AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA

VIZSGAIDŐPONTOK, JELENTKEZÉS, VIZSGADÍJAK

A  vizsgaidőpontokat  és  a  jelentkezési  feltételeket  az  ECL  Vizsgaközpont  a  vizsgarendszer honlapján (www.ecl.hu) jelenteti meg. A vizsgahelyek ezen túl reklámanyagokon tájékoztatják az   ECL   nyelvvizsga   iránt   érdeklődőket   a   vizsgára   jelentkezéssel   kapcsolatos   aktuális információkról.

Jelentkezési lap

Az   ECL   nyelvvizsgára   való   jelentkezéshez   szükséges   formanyomtatvány   letölthető   a honlapról,    illetve    beszerezhető    valamennyi    ECL    emblémával    jelölt    nyelvoktató    és nyelvvizsgáztató  intézményben.  A  honlapról   közvetlenül  is  lehet  vizsgára  jelentkezni  a vizsgadíj  egyidejű  átutalásával  és  a  befizetés  igazolásának  a  választott  vizsgahelyre  történő elektronikus  vagy  postai  eljuttatásával.  A  jelentkezési  lapon  megadott  e-mail  címre  minden jelentkező  automatikus  visszaigazoló  e-mail-t  kap  jelentkezéséről.  Az  on-line  jelentkezők  a visszaigazolást   azonnal   megkapják,   a   papíralapú   jelentkezési   lapot   leadók   legkésőbb   a jelentkezési  határidőt  követő  3  munkanapon  belül  értesülnek  jelentkezésük  megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel.

Név-,   lakcím-   ill.   bármilyen   személyi   adat   megváltozása   esetén,   a   vizsgázó   köteles haladéktalanul írásban (elektronikus úton) értesíteni a vizsgahelyet, hogy az a változásokat az adatbázisba átvezethesse. Ennek elmaradása esetén hibás adatok kerülhetnek a bizonyítványba. A bizonyítványok újragyártásának költségét a mulasztó fél fizeti.

A vizsgázó értesítése

A  vizsgahely  a  vizsgázót  10  nappal  a  vizsga  előtt  e-mail-en  értesíti  –  a  jelentkezéskor megadott e-mail címen – a vizsgarészek időpontjáról és helyszínéről.

Különleges körülmények elbírálása

A vizsgahely méltányolhat különleges eljárásra vonatkozó kéréseket olyan vizsgázók esetében, akik  időleges  vagy  tartós  egészségkárosodásban  szenvednek.  Az  ilyen  vizsgázók  az  előírt tesztidőnél több időt kaphatnak a felügyelet melletti szünetet is beleértve az írásbeli teszthez. Módosítható  a  kérdésfeltevés  és  a  válaszadás  módja  is  a  látás-,  hallássérültek  esetében.  A kérést megfelelő (Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság) orvosi, pszichológiai vagy egyéb igazolással kell alátámasztani.

Évente  legalább  egy  alkalommal  valamennyi  ECL  vizsga  nem  szombaton  is  letehető  a vizsgaközpontban.   A   nem   szombati   vizsganapra   történő   jelentkezést   igazolással   kell alátámasztani. A speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket az érintett  vizsgahely vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben.

Vizsgadíj

A  vizsgadíj  összegét  a  Nemzetközi  ECL  Nyelvvizsgaközpont  euróban,  a  külföldi  országos ECL Vizsgakoordinációs Központok a nemzeti valutában állapítják meg. A vizsgadíj összege megtalálható az ECL honlapon.

A vizsgadíj befizetése

A vizsgadíj befizetést annál a vizsgahelynél kell intézni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik. A befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással, esetleg készpénzben. A díjfizetés módja vizsgahelyenként változhat.  A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött  jelentkezési  laphoz.  Internetes  jelentkezés  esetén  a  vizsgadíjat  át  kell  utalni,  vagy csekken  be  kell  fizetni  a  megadott  számlaszámra  (a  csekk  beszerezhető  személyesen  a vizsgahelyen).  Az  átutalás  igazolását  elektronikusan,  csekkes  befizetés  esetén  az  eredeti igazoló  szelvényt  postai  úton  vagy  személyesen  el  kell  juttatni  a  vizsgahelynek,  hogy  a jelentkezést   érvényesítse.   A   jelentkezés   csak   a   vizsgadíj   befizetését   igazoló   bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak jelentkezését a vizsgahely törli.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás  közleményében  fel  kell  tüntetni  a  vizsgázói  azonosítót  és  a  vizsgázó  nevét  (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon  találhatóak).  A  papír  alapú  jelentkezési  lap  kitöltésekor  szintén  meg  kell  adni  a számlázási  adatokat,  és  amennyiben  rendelkezésre  áll  a  vizsgázói  azonosító,  azt  is  fel  kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A  jelentkezéssel  elfogadásra  kerül,  hogy  a  fentiek  hiányában  számla  kiállítására  nincs  mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

A vizsgadíj visszatérítése

A  befizetett  vizsgadíj  nem  igényelhető  vissza.  A  befizetett  vizsgadíj  ellenében  a  jelentkező jogosult  vizsgázni,  illetve  vizsgáját  (külön  kérelemre,  halasztási  díj  ellenében)  a  következő vizsgaidőszakra  elhalasztani  (ld.  következő  pontban).  Ha  a  vizsgázó  a  vizsgán  nem  jelenik meg,  és  a  felajánlott  vizsgahalasztási  lehetőséggel  nem  él,  a  vizsgadíj  elvész,  s  egy  újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Amennyiben  a  vizsgázó  saját  hibáján  kívüli  halaszthatatlan  akadályoztatása  miatt  nem  tud megjelenni  a  vizsgán,  a  vizsgahely  írásos  kérésre,  annak  mérlegelése  alapján  –  kielégítő bizonyíték  esetén  –  méltányosságból  visszatérítheti  a  befizetett  vizsgadíj  40%-át.  Vizsgadíj visszatérítésére  irányuló  kérelmet  csak  abban  az  esetben  bírálunk  el,  ha  azt  a  vizsgázó legkésőbb  vizsga  előtti  napig  jelzi  a  vizsgahelynek.  Halasztott  vizsga  vizsgadíja  semmilyen körülmények között – még részben sem – igényelhető vissza.

Vizsgahalasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön  kérelemre,  halasztási  díj  ellenében  –  a  következő  vizsgaidőszakra  halaszthatja.    Az egyszer    már    elhalasztott    vizsga    ismételten    nem    halasztható.    A    halasztási    kérelem (nyomtatvány) letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak teljes vizsgáját halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra.  Külön  az  írásbeli,  illetve  a  szóbeli  vizsgarész,  továbbá  egyes  készségek halasztására nem jogosult. A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A vizsga helyének és időpontjának megváltoztatása

A   vizsgázó   általában   nem   változtathatja   meg   a   vizsga   helyét,   ha   a   jelentkezését   már elfogadták.  Kivételesen  indokolt  esetben  az  átadó  és  a  fogadó  vizsgahely  megállapodhat  a vizsgahely megváltoztatásáról legkésőbb a jelentkezési határidőt követő második munkanapig. Ezen határidőn túl a vizsga helyének megváltoztatása csak vizsgahalasztással oldható meg.

A vizsga nyelvének, szintjének illetve típusának megváltoztatása

A   vizsgázónak   saját   kérésére   lehetősége   van   a   vizsga   nyelvét,   szintjét   illetve   típusát megváltoztatni legkésőbb a jelentkezési határidőt követő négy munkanapon belül.

Jelentkezés több nyelvre vagy szintre

Az ECL vizsgarendszerben egy vizsgaidőszakon belül lehet jelentkezni különböző nyelvekből különböző  szintre,  viszont  adminisztrációs-szervezési  okokból  nem  lehet  jelentkezni  azonos nyelvből különböző szintekre, vagy különböző nyelvekből azonos szintekre.

VIZSGASZERVEZÉS

A  vizsgák  megszervezésével  és  lebonyolításával  kapcsolatos  teendők  részletes  leírását  a Vizsgaszervezői  kézikönyv,  valamint  a  vizsgahelyek  Vizsgaanyag  tárolási  szabályzata  és Vizsga lebonyolítási forgatókönyve tartalmazza.

A  szóbeli  vizsgáról  minőségbiztosítási  célból  hangfelvétel  készül.  A  Vizsgaközpont  és  a vizsgahelyek a hangfelvételeket bizalmasan kezelik, azok csak a Vizsgaközpont, illetve az OH NYAK számára monitorizálási célra használhatók.

SEGÉDESZKÖZÖK, HIBAJAVÍTÁS

Az   ECL   íráskészség   feladatainak   megoldásához   a   vizsgázók   minden   vizsgaszinten használhatnak  könyvesbolti  forgalomban  beszerezhető  egynyelvű  és  kétnyelvű  nyomtatott szótárt. Tematikus szótár nem használható. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szószedetek) használata tilos.

A  többi  készségből  a  vizsgázók  a  vizsgán  semmilyen  segédeszközt  sem  használhatnak  a feladatok  megoldásához.  Esetleges  jegyzeteiket,  piszkozataikat  is  csak  a  kapott  feladatlapra írhatják.   Tilos   bármilyen   javítószalagot   vagy   javítófolyadékot   használni   az   esetleges javításhoz, ezt kizárólag a feladat megoldásához használt tollal, áthúzással szabad végezni.

Azoknál a beszédértési és olvasáskészség feladatoknál, ahol nyitott kérdésekre kell válaszolni az elhangzott, ill. olvasott szöveg alapján, kerülendő a teljes mondatos válasz, helyette rövid, néhány szavas (általában 1-5 szó), nyelvileg pontos válasz adandó. A válasz célirányosan csak arra  térjen  ki,  amire  a  kérdés  vonatkozik,  ne  tartalmazzon  felesleges,  a  válasz  részét  nem képező elemeket. Ha a válasz olyan elemeket tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott   válasz   hibásnak   minősül.   Az   olvasáskészség   feladatainál   a   felesleges   elemeket tartalmazó  bemásolt  szöveg(rész)  szintén  hibás  válasznak  minősül.  Ugyanezek  a  szabályok érvényesek a kiegészítős, vagy a megkezdett mondat befejezését kérő feladatokra is.  Csak a zárójelbe tett és áthúzott megoldások nem tekintendők a helyes válasz részének.

Azoknál a feladatoknál, ahol egy megadott sablonba kell beírni az általában egy betűs választ (feleletválasztós,   ill.   párosítási   feladatok),   a   sablonban   történő   minden   javítás   hibás megoldásnak  minősül.  Csak  a  végleges  megoldást  írják  be  a  vizsgázók.  Az  értékelők  nem veszik  figyelembe  a  megoldó  sablonba  be  nem  írt  megoldásokat.  A  dolgozat  értékelésére szolgáló sablont üresen kell hagyni!

Amennyiben  az  íráskészség  feladatok  értékelése  során  fény  derül  arra,  hogy  a  vizsgázó  az internetről, vagy egyéb forrásból plagizál, másol szövegeket, ez vizsgacsalásnak minősül, ezért a Vizsgaközpont a vizsgázónak az adott vizsgarészben elért eredményét érvényteleníti (ld. még lejjebb).

VIZSGABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Valamennyi  vizsgázónak  hitelt  érdemlő,  érvényes  fényképes  dokumentummal  (útlevéllel, jogosítvánnyal,     személyi     igazolvánnyal,     tartózkodási     engedéllyel)     kell     igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni.

A  vizsgázók  nem  vihetnek  a  terembe,  illetve  a  vizsga  ideje  alatt  nem  tarthatnak  maguknál bekapcsolt  mobiltelefont,  semmilyen  táskát,  könyvet,  jegyzetpapírt,  felvevő  készüléket  vagy bármi  egyéb  nyomtatott,  illetve  kézzel  írott  anyagot.  A  vizsgázóknak  minden  piszkozati munkát is az ECL Vizsgaközpont által adott feladatlapokon kell elvégezniük. Szótár kizárólag az íráskészség feladatokhoz használható.

