használható növények termesztésének igényeit, termesztéstechnológiáját. Képes szintetizálni és továbbfejleszteni a szántóföldi növénytermesztésben korábban megszerzett tapasztalatait az energetikai célú növények termesztéstechnológiájának kialakítása során. Gazdálkodása során figyelembe veszi az energiaelőállítási rendszer egyes termelési szakaszainak igényeit. Felelősen értékeli a beszállítók és vevők termesztési, technológiai ajánlatait
Rendelkezik az energetikai növényes speciális inputigényeinek meghatározásához szükséges ismeretekkel Képes megtervezni adott energiakapacitás előállításához szükséges termőfelület igényt az ismert energianövények esetében Vállalja az energianövény termelés hosszú távú szemléletének elsajátítását Önállóan meghatározza meglévő termelési eszközeinek energianövény termesztésre való alkalmasságát
Ismeri a szántóföldi növénytermesztés alapvető fenntarthatósági kritériumait. Ismeri a talaj- tápanyag- növény mint rendszer alapvető kölcsönhatásait, folyamatait. Technológiai, ökonómiai és fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve képes meghatározni az energianövények termesztését szolgáló legfontosabb beruházási területeket. Termelő tevékenységét a fenntarthatóság szempontjai irányítják. Másokkal együttműködve végiggondolja a közös tulajdonú technológiák létesítésének és működtetésének lehetőségeit.
Ismeri az energianövények tápanyagigényét és hiánytüneteiket. Ismeri a biomasszából történő energiatermelés során keletkező melléktermékek trágyaanyagként való felhasználásának lehetőségeit. Felismeri az alapvető hiánytüneteket. Nyitott a hagyományostól eltérő tápanyag utánpótlási technológiák alkalmazására. Felelősen értékeli a rendelkezésére álló tápanyag utánpótlási lehetőségeket, javaslatokat, önállóan dönt.
Ismeri a precíziós gazdálkodás elemeit, a GPS és GIS rendszerek kiépítésének folyamatát, a rendszerek használatának gazdasági előnyeit Képes a hozamtérképek értelmezésére. Elfogadja a precíziós gazdálkodási módszerek pozitív szerepét a talajélet fokozásában. Önállóan meghatározza a gazdaságában leghatékonyabban precízió gazdálkodási elemek körét, szintjét

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A mezőgazdaság szerepe a megújuló energia termelésben és a kapcsolódó munkahelyteremtésben jelentős. A hazai megújuló energiapolitika kulcsterületei (ellátásbiztonság, a környezeti fenntarthatóság, klímavédelem, a mezőgazdaság-vidékfejlesztés, a zöldgazdaság-fejlesztés, a közösségi célokhoz való hozzájárulás) az ágazat egészét érintik. A szántóföldi gazdálkodást folytatók energetikai célú növénytermesztési, környezeti fenntarthatósági ismeretei hiányosak, az iskolarendszerű képzés szintjei csak érintik ezeket a témaköröket, a gazdálkodók nincsenek tisztában az energiatermelésben rejlő lehetőségeikkel. A megújuló energia termelés szerepét tovább növeli a fő mezőgazdasági ágazatok egészségtelen aránya (növénytermesztés 63%- állattenyésztés 37%), amely mellett megközelítőleg 3,3–3,4 millió hektár termőterületen lehet piacképesen fenntartani a hagyományos szántóföldi termelési struktúrát, ezért középtávon legalább egy millió hektáron más – nem élelmiszer, takarmány célú – alternatív hasznosítási formát kell keresni. A hasznosítási forma megváltoztatását az is indokolja, hogy az érintett szántóterületek egy része kedvezőtlen termőhelyi adottságú, amelyeken nem lehet rentábilisan hagyományos növénytermesztést folytatni, de energetikai termelésre gazdaságosan hasznosíthatóak.

Az Energianövény termesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Energianövény termesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Energianövény termesztő tanfolyam