Our Blog

Betonozó segéd tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betonozó segéd
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betonozó segéd
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00089-16-09 2 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A képzést sikeresen teljesítő képessé válik az alábbi tevékenységekre: – a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése előtt – a betonozási munkáknál felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére – a helyreállítandó betonszerkezetet és környezetét a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez – sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz – segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveletekhez – a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából. – a frissbeton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére – a bedolgozott beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően – a tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7511 Kőműves Betonozó segéd

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 120 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a sérült betonszerkezetek jellemző megjelenési formáit Képes a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzéseket végezni a munkavégzés megkezdése előtt Igyekszik a tőle telhető legpontosabban végezni munkáját. Felügyelet mellett, segítséggel végzi a munkáját.
Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok csomagolásán szereplő magyar nyevű szakmai kifejezéseket Képes a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok megjelenési formáinak (ömlesztett, zsákolt, darabáru stb.) megkülönböztetésére, csomagoláson szereplő magyar nyevű szakmai kifejezések értelmezésére Érdeklődően és kíváncsian követi nyomon a piacon megjelenő új építőanyagokat, alapanyagokat Biztonsággal különbözteti meg az építőanyagokat, értelmezi a szakkifejezéseket
Ismeri a helyreállítandó betonszerkezet és környezetének előkészítési műveleteit a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez Képes a helyreállítandó betonszerkezet és környezetének megtisztítására, a munkálatok során érintett terület szabályos elhatárolására A tőle elvárható gondossággal végzi munkáját, tudva, hogy a helyreállított szerkezet minőségi jellemzői, valamint saját, munkatársai és környezetében tartózkodók biztonsága a tét. Felügyelet mellett, önállóan, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat készíti elő a betonszerkezetet és környezetét
Ismeri azokat a betonszerkezet helyreállítási műveleteket, melyekhez sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet alkalmazó technológiát alkalmazhat Képes sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készíteni a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz A tőle elvárható gondossággal készíti a sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezeteket Felügyelet mellett, segítséggel, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat, a helyes munkaeszközt megválasztva zsaluz
Ismeri a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveleteihez alkalmazott egyszerű segédszerkezeteket Képes segédszerkezeteket összeállítani a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveletekhez A tőle elvárható gondossággal végzi munkáját, tudva, hogy a segédszerkezetek használata során saját, munkatársai és környezetében tartózkodók biztonsága a tét. Felügyelet mellett, önállóan, a szokásos időtartam alatt, a munkabiztonsági előírások betartásával végzi a segédszerkezetek összeállítást
Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállításának és javításának módszereit előre összeállított, vagy helyszínen kevert betonnal Képes bedolgozni, tömöríteni és formázni a bekevert betont Odafigyeléssel, körültekintően, a technológiai utasítások betartásával javítja a betonfelületet. Felügyelet mellett, önállóan, a szokásos időtartam alatt, betartva a munkavédelmi előírásokat végzi a monolit betonszerkezet helyreállítását
Ismeri a helyreállított monolit betonszerkezet jellemzőinek ellenőrzési módszereit a beton megszilárdulása előtt Képes ellenőrizni a friss beton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után Magára nézve kötelezőnek fogadja el a friss beton méret- és alakhelyesség ellenőrzésére vonatkozó előírásokat Önállóan mér, a mérési eredményt naplózza.
Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok használati utasításában megfogalmazott utókezelési műveleteket Képes gondoskodni a bedolgozott beton utókezeléséről, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően Belátja az utókezelés fontosságát, vállalja annak elmaradásából adódó tönkremenetel következményeit Önállóan utókezeli a betont, az elvégzett műveletet naplózza.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Betonozó képesítés olyan hiánypótló szakma, mely nem szerepel a jelenleg hatályos OKJ-ban és széleskörűen fedi le több építőipari szakma javítási-karbantartási feladatprofilját. Az elmúlt években az önkormányzatok, munkaügyi központok, munkáltatók részéről folyamatos a megkeresés ilyen típusú szakemberek képzése iránt, statisztikánk szerint az elmúlt időszakban 82 fő képzése valósult meg munkaerő-piaci elhelyezkedésük reményében. Nyomonkövetésünk eredményeként ebből a létszámból 40 fő helyezkedett el nevezett munkaterületen, mely 50%-os elhelyezkedési rátát mutat. A halmozottan hátrányos helyzetű emberek bemeneti kompetenciái miatt célszerű a képzési programot előtérbe helyezni, hiszen alapfokú iskolai végzettségre épülve a “Kőműves” OKJ-s program számukra nem elérhető, illetve a megszerezhető ismeretek nem azonosak. Gazdasági megfontolásokból is kifizetődőbb lehet, ha erre a feladatra közfoglalkoztatottakat képeznek ki, de nem a legkevesebb 960 órás Kőműves és hidegburkoló szakképesítésre (mely tananyaga tartalmazza a Beton és vasbeton szerkezetek modult) iskolázzák be őket, hanem csak erre a modulra. Ezen modul ismereteit eredményesen teljesítők sokkal hamarabb kerülhetnek alkalmazásba, megfelelő felkészültséggel rendelkeznek, így megfelelnek azon elvárásoknak, melyeket a különböző betonszerkezetek helyreállítása során a kivitelezőnek teljesíteni kell. A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betonozó segéd tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betonozó segéd tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betonozó segéd tanfolyam