Our Blog

Elektrotechnikai-termék összeállító operátor tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Elektrotechnikai-termék összeállító operátor
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Elektrotechnikai-termék összeállító operátor
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00127-16-06 2 08 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
6 – Elektrotechnika-elektronika

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
szakmai alkalmassági vizsgálat (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1.§ b.)
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Az elektrotechnikai-termék összeállító operátor vállalati környezetben végzi tevékenységét, alkalmas az elektrotechnikai termékek gyártásánál elvégzendő operátori feladatok ellátására. Dokumentálja az elektrotechnikai termékek összeállításával kapcsolatos munkafolyamatokat, használja az elektrotechnikai-termék összeállításához szükséges szerszámokat, eszközöket, az elektrotechnikai termékek szerelési logikája szerinti komponenseket készít elő, elrendezi azokat. Ellátja a különböző munkaállomásoknak megfelelő szerelési, összeállítási műveleteket. Munkája során betartja a különböző típusú technológiai utasításokat, minőségi előírásokat, valamint a kapcsolódó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8212 Villamosberendezés- összeszerelő Elektrotechnikai-termék összeállító

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 250 350
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a vállalati kultúra alapszabályait, alapelveit. Képes beilleszkedni a vállalati környezetbe. Törekszik a vállalati kultúra alapelveinek betartására. Elkötelezett a vállalati kultúrával szemben.
Ismeri a vállalatok szervezeti felépítését. Képes a vállalati hierarchiában elhelyezni önmagát. Együttműködik feletteseivel, elfogadja szakmai utasításaikat. Pontos, precíz munkavégzésre törekszik. Felelősségtudattal rendelkezik munkájával és kollégáival szemben.
Ismeri a titoktartási szabályokat, adatvédelmi irányelveket. Munkája során alkalmazza az adatvédelmi előírásokat. Fontosnak tartja a vállalati titkok védelmét. Felelősséggel végzi tevékenységét.
Ismeri az integrált vállalatirányítási rendszer fogalmát, használatának céljait. Képes a cég vállalatirányítási rendszerének használatára. Pontosan és rendszerezetten végzi a tevékenységét. Nagyfokú önállósággal dolgozik.
Ismeri az elektrotechnikai termékeket összeállító munkaállomásokon elvégzendő műveleteket. Képes az egyes munkaműveletek helyének beazonosítására. Törekszik az új ismeretek megfelelő alkalmazására. Hatékonyan kiismeri magát a munkaállomásokon.
Ismeri a production order (gyártási megrendelő) szerkezeti felépítését, használatát. Képes a különböző technológiai állomásokon kiválasztani a termék összeállításához szükséges szerkezeti elemeket. Fogékony az információk befogadására és azok alkalmazására. Kollégáival együttműködve végzi munkáját.
Ismeri a technológiai ciklusidő fogalmát. Képes a technológiai ciklusidő betartására. Fontosnak tartja a munkafeladatra vonatkozó ciklusidő betartását. Fontosnak tartja a vezetői utasításokat, önkontrollal végzi munkáját.
Ismeri a TACT Time (ütemidő) fogalmát. Képes a meghatározott ütemidő alatt elvégezni munkafeladatait. Fontosnak tartja a munkafeladatra vonatkozó ütemidő betartását.
Ismeri az elektrotechnikai termékek összeállításnál alkalmazott munkasorrendeket. Képes az előírt munkasorrendeknek megfelelően végrehajtani feladatait. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a hibamentes munkavégzés követelményeit. Folyamatos önellenőrzést végez.
Ismeri a sorkiegyenlítés fogalmát, alkalmazási lehetőségeit. Képes különböző munkaállomásokon ellátni feladatait. Rugalmas hozzáállást tanúsít a munkaállomások közötti váltások során.
Ismeri a munkahelyi 5S alapfogalmát és egyes elemeit. Képes dolgozói szinten alkalmazni az 5S elemeit a munkaterületén. Odafigyel munkakörnyezetére és tudatosan rendben tartja azt. Hatékony, biztonságos és minőségi munkavégzésre alkalmas munkakörnyezetet alakít ki és tart fenn.
Ismeri a Kaizen fogalmát, használatának jelentőségét, fontosságát. Képes fejlesztési javaslat megfogalmazására, bevezetésének hatékony támogatására. Fontosnak tartja, hogy új javaslataival hozzájáruljon a hatékonyság növeléséhez. Együttműködik munkatársaival a minőség fenntartása érdekében.
Ismeri az elektrotechnikai termékek gyártásához használt komponensek beazonosítását támogató vizuális rendszert. Képes az egyes komponensek beazonosítására az összeszerelés során. Tevékenysége során törekszik arra, hogy megfelelő alapanyagokat használjon. Szükség esetén kikéri kollégái, felettesei véleményét.
Ismeri a SAP logisztikai moduljait, azok alkalmazási területeit a munkavégzése során. Képes a különböző SAP modulok alapszintű használatára. Törekszik arra, hogy rendeltetésszerűen használja az SAP rendszert. Fontosnak tartja az önellenőrzést és a hibák önálló javítását.
Ismeri a belső logisztikai alapfogalmakat. Képes alapanyagot rendelni, azt beazonosítani, és rendeltetési helyére elhelyezni. Szem előtt tartja a belső logisztikai rendszer megfelelő működtetésének jelentőségét. Önállóan végez összeszerelő feladatot. A munkadarab ellenőrzése során felelősségteljesen jár el, hibás darabot nem továbbít.
Ismeri a Kanban, a Supermarket és Autorefill logosztikai alapfogalmakat. Képes munkájával támogatni a Kanban, a Supermarket és az Autorefill hatékony működését a munkaállomásán. Nyitott az új ismeretekre, javaslataival támogatja a lehetséges fejlesztéseket.
Ismeri az alapvető SI mértékegységeket és azok prefixumait. Képes az egyes alap és származtatott egységek (hossz, tömeg, erő, nyomaték stb.) értelmezésére, alkalmazására munkája során. Törekszik ismereteit folyamatos fejlesztésére, elmélyítésére.
Ismeri a műszaki ábrázolás alapjait. Képes a pontos rajzolvasásra. Munkája során betartja a műszaki rajzon előírt követelményeket.
Ismeri az elektrotechnikai termékek jelképet, tudja azokat értelmezni. Képes a használt jelképek értelmezésére, alkalmazására. Nyitott a jelzésrendszerek befogadására, használatukban motivált.
Ismeri a szabványosított munkautasítás szerkezeti felépítését és annak használatát. Képes a munkautasítás alapján elvégezni az összeszerelést. Szabálykövetően, nagyfokú precizitással végzi munkáját.
Ismeri a különböző mechanikus és elektromos mérőeszközök használatát. Képes a különböző mérési feladatok elvégzésére. Szem előtt tartja a minőségi mutatókat.
Ismeri az elektrotechnikai termékek szerkezeti felépítését. Képes kiválasztani az adott technológiai állomáshoz tartozó komponenseket. Törekszik az alap- és segédanyagok gazdaságos felhasználására.
Ismeri a technológiai állomásokon használatos szerszámok, gépek, berendezések működését, kezelését. (pl. pneumatikus behajtók, kemény- és lágyforrasztók, befogók, ellenállásmérők, kézi szerszámok) Képes az adott munkatevékenységhez használt szerszámok, gépek, berendezések biztonságos és szakszerű használatára. Maximálisan betartja a munkavégzésre vonatkozó munkautasításokat, munkavédelmi előírásokat.
Ismeri a gyártás során használ anyagok MSDS lapját, és az azokra vonatkozó előírásokat. Képes az egyes anyagok MSDS lapjában előírt utasítások alkalmazására. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi előírásokat.
Ismeri a különböző felületkezelési eljárásokat. Képes az egyes felületkezelési eljárásokhoz tartozó technológiai utasítások alkalmazására. Elfogadja a szakmai utasításokat, pontos, alapos munkára, együttműködésre törekszik.
Ismeri az operátori önellenőrzés fogalmát. Képes megkülönböztetni a hibás, nem megfelelő komponenseket, félkész termékeket, végtermékeket a megfelelőktől. Törekszik az gyártmányok szakszerű ellenőrzésére, hogy a tevékenység során a hibás darabok számát minél alacsonyabb szinten tartsa. Pontos, precíz összeszerelést hajt végre.
Ismeri az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásait. Képes munkáját önmaga és mások veszélyeztetése nélkül végrehajtani. Munkáját a szabályok pontos követésével, az előírások betartásával végzi, dokumentálja.
Ismeri a környezetvédelmi előírásokat. Képes azonosítani a különböző szelektív hulladékokat és a hozzájuk tartozó tárolóedényeket. Munkáját a környezetvédelmi alapszabályok betartásával végzi.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elektrotechnikai termékeket gyártó, összeállító üzemekben foglalkoztatottak száma évről évre növekvő tendenciát mutat. A látható növekedés szükségessé teszi, olyan szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalók képzését, akik operátori ismereteiken túlmenően, képesek az adott vállalati környezet sajátosságai szerint ellátni feladataikat. Az Elektrotechnikai-termék összeállító operátor képesítés olyan hiánypótló szakma, mely széleskörűen fedi le az elektrotechnikai termékeket gyártó cégek feladatprofiljait, sajátosságait. A tevékenység ellátásához szükséges komplex szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalók iránt, folyamatos a munkaerőpiaci kereslet.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Az Elektrotechnikai-termék összeállító operátor tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Elektrotechnikai-termék összeállító operátor tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Elektrotechnikai-termék összeállító operátor tanfolyam