A  vizsgázók  fekete  vagy  kék  tollal  írják  a  feladatlapra  végleges  válaszaikat.  A  piszkozathoz ceruzát is használhatnak.

Egyetlen vizsgázó sem hagyhatja el a termet az írásbeli vizsgarészek befejezése előtt (kivéve egészségi okból). Ilyen esetben a vizsgázót a vizsgahely egy alkalmazottjának el kell kísérnie.

A vizsgázó késése

Ha  a  vizsgázó  az  1-2.  vizsgarésznél  (olvasáskészség,  íráskészség)  az  utasítások  elmondása közben érkezik meg, még be lehet engedni a vizsgaterembe, de számára a vizsga időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a 3. vizsgarésznél (beszédértés) már elindították a hangfelvételt, egyetlen további vizsgázó sem léphet be a terembe.

Fegyelmezetlenség

A vizsgázók nem adhatnak át egymásnak anyagot vagy információt a vizsga alatt. A vizsgázók nem másolhatnak egymás feladatlapjáról, és semmilyen módon sem segíthetik egymást.

Ha bármilyen fegyelmezetlenség történik, a teremfelügyelőnek jelentenie kell annak részleteit a vizsgahely vezetőjének, sőt meg is szakíthatja a fegyelmezetlen vizsgázó(k) vizsgáját, ha úgy ítéli  meg,  hogy  arra  vizsgabiztonsági  okokból  vagy  a  többi  vizsgázó  nyugodt  munkájának biztosíthatósága érdekében szükség van. Az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni.

ELJÁRÁS SZABÁLYTALANSÁG, FEGYELMEZETLENSÉG ESETÉN

A   vizsgacsaláson   rajtakapott   vizsgázó,   ill.   bérvizsgázó   által   más   nevében   tett   vizsga eredményét  a  Vizsgaközpont  érvényteleníti,  a  csaló  vizsgázót,  ill.  esetleges  megbízóját  a Vizsgaközpont egyszer s mindenkorra kizárja az ECL nyelvvizsga letételének lehetőségéből, és rendőrségi eljárást indíthat ellene. Ugyanezt az eljárást alkalmazza a Vizsgaközpont minden olyan esetben is, amikor a jelölt vizsgáját fegyelmezetlenség vagy nem megengedett segítség igénybe vétele miatt érvényteleníti.

VIZSGAEREDMÉNY, VIZSGABIZONYÍTVÁNY

A vizsgaeredmény közlése

A  Vizsgaközpont  minden  vizsgázót  a  regisztráció  megtörténtekor  kapott  hozzáférésekkel elérhető Vizsgázói oldalán értesíti a vizsgaeredményéről, továbbá külön e-mail-ben is jelzi a vizsgaeredmények megtekinthetőségét. Amennyiben a vizsgázó igényli, külön írásos kérésére, vizsgaeredményéről   postai   úton   is   tájékoztatja   a   Vizsgaközpont   a   jogszabályban   előírt határidőn belül.

Nemzetközi és akkreditált bizonyítvány

nyelvvizsga  bizonyítványokat  a  Vizsgaközpont  annak  a  vizsgahelynek  küldi  meg,  ahol  az ECL vizsga történt. A nyelvvizsga bizonyítványt a vizsgahely juttatja el a vizsgázóhoz.

Az ECL Vizsgaközpont által kiállított komplex nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt az kaphat, aki egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítményt ér el, és a készségekből elért eredmények átlaga minimum 60%. Írásbeli, ill. szóbeli nemzetközi részvizsga bizonyítványt kaphat az a vizsgázó, aki készségenként minimum 40%-os, összesen pedig legalább 60%-os eredményt ér el mind az írásbeli, mind a szóbeli részvizsga esetében. A komplex   vizsgára   jelentkezők   közül   azok   számára,   akik   sikeresen   teljesítik   az   egyik részvizsgát,  automatikusan  kiállításra  kerül  az  írásbeli,  ill.  szóbeli  nemzetközi  részvizsga bizonyítvány.

Jelen    szabályozás    kizárólag    a    2016.    decemberi    időszaktól    kezdődően    érvényes, visszamenőleges  hatálya  nincs.  Az  újfajta  eredményszámítás  csak  az  egy  vizsgaidőszakon belül  letett  komplex  vizsgára  vonatkozik,  külön  vizsgaidőszakban  letett  írásbeli  és  szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

A   nemzetközi   bizonyítvány   hátoldalán   megtalálható   az   egyes   vizsgaszinteknek   a   KER követelményeivel  összehangolt  leírása.  A  nemzetközi  bizonyítvány  kétnyelvű,  a  célnyelv mellett angolul (angol vizsganyelv esetén franciául) is tájékoztatást ad a vizsgaeredményről.

A  nemzetközi  bizonyítvány  mellé  az  akkreditált  vizsganyelvekből  csak  azok  a  vizsgázók kapnak  külön  magyar  államilag  elismert  (akkreditált)  bizonyítványt,  akik  Magyarországon tettek  sikeres  vizsgát.  Az  államilag  elismert  (akkreditált)  bizonyítványok  kiállítására  is  a nemzetközi bizonyítványok kiállításának szabályai érvényesek.

Ha a vizsgázó bármely vizsganyelvből külföldi ECL vizsgahelyen tesz vizsgát, illetve bármely Magyarországon nem akkreditált nyelvből vizsgázik, számára sikeres vizsga esetén kizárólag nemzetközi  nyelvvizsga-bizonyítványt  állítunk  ki.  A  fenti  esetekben  szerzett  nemzetközi bizonyítvány honosítási eljárás keretében  honosítható az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál.

Felülvizsgálat, megtekintés

Ha a vizsgázó kifogással kíván élni a vizsgakörülmények miatt, akkor észrevételét közvetlenül az  érintett  vizsgarész  után  köteles  megtenni.  Kifogását  írásban  kell  benyújtania,  és  azt  a vizsgahely vezetőjének kell ott helyben átadnia.

A    vizsgaeredmény    internetes    közlésétől    számított    15    napon    belül    közvetlenül    a Vizsgaközpontnak  megküldendő  felülvizsgálati  kérelemmel  lehet  élni  a  vizsga  értékelésére, jogszabálysértésre   vagy   az   eredményszámításban   mutatkozó   számolási   hibára   történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet e-mail-ben/faxon  és  levélben is meg kell küldeni az ECL  Vizsgaközpontnak.  Amennyiben  a  vizsgázó  dolgozata  újraértékelését  kéri  az  írásos kérelemhez csatolni kell az újraértékelési díj befizetését igazoló bizonylatot. Ennek hiányában a Vizsgaközpont nem értékeli újra a vizsgázó teljesítményét. A postán küldött felülvizsgálati kérelem   előterjesztésének   időpontjaként   a   postára   adás   napját   tekintjük.   A   kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül postán értesítjük a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről. A   Vizsgaközpont   vezetője   a   felülvizsgálati   kérelmet   megvizsgálja,   és   amennyiben   a kérelemben  foglaltakkal  egyetért,  a  Vizsgaközpont  a  döntését  módosítja.  A  Vizsgaközpont vezetője  a  felülvizsgálati  kérelem  tárgyában  annak  benyújtásától  számított  15  napon  belül hozza  meg  döntését,  és  erről  a  vizsgázót  értesíti.  A  vizsgázó  a  felülvizsgálati  kérelem tárgyában  hozott  döntés  közlésétől  számított  15  napon  belül  a  döntés  ellen  az  Oktatási Hivatalhoz  címzett,  de  a  Vizsgaközponthoz  benyújtandó  panasszal  élhet  jogszabálysértésre vagy   az   eredményszámításban   mutatkozó   számolási   hibára   történő   hivatkozással.   A felülvizsgálati   formanyomtatvány   beszerezhető   a   vizsgahelyeken,    illetve   letölthető   a www.ecl.hu honlapról.

