Our Blog

Állattartó szakmunkás tanfolyam

A 4. sorszámú Állattartó szakmunkás megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 34 621 03
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Állattartó szakmunkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 15/2018. (VII. 9.) AM rendelettel módosított 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.6121Szarvasmarha-, sertés-, juhtartó és -tenyésztőGépi fejő
3.1.3.Juhgondozó
3.1.4.Sertésgondozó
3.1.5.Szarvasmarha-gondozó
3.1.6.Tehenész
3.1.7.6122Baromfitartó és -tenyésztőBaromfigondozó
3.1.8.Baromfitartó és -tenyésztő
3.1.9.Keltetőgép-kezelő
3.1.10.Keltetőüzemi dolgozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni,
– elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat,
– takarmányozni, etetni és itatni az állatokat,
– gondozni az állatokat,
– elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat,
– az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani,
– elvégezni az épületek, építmények karbantartását,
– elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat,
– vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait,
– piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 621 01Állatgondozórészszakképesítés
3.3.4.54 621 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikusazonos ágazat
3.3.5.34 814 01Családi gazdálkodóazonos ágazat
3.3.6.34 621 01Gazdaazonos ágazat
3.3.7.34 624 01Halász, haltenyésztőazonos ágazat
3.3.8.34 621 02Lovászazonos ágazat
3.3.9.54 621 02Mezőgazdasági technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.10997-16Állattartás
4.6.11003-12Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok
4.7.11004-16Takarmányozás
4.8.11005-12Szaporítás és utódgondozás feladatai
4.9.11597-16Állattartás gépei
4.10.11001-16Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10997-16Állattartásszóbeli
5.2.4.11003-12Az állat és környezete, állathigiéniai feladatokírásbeli
5.2.5.11004-16Takarmányozásírásbeli
5.2.6.11005-12Szaporítás és utódgondozás feladataiírásbeli
5.2.7.11597-16Állattartás gépeigyakorlat
5.2.8.11001-16Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitelírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartással, valamint az állattartási gépek üzemeltetésével, karbantartásával, beállításával kapcsolatos feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó állattartással, takarmányozással, gépüzemeltetéssel és karbantartással összefüggő komplex feladatot hajt végre, amely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Állattartás”, valamint „Állattartás gépei” szakmai követelménymodulok gyakorlati tevékenységeire épül.
– Állattartással kapcsolatos gyakorlati feladat elvégzése (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok elvégzése).
– Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Állathigiéniai, szaporítási és adminisztrációs feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó állathigiéniával, az etetés és itatás higiéniájával (pl. rendelkezésre álló takarmányok vizsgálata, előkészítése), szaporodásbiológiával (pl. ivarzó egyedek kiválasztása, jelölése, elléshez szükséges eszközök előkészítése), utódgondozással, adminisztrációval (pl. nyilvántartás vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél megírása, engedély kérése) kapcsolatos összefüggő komplex feladatot hajt végre, amely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok”, „Takarmányozás”, „Szaporítás és utódgondozás feladatai”, valamint az „Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodulok gyakorlati tevékenységeire épül.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Állathigiénia, Takarmányozás, valamint a Szaporítás és utódgondozás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok”, a „Takarmányozás”, és a „Szaporítás és utódgondozás” feladatai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Etető-, itató-berendezések
6.3.Önitatók, önetetők
6.4.Keltetőgép
6.5.Takarító-, fertőtlenítő eszközök
6.6.Takarmány-előkészítő-, keverő és kiosztó gépek, eszközök
6.7.Számítógép (szakmai szoftverek)
6.8.Állategészségügyi eszközök, tartozékok
6.9.Egyéni védőfelszerelés
6.10.Munkabiztonsági berendezések
6.11.Környezetvédelmi berendezések
6.12.Állatjelölő eszközök
6.13.Állatgyógyászati eszközök
6.14.Elletés, fiaztatás eszközei
6.15.Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.16.Mérlegek
6.17.Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.18.Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.19.Baromfi, ló, szarvasmarha, sertés, juh tartására alkalmas épület, istálló, ól

7. EGYEBEK

A Mezőgazdaság ismeretek vagy a Mezőgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga szóbeli vizsgarészének sikeres teljesítése mentesíti a vizsgázót a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. pont B alpontjában foglaltak teljesítése alól. Az ágazati szakmai érettségi vizsga előzőekben meghatározott ágazati szakmai vizsgatárgyának eredményes teljesítését a komplex szakmai vizsga 5.3.3. pont B alpontjában meghatározott vizsgatevékenységébe azonos eredménnyel kell beszámítani.

Az Állattartó szakmunkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Állattartó szakmunkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Állattartó szakmunkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Állattartó szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma:  Állattartó szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés