Our Blog

Betanított takarító tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított takarító
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Betanított takarító
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00118-16-19 1 09 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2.A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
19 – Egyéb szolgáltatások

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított takarító a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásában vesz részt a tisztítás technológiai szolgáltatásvezető, a tisztítás-technológiai szakmunkás irányítása, felügyelete mellett. Takarítási feladatokban végez kisegítő tevékenységet a lakó- és munkakörnyezet belső tereinek és berendezési tárgyainak tisztán és rendezett állapotban tartása érdekében. Feladatai: padlók söprése, porszívózása, berendezési tárgyak törlése, a vizesblokk kitakarítása; a szemetes tartályok kiürítése, ablakok és más üvegfelületek tisztítása. A betanított takarító szakmai irányítás mellett, a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával használja a takarítás eszközeit, gépeit:(mechanikus seprőgép, porszívó, hengerkefés porszívó, hengerkefés kárpitporszívó, por-és vízszívó, gőzfejlesztő, nyomásfokozó/hideg vizes nagynyomású mosó, RO (fordított ozmózis alapján működő) gép és tartozékai vagy DI (ioncserélő) eszköz és tartozékai, és teleszkóp illetve kefék), technológiáit.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9112 Intézményi takarító és kisegítő Betanított takarító

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a tisztítástechnológiai szakma alapfogalmait. Képes a szakmai fogalmak helyes alkalmazásával kommunikálni a megrendelővel. Törekszik a szakmai ismeretei elmélyítésére. Felelősen használja a szakmai alapfogalmakat a kommunikációja során.
Ismeri a megrendelővel folytatott kommunikáció szabályait. Képes határozottan, érthetően kommunikálni a megrendelővel. Törekszik a határozott, udvarias kommunikációra. Felelősséget vállal kommunikációjáért.
Ismeri a takarítás etikai szabályait. Képes betartani a takarítás etikai szabályait. Törekszik az etikai szabályok betartására. Felelősséget vállal az etikai szabályok betartásáért.
Ismeri a kezelőszereket és a tűzveszélyes, egészségre ártalmas anyagokat, azok felhasználására, tárolására, szállítására vonatkozó előírásokat. Képes a kezelőszereket tűzveszélyes, egészségre ártalmas anyagokat az előírásoknak megfelelően felhasználni, tárolni, szállítani. Törekszik a kezelőszerek előírásoknak megfelelő felhasználására. Nyitott új kezelőszerek megismerésére. Önállóan és felelősségteljesen használja fel és tárolja a kezelőszereket.
Ismeri a takarítói munka védőfelszereléseit Képes a védőfelszereléseket rendeltetésszerűen használni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a védőfelszerelések használatát. Önállóan és felelősségteljesen használja a védőfelszereléseket.
Ismeri a takarításhoz szükséges kézi tisztító eszközöket. Ismeri a takarítás során használt gépek műszaki jellemzőit, üzemeltetésének szabályait. Képes a munkavégzéshez szükséges kézi tisztító eszközöket és gépeket kiválasztani, szakszerűen és biztonságosan használni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az eszközök, gépek rendeltetésszerű használatát. Önállóan és felelősségteljesen választja ki, használja a munkavégzéshez szükséges kézi tisztító eszközöket, gépeket.
Ismeri a különböző burkolatokat, a felületeket jelző piktogramokat. Képes felismerni a különböző burkolatokat, felületeket. Törekszik a burkolatok, felületek pontos azonosítására. Önállóan azonosítja a különböző felületeket, burkolatokat.
Ismeri a szennyeződések típusait, osztályozását, a szennyezettségi fokokat. Képes felismerni a szennyeződések típusát, meghatározni a szennyezettségi fokokat. Törekszik a szennyezettségi fok pontos, precíz meghatározására. Szakmai irányítás mellett megállapítja a szennyeződések típusát, mértékét.
Ismeri a szennyeződéseket gyűjtő eszközöket, a szennyeződések és szennyezett oldatok elhelyezésének lehetőségeit. Képes a szennyeződéseket, szennyezett oldatokat megfelelően elhelyezni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a szennyeződések, szennyezett oldatok elhelyezésére vonatkozó előírások betartását. Felelősséget vállal a szennyeződések, szennyezett oldatok elhelyezéséért.
Ismeri a takarítás során alkalmazott alapeljárások és technológiák idő- és anyagnormáit, azok rögzítésének szabályait. Képes rögzíteni a takarítás során alkalmazott alapeljárások és technológiák idő- és anyag ráfordításait. Tisztában van a normák jelentőségével és törekszik az anyagok gazdaságos felhasználására. Önállóan rögzíti az alkalmazott eljárás, idő- és anyag ráfordítását.
Ismeri a különböző burkolatokról a nem tapadó és a tapadó szennyeződések eltávolításának eljárásait. Képes eltávolítani a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket a burkolatokról. Törekszik a szennyeződések minél hatékonyabb eltávolítására. Szakmai iránymutatás mellett végzi a szennyeződések eltávolítását.
Ismeri a padlók söprésének, porszívózásának eszközeit, eljárását. Képes szakszerűen elvégezni a felületek söprését, porszívózását. Törekszik a padlók söprése, porszívózása során a pontos, precíz, munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a padlók söprését, porszívózását.
Ismeri a bútorok és egyéb berendezési tárgyak törlésének eszközeit, eljárásait. Képes az elvárásoknak megfelelően elvégezni a bútorok, berendezési tárgyak törlését. Törekszik a bútorok, berendezési tárgyak törlése során a precíz, rugalmas munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a bútorok, berendezési tárgyak törlését.
Ismeri a típusrend visszaállításának, rögzítésének eljárását. Képes visszaállítani a területre jellemző típusrendet. Tiszteletben tartja a megbízó igényeit. Felelősséget vállal a típusrendet visszaállításáért.
Ismeri a vizesblokk takarítása során használt kezelőszereket, eljárásokat. Képes az elvárásoknak megfelelően kitakarítani a vizesblokkot. A vizesblokk takarítása közben törekszik a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi a vizesblokk takarítását.
Ismeri az ablakok és más üvegfelületek tisztítása során használt kezelőszereket, eljárásokat. Képes az elvárt minőségben elvégezni az ablakok és más üvegfelületek tisztítását. Az ablakok és más üvegfelületek tisztítása során törekszik a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi az ablakok és más üvegfelületek tisztítását.
Ismeri a felületek fertőtlenítésének eljárását. Képes elvégezni a felületek hatékony fertőtlenítését. A tőle telhető legnagyobb gondossággal jár el a fertőtlenítés során. Szakmai irányítás mellett, munkájáért felelősséget vállalva fertőtleníti a különböző felületeket.
Ismeri a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Képes a tűz-, munka-, baleset-, valamint a környezetvédelmi előírások betartására. Megérti és elfogadja a tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásának fontosságát. Felelősségteljesen betartja a tűz-, munka-, baleset és környezetvédelmi előírásokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított takarító képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. A tisztítás-technológiai szolgáltatások területén a betanított takarítók iránti kereslet egyre inkább növekszik. A tisztítás-technológiai szolgáltató cégeknek a hatékony és minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében szükségük van olyan munkaerőre, akik szakmai iránymutatás mellett képesek a lakó- és munkakörnyezet tisztán tartásával kapcsolatos kisegítő takarítói feladatokat ellátni. A betanított takarító az egyes munkafeladatok szakszerű elvégzésével segíti a magasabb képzettséggel rendelkező szakemberek munkáját, hozzájárul a hatékony tisztítás-technológiai szolgáltatás biztosításához.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betanított takarító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított takarító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított takarító tanfolyam