A  vizsgázó  minden  teljesítményét  két  értékelő  értékeli.  A  vizsgaeredményeket  a  vizsgázói létszám   függvényében   statisztikai   és   szakértői   elemzéseknek   vetjük   alá.   A   statisztikai eredmények tükrében  szükség esetén utólagos korrekciót végzünk. A korrekció során  a nem megfelelő   működésű   itemeket   semlegesítjük,   az   érintett   itemek   pontértékét   minden vizsgázónak válaszától függetlenül odaítéljük.

Az  ECL  Vizsgaközpont  az  adott  dolgozat  értékelésébe  korábban  részt  nem  vett  harmadik értékelőt  von  be  a  felülvizsgálati  kérelmek  elbírálásába,  akik  az  általuk  képviselt  nyelvből javaslatot tesznek a Vizsgaközpont vezetőjének döntése meghozatalához.

A  vizsgázó  (ill.  kiskorúak  esetében  törvényes  képviselője)  írásban  teljesített  nyelvvizsga- feladatát,  a  feladat  megadásával  és  az  értékelési  útmutatóval  egyetemben  megtekintheti,  és saját   megoldásairól   kézzel   másolatot   készíthet.   A   vizsgázó   jogosult   továbbá   szóbeli teljesítményének értékelését, ill. a szóbeli vizsgáján készült hangfelvétel  önálló témakifejtési részét meghallgatni. A megtekintéshez és a meghallgatáshoz rendelkezésre álló idő 45 perc.

A  megtekintés,  ill.  a  meghallgatás  a  vizsgázóval  előre  egyeztetett  időpontban,  az  ECL Vizsgaközpontban    (Pécs)    konzultációval    összekötve    történik    a    helyszínen    fizetendő konzultációs díj ellenében.

A megtekintési, ill. meghallgatási formanyomtatvány letölthető a www.ecl.hu honlapról, és a vizsgaeredmények internetes közlésétől számított 15 napon belül adható be.

Hibás bizonyítványok javítása, másodlat kiállítása

Az   OH   NYAK   csak   egy   évnél   (12   hónapnál)   nem   régebben   kiállított   bizonyítvány újranyomását végzi a rontott bizonyítvány előzetes megküldésével, de csak abban az esetben, ha a hiba a vizsgázó nevében van (ez alól kivétel ha a második keresztnév hiányzik – ekkor is csak hatósági igazolást kap a vizsgázó). Minden más esetben ún. hatósági igazolást állít ki az OH NYAK a javított vagy kiegészített adattal.

Az   elveszett   nyelvvizsga-bizonyítvány   helyett   az   OH   NYAK   másodlatot   (hatósági igazolványt) állít ki. Ehhez szükség van a vizsgázó személyi adataira és a nyelvvizsga adataira: nyelv,  szint,  fok,  dátum,  Vizsgaközpont.  Ezt  kérheti  a  vizsgázó  postai  levélben  vagy  az info@nyak.hu e-mail címen is a szükséges adatok megadásával.

Az  ECL  Vizsgaközpont  megsemmisült  vagy  elveszett  nemzetközi  ECL  vizsgabizonyítvány pótlására eljárási díj ellenében másodlatot állít ki. A másodlat-kiállítási kérelmet közvetlenül az  ECL Vizsgaközponthoz  kell  benyújtani,  és  csatolni  kell  hozzá  az  eljárási  díj  átutalásáról vagy befizetéséről szóló igazolást. A formanyomtatvány beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Az újranyomás, ill. a másodlat kiállításának esetleges költségeit a tévesztő fél fizeti. Az eljárás díja:

  • csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 2.000.-Ft
  • csak az államilag elismert bizonyítvány újragyártása esetén 3.000.-Ft
  • az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 5.000.-Ft

2018.02.27.

– forrás: www.ecl.hu