Our Blog

7. osztályos felzárkóztató Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: 7. osztályos felzárkóztató Képzés
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D012
1.3. A képzési program célja: A képzési program elvégzése után a résztvevő képes legyen az általános iskolai 7. osztályos tananyag elsajátítására, hogy ezzel a továbbiakban megszerezhesse a 8. osztály bemeneti feltételeit. A képzési program során megszerezhető kompetenciák (lásd: 2. pont) maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása.
2.2. Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
2.3. Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
2.4. Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
2.5. Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. Ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézményeket.
2.6. Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
2.7. Fizika: a modult tanuló képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére. Egyszerű kísérleteket, méréseket tud végrehajtani. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
2.8. Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
2.9. Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
2.10. Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás,
2.11. Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség, Kapcsolatfenntartó készség, Segítőkészség, Motiválhatóság
2.12. Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Rendszerező képesség, Problémamegoldás, hibaelhárítás, Okok feltárása, Helyzetfelismerés, Általános tanulóképesség

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: Befejezett általános 6. osztály és a tankötelezettség betöltése
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: A 6. osztály kimeneti szintje
3.6. Egyéb feltételek: –

4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
megnevezése   a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Tanulástechnika szóbeli, írásbeli
Matematika szóbeli, írásbeli
Magyar irodalom szóbeli, írásbeli
Magyar nyelv szóbeli, írásbeli
Történelem szóbeli, írásbeli
Kémia szóbeli, írásbeli
Fizika szóbeli, írásbeli
Földrajz szóbeli, írásbeli
Biológia szóbeli, írásbeli
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek –
A 7. osztályos felzárkóztató képzés szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A 7. osztályos felzárkóztató tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A 7. osztályos felzárkóztató  tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

7. osztályos felzárkóztató tanfolyam