Our Blog

Betanított szociális segítő tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított szociális segítő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Betanított szociális segítő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00112-17-02 3 03 2 /2
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2017-08-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
2. – Szociális szolgáltatások

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított szociális segítő megfelelő szakmai irányítás mellett aktív segítő tevékenységet végez a társadalom egyes rétegei számára a szociális jellegű problémák megoldása érdekében. A betanított szociális segítő közvetítő szerepet lát el az ellátásra szorultak és a szakszerű ellátást végző szakemberek között. Tevékenysége során szociális jellegű ügyviteli tevékenységet folytat, ezekben aktív szerepet lát el; szükség esetén gyermekvédelemmel kapcsolatos eljárásokat kezdeményez; a szociális jellegű problémákat kezelése érdekében segítő jellegű megbeszéléseket folytat; javaslatot tesz a megfelelő rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére; javaslatot tesz az egészségmegőrző tevékenységek folytatására; érvel ezek alkalmazása mellett; megfelelő segítséget kér a szakszerű elsősegélynyújtás érdekében, szükség esetén elsősegélyt nyújt a rászorulók részére.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3511 Szociális segítő Betanított szociális segítő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a szociális segítő tevékenység végzéséhez szükséges alapfogalmakat. Képes kommunikációt folytatni a szociális segítő tevékenységgel kapcsolatban.A szociális segítő munkavégzés közben érthetően kommunikál azokkal a személyekkel, akikkel a tevékenység végzésekor kapcsolatba kerül. Érdeklődik a szociális segítő tevékenységek iránt.Átérzi a szociális segítők felelősségét. Szakmai ismeretszerzése és tevékenysége során törekszik az együttműködésre és az önállóságra. Önállóan szerzi meg új ismereteit a szociális segítő tevékenység végzése érdekében.
Ismeri a szociális jellegű ügyviteli tevékenységeket. Képes a szociális jellegű ügyviteli tevékenységekben aktív szerepet ellátni. Képes másokkal együttműködni az ügyviteli tevékenység közben. A tevékenységek megismerése közben érdeklődést mutat. Elkötelezett adminisztrációs munkája során a másokkal való együttműködésre. Megfelelő szakmai irányítás mellett képes az ügyviteli feladatok ellátására.
Ismeri a gyermekvédelemmel kapcsolatos eljárásokat. Szükség esetén gyermekvédelmi eljárásokat kezdeményez. A gyermekvédelemmel kapcsolatos eljárások során kapcsolatteremtő és segítőkész magatartást tanúsít. Felelősséggel végzi a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.
Ismeri a szabadidős programok szervezéssel és lebonyolítással járó feladatait. Aktívan részt vesz a szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában. A szabadidős programok szervezéssel és lebonyolítással járó feladatainak végzése közben törekszik az alapos munkára. A szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel közben körültekintő, törekszik a rugalmasságra. Megfelelő szakmai irányítás mellett aktívan részt vesz a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában
Ismeri a szociális jellegű problémák típusait és eljárásait. Szakmai segítséggel azonosítja a szociális jellegű probléma típusát és kiválasztja a probléma kezeléséhez szükséges eljárásokat. A szociális jellegű problémák azonosítása közben törekszik azokat objektíven meghatározni. A problémák elemzése közben felismeri, és kritikusan szemléli azok keletkezésének okát. Felelősséget vállal a szociális segítő tevékenység során megoldott problémákért. A felmerülő problémák megoldását saját felelősségi határain belül végzi, azokat nem lépi át.
Ismeri a rehabilitációs tevékenységeket, a rehabilitációs intézmények feladatait Szükség esetén javaslatot tesz a megfelelő rehabilitációs intézményben zajló szolgáltatás igénybevételére. A rehabilitációs tevékenységek megismerésekor törekszik a figyelmességre, türelmes, empatikus, körültekintő. Felelősséget vállal a megfelelő rehabilitációs segítség igénybevétele érdekében
Ismeri az egészségmegőrző tevékenységeket és azok előnyeit. Megfelelően érvel az egészségmegőrző tevékenységek végzése mellett, és javasolja az egészségmegőrző tevékenységek végzését Az egészségmegőrző tevékenységek előnyeinek megismerésekor törekszik az alaposságra és a pontosságra, a lényeg kiemelésére. Az egészségmegőrző tevékenységek tervezésekor együttműködik másokkal, munkatársaival és a rászorulókkal. Felelősen választja ki és javasolja a megfelelő egészségmegőrző tevékenységet.
 Ismeri az elsősegélynyújtás elméleti alapjait.  A szakszerű elsősegélynyújtás érdekében megfelelő segítséget kér. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a rászorulók részére. Az elsősegélynyújtás elméleti alapjainak megismerésekor törekszik a pontosságra. Elsősegélynyújtás közben elővigyázatos, figyelmes és türelmes.  Az elsősegélynyújtás során másokkal együttműködik. Felelősséget vállal az elsősegélynyújtás során. Felelősséggel végzi az elsősegélynyújtó tevékenységet.
Kommunikációja közben törekszik a különböző társadalmi csoportokkal szociális érzékenységet kifejező módon kommunikálni.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A társadalomban egyre növekszik az igény a szociális jellegű szakmai tevékenységek iránt. A betanított szociális gondozó szakmai képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. A szociális ágazat a szakképzett szociális segítők mellett egyre nagyobb mértékben igényli a betanított szociális segítők képzését, akik szakmai iránymutatás mellett képesek az egyszerűbb szociális jellegű szakmai feladatok elvégzésére. A betanított szociális segítők a képzésen szerzett ismereteik birtokában megfelelő segítséget nyújtanak a magasabb szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára, így a munkafeladatok megosztásával együtt hatékonyabban végezhetik el feladataikat.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betanított szociális segítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított szociális segítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított szociális segítő tanfolyam