Our Blog

0

8. osztályos felzárkóztató Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: 8. osztályos felzárkóztató Képzés – (8. osztályos felzárkóztató Képzés)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D004
1.3.A képzési program célja: A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen a szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód elsajátítása és hatékony alkalmazása.
2.2. Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek szakmai megalapozása, a számítási műveletek önálló elvégzése. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával a gondolkodás általános kultúrájának emelése, az egész személyiség formálása, gazdagítása.
2.3. Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
2.4. Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
2.5. Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. A legfontosabb társadalmi-történelmi változások, és azok jelentőségének megismerése, a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézmények megismerése.
2.6. Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
2.7. Fizika: a képzésben résztvevő képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére; egyszerű kísérletek, mérések végrehajtására. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
2.8. Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
2.9. Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
2.10. Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás,
2.11. Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség, Kapcsolatfenntartó készség, Segítőkészség, Motiválhatóság
2.12. Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Rendszerező képesség, Problémamegoldás, hibaelhárítás, Okok feltárása, Helyzetfelismerés, Általános tanulóképesség
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: Befejezett általános 7. osztály és a tankötelezettség betöltése
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: A 7. osztály kimeneti szintje
3.6. Egyéb feltételek: –
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
– Tanulástechnika
– Matematika
Magyar irodalom
– Magyar nyelv
– Történelem
– Kémia
– Fizika
– Földrajz
– Biológia
A 8. osztályos felzárkóztató képzés szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A 8. osztályos felzárkóztató tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A 8. osztályos felzárkóztató  tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

8. osztályos felzárkóztató tanfolyam