Our Blog

Eladó tanfolyam

A 36. sorszámú Eladó (Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5113 Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
3.1.3. Áruházi eladó
3.1.4. Műszakicikk eladó
3.1.5. Kultúrcikk eladó
3.1.6. Ruha-, textil eladó
3.1.7. Porcelán- és edényáru-eladó
3.1.8. 5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros Árupénztáros

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülőáruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– segíteni az árubeszerzést
– átvenni az árut
– készletezési, raktározási feladatokat végezni
– értékesítési tevékenységet végezni
– ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés
3.3.4. 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
3.3.5. 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 35 341 02 Gyógynövény eladó szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 54 341 02 Kereskedelmi képviselő azonos ágazat
3.3.8. 54 341 01 Kereskedő azonos ágazat
3.3.9. 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3 11691-16 Eladástan
4.4
.
11992-16 Kereskedelmi ismeretek
4.5 10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
4.6 10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
4.7 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
4.8 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9 11499-12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3 11691-16 Eladástan gyakorlati
5.2. 11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati
5.2.5. 10027-12 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása szóbeli, vagy gyakorlati
5.2.6. 10028-12 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása szóbeli vagy gyakorlati
5.2.7. 10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása szóbeli, vagy gyakorlati
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó
feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása
és egy bizonylat kitöltése:
 mennyiségi áruátvétel,
 minőségi áruátvétel,
 árváltozás/ leltározás
 visszáruzás
 áruátadás más boltnak
 árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
 áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
 pénztárnyitás
 pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
 pénztárzárás
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása,
kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven.
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek
megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási
döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot
és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények
alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás
A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján
összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák.
A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása
a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 Profilba illeszkedő árutároló, és árubemutató berendezések
6.3 Kódleolvasó
6.4 Árutároló rekeszek
6.5 Bevásárlókocsi, kosár
6.6 Elektronikus áruvédelmi eszközök
6.7 Formanyomtatványok, bizonylatok
6.8 Árumozgató gépek, berendezések
6.9 Pénzvizsgáló készülék
6.10. Pénztárgép, POS terminál, kártyaleolvasó
6.11. Számológép
6.12. Takarítóeszközök

A Eladó munkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Eladó munkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Eladó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Eladó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés